งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ” การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ” การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ” การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 หลักการและเหตุผล บุคลิกภาพ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการบริหาร องค์กร การเสริมสร้างมาดและท่วงท่า อิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน มี ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรใน การติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กร ต่างๆ ด้วยมาดที่เหนือชั้น แสดงให้เห็น ถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ จึงเป็น เหตุผลสำคัญในการจัดอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ”

5

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงผลของการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา บุคลิกภาพภายนอก และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพื่อพัฒนา ตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและเพื่อร่วมงาน อันจะเป็นผลต่อ การพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานหรือองค์การต่อไป

7

8 วิธีการสัมมนา 1. การบรรยาย 2. การสาธิต 3. การฝึกปฏิบัติ 4. สถานการณ์จำลอง

9

10 ผู้เข้าอบรมบุคลากร จำนวนรุ่นละไม่ เกิน 30 คน ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 1 วัน / หลักสูตร 2 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี มาดต้อง ตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็น บุคคลคุณภาพ ตามที่องค์การต้องการ และลูกค้าเกิดความประทับใจ ก่อ ให้ เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ

11

12 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” กำหนดการ 1 วัน – น.- ลงทะเบียน พิธีเปิด – น.- ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนา บุคลิกภาพ - การวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสำเร็จ – น.- การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ทรงผม รูปลักษณ์เรือนกาย – น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน – น. - เสื้อผ้า เครื่องประดับในการแต่งกาย - อิริยาบถ การปรับแต่งมาด ท่วงท่าที่สง่างาม – น. - การสื่อภาษา การเลือกใช้ถ้อยคำ ภาษา น้ำเสียง - การใช้ภาษากายประกอบการพูดที่เหมาะสม - ซักถาม ข้อเสนอแนะ สรุป - ปิดการอบรม

13 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” กำหนดการ 2 วัน วันแรก – น.- ลงทะเบียน พิธีเปิด – น.- ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนา บุคลิกภาพ - การวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสำเร็จ – น.- การดูแลตกแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับ ใบหน้า - การการรักษารูปลักษณ์เรือนกาย - การดูแลผิวพรรณและผิวหน้า – น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน – น.- การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม - หลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ – น.- การวิเคราะห์รูปร่างเฉพาะบุคคล - การเลือกเสื้อผ้า เฉพาะรูปร่าง

14 วันที่สอง – น.- การสร้างมาด และวางท่วงท่าอิริยาบถที่ น่าเชื่อถือ - ฝึกปฏิบัติการวางท่าวงท่าอิริยาบถ - มารยาทสังคมที่เหมาะสม – น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน – น.- หลักการและศิลปะการสื่อภาษาเบื้องต้น - การเลือกใช้ถ้อยคำภาษา น้ำเสียง และ ภาษากาย ประกอบการพูด – น.- ฝึกปฏิบัติการพูดและสื่อภาษาในโอกาส ต่างๆ - ซักถาม สรุป - ปิดการอบรม

15


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ” การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google