งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)
๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐ - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - การบันทึกข้อมูลในหน้าที่ ๑๐

2 หน้าที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ชื่อพันธุ์ไม้ ส่วนที่ ๒ รหัสพรรณไม้
ส่วนที่ ๑ ชื่อพันธุ์ไม้ ส่วนที่ ๒ รหัสพรรณไม้ ส่วนที่ ๓ สรุปข้อมูลพรรณไม้จาก หน้าที่ ๒-๗ ส่วนที่ ๔ สรุปข้อมูลพื้นบ้านจาก หน้าที่ ๑

3 ย่อหน้าที่ ๑ เขียนสรุปข้อมูลพรรณไม้จากหน้าที่ ๒-๗
ย่อหน้าที่ ๒ เขียนสรุปข้อมูลพื้นบ้านหน้าที่ ๑

4 หนังสือพรรณไม้ที่น่าเชื่อถือ
ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ๘ หนังสือพรรณไม้ที่น่าเชื่อถือ เปรียบเทียบข้อมูล บันทึกลงใน ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ๙

5 หน้าที่ ๙ ส่วนที่ ๑ ชื่อพรรณไม้ ส่วนที่ ๒ ถิ่นกำเนิด
ส่วนที่ ๑ ชื่อพรรณไม้ ส่วนที่ ๒ ถิ่นกำเนิด ส่วนที่ ๓ การกระจายพันธุ์ ส่วนที่ ๔ นิเวศวิทยา ส่วนที่ ๕ เวลาออกดอก ติดผล ส่วนที่ ๖ การขยายพันธุ์ ส่วนที่ ๗ การใช้ประโยชน์ ส่วนที่ ๘ ประวัติพันธุ์ไม้ ส่วนที่ ๙ เอกสารอ้างอิง

6 หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์
หนังสือที่ใช้ในการตรวจสอบชื่อพรรณไม้ในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

7 หน้าที่ ๑๐ ประวัติพันธุ์ไม้ (ประวัตินำเข้ามาปลูกในโรงเรียน) เวลาการออกดอกหรือติดผลนอกฤดูกาล ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google