งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและ วิธีการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. The heading - หัวกระดาษจดหมาย ( จำเป็นต้องมี ) อาจเป็นที่อยู่ของผู้เขียนหรือที่ตั้งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและ วิธีการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. The heading - หัวกระดาษจดหมาย ( จำเป็นต้องมี ) อาจเป็นที่อยู่ของผู้เขียนหรือที่ตั้งของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและ วิธีการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. The heading - หัวกระดาษจดหมาย ( จำเป็นต้องมี ) อาจเป็นที่อยู่ของผู้เขียนหรือที่ตั้งของ กิจการ 2. Reference - อ้างถึง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและ อ้างถึงจดหมายของผู้รับและผู้ส่ง เช่น Your Ref: 3 July 2003 หมายถึงเอกสาร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 เป็นต้น

2 3. Date- วัน เดือน ปี ( จำเป็นต้องมี ) British Style: 3rd July 200X American Style: July 3,200X 3 July 200X 3 Jul. 200X ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษ ธุรกิจ

3 4. Inside address - ที่อยู่ของผู้รับ ( จำเป็นต้องมี ) British StyleAmerican Style The Sales Manager The South Pacific Co.,Ltd. The South Pacific Co.,Ltd. Pine Street Pine Street Wellington Wellington New Zealand New Zealand ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษ ธุรกิจ

4 5. Confidential- เป็นความลับ อาจพิมพ์ข้างล่างที่อยู่ผู้รับ แต่ในประเทศไทยนิยม พิมพ์ไว้ที่ซองจดหมาย 6. Salutation - คำขึ้นต้นหรือคำทักทาย ( จำเป็นต้องมี ) Dear Sir Dear Sirs ( ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน ) Dear Madam ( ใช้ได้กับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือ แต่งงานแล้ว ) Mesdames ( ในกรณีที่หุ้นส่วนประกอบด้วยสตรี เท่านั้น ) ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ

5 7. Subject title - ชื่อเรื่องหรือหัวข้อจดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องกล่าวถึงเรื่องนั้นในจดหมายฉบับ เดียวกันบ่อยๆ 8. Body or Message - เนื้อหาจดหมาย ( จำเป็นต้องมี ) สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาต้องคำนึงถึง : 1. ความยาว 4. รูปแบบและภาษาที่ใช้ 2. ระเบียบและลำดับเรื่อง 5. ความชัดเจน 3. การวางแผนจดหมาย

6 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 9. Complimentary close - คำลงท้าย ( จำเป็นต้อง มี ) Sincerely yours (Yours sincerely) - American Faithfully yours (Your faithfully) - British 10. Per pro - ในนามของ อาจใช้ p.p. แทนก็ได้ 11. Signature - ลายมือชื่อ ( จำเป็นต้องมี ) ต้องเขียนทั้งชื่อและนามสกุลกำกับ ไม่ควรใช้ตรายางประทับ

7 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษ ธุรกิจ 12. Company position- ตำแหน่งในบริษัท 13.Reference symbol- อักษรย่อเพื่อการอ้างอิง 14. Carbon copy - ฉบับสำเนา 15. Enclosure - สิ่งที่แนบมาด้วย

8 แบบฟอร์มจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. Semi-block style 2. Full-block style 3. Block style

9 คุณภาพกระดาษ น้ำหนักมากคุณภาพดี ขนาดกระดาษและซอง การเว้นขอบกระดาษ เลือกให้เหมาะกับกระดาษและวิธีพับกระดาษ เว้นเข้ามาประมาณด้านละ 1-1.5 นิ้ว Dear Mr.Robert Tingnongnoi We re proud to inform you that you have a 35 percent discount for the next ordering We hope to hearing from your order soon.

10 การเว้นระยะบรรทัด ( ใช้ระยะบรรทัดปกติ ) เว้นลงมา 3-4 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ หัว จดหมาย เว้นลงมา 1-1.5 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ วันที่ เว้นลงมา 4 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ ที่อยู่ผู้รับ เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์คำขึ้นต้น เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ เนื้อหา จดหมาย เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัดจากเนื้อหา เพื่อพิมพ์ คำ ลงท้าย เว้นลงมา 3-4 ระยะบรรทัดจากคำลงท้าย เพื่อพิมพ์ ชื่อ เจ้าของจดหมายที่เป็นตัวพิมพ์ เว้นลงมา 1 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ ตำแหน่งของ เจ้าของจดหมาย เว้นลงมา 1 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์สิ่งที่ส่งมา ด้วย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและ วิธีการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. The heading - หัวกระดาษจดหมาย ( จำเป็นต้องมี ) อาจเป็นที่อยู่ของผู้เขียนหรือที่ตั้งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google