งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป ( ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้ว บันทึกใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป ( ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้ว บันทึกใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป ( ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้ว บันทึกใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป ( ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ - การบันทึกข้อมูลในหน้าที่ ๑๐

2 หน้าที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ชื่อพันธุ์ไม้ ส่วนที่ ๒ รหัสพรรณ ไม้ ส่วนที่ ๓ สรุปข้อมูล พรรณไม้จาก หน้าที่ ๒ - ๗ ส่วนที่ ๔ สรุปข้อมูล พื้นบ้านจาก หน้าที่ ๑ ๒๑ ๓ ๔

3 ย่อหน้าที่ ๑ เขียนสรุป ข้อมูล พรรณไม้ จากหน้าที่ ๒ - ๗ ย่อหน้าที่ ๒ เขียนสรุป ข้อมูล พื้นบ้าน หน้าที่ ๑

4 เปรียบเทีย บข้อมูล บันทึกลงใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้าที่ ๙

5 หน้าที่ ๙ ส่วนที่ ๑ ชื่อพรรณไม้ ส่วนที่ ๒ ถิ่นกำเนิด ส่วนที่ ๓ การกระจาย พันธุ์ ส่วนที่ ๔ นิเวศวิทยา ส่วนที่ ๕ เวลาออก ดอก ติดผล ส่วนที่ ๖ การ ขยายพันธุ์ ส่วนที่ ๗ การใช้ ประโยชน์ ส่วนที่ ๘ ประวัติพันธุ์ ไม้ ส่วนที่ ๙ เอกสารอ้างอิง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

6 หนังสือที่ใช้ในการ ตรวจสอบชื่อพรรณไม้ใน ประเทศไทยที่มีความ น่าเชื่อถือ

7 หน้าที่ ๑๐ ประวัติพันธุ์ไม้ ( ประวัตินำเข้ามาปลูก ในโรงเรียน ) เวลาการ ออกดอกหรือติดผล นอกฤดูกาล ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป ( ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้ว บันทึกใน ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google