งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

   การเขียนให้ถูกต้อง 1. การเขียนให้ถูกแบบ * ถูกแบบของหนังสือ ชนิดนั้น * จัดโครงสร้างให้ถูก แบบ * เขียนรายละเอียดให้ถูก แบบ * ใช้ถอยคำให้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "   การเขียนให้ถูกต้อง 1. การเขียนให้ถูกแบบ * ถูกแบบของหนังสือ ชนิดนั้น * จัดโครงสร้างให้ถูก แบบ * เขียนรายละเอียดให้ถูก แบบ * ใช้ถอยคำให้ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4  การเขียนให้ถูกต้อง 1. การเขียนให้ถูกแบบ * ถูกแบบของหนังสือ ชนิดนั้น * จัดโครงสร้างให้ถูก แบบ * เขียนรายละเอียดให้ถูก แบบ * ใช้ถอยคำให้ถูกต้อง

5  2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา * เหตุที่มีหนังสือไป เกิดจาก ผู้มีหนังสือไป บุคคลภายนอก เหตุการณ์ ผู้รับหนังสือ * จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป ประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทำอะไร ทำอย่างไร * เตรียมการก่อนเขียนโดย ศึกษาเรื่อง, จับประเด็นของเรื่อง, ย่อเรื่อง

6  3. การเขียนให้ถูกหลักภาษา * รูปประโยค ประโยค ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ประธาน กริยา กรรม คุณศัพท์ ( ขยายประธาน ) กริยาวิเศษณ์ ( ขยายกริยา ) * ความสัมพันธ์ของข้อความ - ความสัมพันธ์ระหว่าง ประโยค ( มีประโยคเหตุ ต้องมี ประโยคผล )

7  การเขียนให้ รัดกุม 1. เขียนให้มีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ สามารถยืนยันได้แน่นอนใน คำที่เขียนนั้น และต้องไม่ เขียนยืนยันในสิ่งที่ยืนยัน ไม่ได้ 2. กรณีที่ไม่อาจยืนยันได้ แน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นเสมอไป ควรใช้คำในลักษณะแบ่งรับ แบ่งสู้ เช่น “ โดยปกติ ”

8  การเขียนให้ กะทัดรัด ไม่เขียนวกวน ไม่ใช้ ความซ้ำๆ กัน ไม่ใช้คำซ้ำ คำ ฟุ่มเฟือย

9  หนังสือติดต่อราชการประเภทที่ จะต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็น ผลดี ซึ่งจะต้องใช้ศิลปะในการเขียน เป็นพิเศษ ดังนี้ * หนังสือตักเตือน หรือตำหนิ * หนังสือตอบปฏิเสธ * หนังสือขอร้อง * หนังสือขอความร่วมมือ * หนังสือขอความช่วยเหลือ

10

11  การเขียน หนังสือราชการ

12  หนังสือราชการมี 6 ชนิด

13  ชั้นความเร็ว มี 3 ประเภท ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด

14  ชั้นความลับ มี 3 ชั้น ลับ ลับมาก ลับที่สุด

15  โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ มี 4 ส่วน 1. ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย : * ชื่อเรื่อง * คำขึ้นต้น 2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป : * เริ่มต้นด้วยคำที่เหมาะสม * ใช้สรรพนามให้เหมาะสม * อ้างเหตุที่มีหนังสือไปให้ ถูก

16  โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ มี 4 ส่วน 3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป : * เขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่อง * ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป 4. ส่วนท้ายหนังสือ : * คำลงท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา - ตรงกับจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

17  องค์ประกอบของการเขียน หนังสือ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทกล่าว นำ เร้าใจ เนื้อหา เข้าใจ บทสรุป ประทับใจ

18  การกั้นหน้า ซ้าย - ขวา ในหนังสือราชการ  กั้นหน้าด้านซ้าย ( กั้นหน้า ) 3 เซนติเมตร – 1.5 นิ้ว  กั้นหน้าด้านขวามือ ( กั้นหลัง ) 2 เซนติเมตร – 1 นิ้ว ( ไม่เคร่งครัดแต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 เซนติเมตร ) ขนาดครุฑและขนาดตัวอักษร มี 2 ขนาด คือ  ตราครุฑสูง 3 ซม. ใช้สำหรับการจัดทำ กระดาษตราครุฑ ( หนังสือราชการภายนอก )  ตราครุฑสูง 1.5 ซม. ใช้สำหรับการจัดทำ กระดาษบันทึกข้อความ ( หนังสือราชการภายใน )

19  ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือ ราชการ

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt    การเขียนให้ถูกต้อง 1. การเขียนให้ถูกแบบ * ถูกแบบของหนังสือ ชนิดนั้น * จัดโครงสร้างให้ถูก แบบ * เขียนรายละเอียดให้ถูก แบบ * ใช้ถอยคำให้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google