งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและรูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและรูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและรูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
UNIT-2 ประเภทและรูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา nathee yongyut

2 เนื้อหา การแบ่งประเภทของรายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

3 ประเภทของรายการโทรทัศน์
แบ่งตามแบบอังกฤษ BBC ได้กำหนดไว้ 3 ประเภทคือ รายการที่ให้ข่าวสาร Information Programe รายการเพื่อการศึกษา Educational Programe รายการเพื่อความบันเทิง Entertainment Programe

4 ประเภทของรายการโทรทัศน์
รายการพูด Talk show รายการ เกมโชว์ Game Show รายการสารคดี Documentary รายการละคร Drama รายการนิตยสาร Magazine Varity รายการดนตรีและเพลง Music & Concert

5 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การผลิตรายการเพื่อการศึกษาเรา สามารถนำเอารูปแบบรายการที่มีอยู่มา ประยุกต์ใช้กับการผลิตรายการได้ ทุกประเภท แต่รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษาส่วนใหญ่ อาจมีรูปแบบแบ่งตามวัตถุประสงค์ของ รายการที่จัดได้ดังนี้

6 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการประเภทความรู้ (Educational Programs) เป็นรายการโทรทัศน์ที่เน้นในการให้ความรู้ และประสบการณ์ แก่ผู้ชม รายการประเภทนี้มักจัดเพื่อบุคคล ทั่วๆ ไป ไม่ได้จัดผู้ชมเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์ บุคคลที่น่าสนใจ

7 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการทางการสอน (instruction programs) เป็นรายการโทรทัศน์ที่จัดขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ ในเรื่องการเรียนการสอนโดยตรง โดย ยึดหลักสูตร การจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา

8 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการข่าว (News programs) เป็นรายการที่เสนอเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป และมีผลกระทบกับบุคคลในสังคม โดยการ นำเสนอตามที่เป็นจริงไม่มีการใส่ความ คิดเห็นลงไป ได้แก่ รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุก ช่อง

9 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการบันเทิง (Entertainment Programs) เป็นรายการที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นหลักใหญ่ เช่น รายการละคร ภาพยนตร์ รายการเพลง เกมโชว์ต่าง ๆ เช่น รายการเจาะใจ ชิงร้อยชิงล้าน เป็น ต้น

10 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายการโฆษณา (Advertising Programs) ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาชักชวนให้ซื้อ สินค้าและบริการต่างๆ ของผู้อุปถัมภ์ รายการโดยอาจทำเป็นสปอตโฆษณาสั้นๆ ประมาณ 30 วินาที หรือแทรกอยู่ใน รายการบันเทิงข่าวธุรกิจกิจกรรม การเคลื่อนไหวของบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อ สร้างผลทางจิตวิทยา ให้เกิดความศรัทธาจากลูกค้า

11 อ้างอิง สุรพล บุญลือ.2556.การผลิตรายการ โทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา.เอกสาร ประกอบการอบรมสาหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษาหลักสูตร.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและรูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google