งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต

2 เนื้อหาประจำบท 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และ อินเทอร์เน็ต 3) ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บ เซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ 4) ส่วนประกอบของ URL และอีเมล 5) การใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อเรียนจบบทแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้ 1) อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต ได้ 2) บอกความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บ เซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราว์เซอร์ ส่วนประกอบของ URL และอีเมลได้ 3) ระบุหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนประเภทต่างๆ ได้ 4) ใช้งานหรือบริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้ตามจุดมุ่งหมาย

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปด้วยสื่อกลาง ประเภทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทำให้ คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เกิดการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภายในอาคาร ระหว่าง อาคาร หรือติดต่อกับเครือข่ายภายนอกที่มีระยะ ทางไกลออกไป ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อาจเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือที่เรียกว่ามัลติมีเดีย

5 องค์ประกอบหลักในการสื่อสาร ข้อมูล ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver) ข้อมูล / ข่าวสาร (Data) สื่อกลาง (Medium) ขั้นตอน / ข้อปฏิบัติ (Protocol)

6 ประเภทของการเชื่อมต่อ จุดต่อจุด (Point To Point) หลายจุด (Multipoint)

7 รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology) Bus Star Ring Mesh

8 ประเภทของเครือข่าย Local Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network

9 โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล คือ ข้อกำหนด หรือกฎที่ใช้เพื่อให้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ข้อมูลได้ โดยไม่ยึดติดว่าต้องใช้ชนิดเดียวกัน มีรูปร่าง หรือรูปแบบในการเชื่อมต่อสายสัญญาณบนเครือข่ายที่ เหมือนกัน โดยโปรโตคอลถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายถึงกระบวนการในการสื่อสาร ทำอย่างไรหาก ต้องการรับส่งข้อมูล เมื่อไรที่ข้อมูลสามารถทำการ ส่งออกไปยังปลายทางได้ กล่าวคือสามารถทำงาน ร่วมกันได้ทั้งระบบอย่างไม่ติดขัด

10 OSI (Open System Interconnection)

11 ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internet Service Provider) ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตที่บริการ การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทั่วโลก และมักมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ซึ่งวิธีเชื่อมต่อที่ธรรมดาที่สุดในการ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้โดย การใช้สายโทรศัพท์ ( การเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ) หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ ( สายเคเบิล หรือ DSL) เสมือนตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึง แหล่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

12 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Dial up ISDN

13 DSL Cable การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

14 Satellite นอกจากนี้ยังมีแบบอื่นๆ เช่น Fiber to home (FTTX)

15 อินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกลายเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน

16 TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol

17 IP Address

18 Web Browser & Web Serer

19 Web Browser Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox

20 Uniform Resource Locator

21 Domain Name System

22 Top-Level Domain General / Generic Country / Country-Code ประเทศไทย

23 Thai Domain Name โดเมนหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ.co.th ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า การ พาณิชย์และธุรกิจ.or.th หน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหาผล กําไร.ac.th สถาบันการศึกษา.net.th นิติบุคคล ผู้ได้รับอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคม.go.th หน่วยราชการหรือองค์กรภายใต้การ กำกับของรัฐบาล.mi.th หน่วยงานด้านทหาร.in.th บุคคลทั่วไปและอื่นๆ

24 บริการบนอินเทอร์เน็ต Electronic Mail Search Chat

25 บริการบนอินเทอร์เน็ต File Transfer E-Commerce E-Banking Game, Website, Classroom Online, Social Network etc.


ดาวน์โหลด ppt 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google