งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและ รูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา nathee yongyut UNI T-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและ รูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา nathee yongyut UNI T-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและ รูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา nathee yongyut y.nathee@gmail.com UNI T-2

2 เนื้อหา การแบ่งประเภทของรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา

3 ประเภทของรายการ โทรทัศน์ แบ่งตามแบบอังกฤษ BBC ได้กำหนดไว้ 3 ประเภทคือ รายการที่ให้ข่าวสาร Information Programe รายการเพื่อการศึกษา Educational Programe รายการเพื่อความบันเทิง Entertainment Programe

4 ประเภทของรายการ โทรทัศน์ รายการพูด Talk show รายการเกม โชว์ Game Show รายการสารคดี Documentary รายการละคร Drama รายการนิตยสาร Magazine Varity รายการดนตรีและเพลง Music & Concert

5 รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา การผลิตรายการเพื่อการศึกษาเรา สามารถนำเอารูปแบบรายการที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้กับการผลิตรายการได้ ทุกประเภท แต่รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษาส่วนใหญ่ อาจมีรูปแบบแบ่งตาม วัตถุประสงค์ ของรายการที่จัด ได้ดังนี้

6 รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา รายการประเภทความรู้ (Educational Programs) เป็นรายการโทรทัศน์ที่เน้นในการให้ ความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้ชม รายการประเภทนี้มักจัดเพื่อ บุคคลทั่วๆ ไป ไม่ได้จัดผู้ชมเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น เช่น รายการสารคดี รายการ สัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ

7 รายการทางการสอน (instruction programs) เป็นรายการโทรทัศน์ที่จัดขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ ในเรื่องการเรียนการสอนโดยตรง โดยยึดหลักสูตร การจัดการศึกษาของแต่ละ สถานศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

8 รายการข่าว (News programs) เป็นรายการที่เสนอเหตุการณ์ที่เพิ่งจะ เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจของ ประชาชนทั่วไป และมีผลกระทบกับ บุคคลในสังคม โดยการนำเสนอตามที่ เป็นจริงไม่มีการใส่ความคิดเห็นลงไป ได้แก่ รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุก ช่อง รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

9 รายการบันเทิง (Entertainment Programs) เป็นรายการที่เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลินเป็นหลักใหญ่ เช่น รายการ ละคร ภาพยนตร์ รายการเพลง เกมโชว์ ต่าง ๆ เช่น รายการเจาะใจ ชิงร้อยชิงล้าน เป็น ต้น รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

10 รายการโฆษณา (Advertising Programs) ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาชักชวนให้ ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ของผู้อุปถัมภ์ รายการโดยอาจทำเป็นสปอตโฆษณา สั้นๆ ประมาณ 30 วินาที หรือแทรกอยู่ใน รายการบันเทิงข่าวธุรกิจกิจกรรม การเคลื่อนไหวของบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อสร้างผลทางจิตวิทยา ให้เกิดความศรัทธาจากลูกค้า รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

11 อ้างอิง สุรพล บุญลือ.2556. การผลิตรายการ โทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา. เอกสารประกอบการอบรมสาหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี.


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและ รูปแบบ ของวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา nathee yongyut UNI T-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google