งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภททดสอบ 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 3. โครงงานที่นำเอาหลักการ กฎ แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจ อยู่ในรูปสูตร สมการ หรือ คำอธิบาย คือโครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 3

2 4. โครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของ ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร ตามโดย ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการ ทดลอง คือโครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 5. โครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฏี หรือหลักการ ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้ สอยต่างๆอาจคิดประดิษฐ์ ของใหม่หรือปรับปรุง ดัดแปลง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ โครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 6. โครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมา จำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน แบบต่างๆเพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น คือ โครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 4

3 7. โครงงานประเภทใดที่ไม่ต้องกำหนดและควบคุมตัว แปร 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 8. เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 9. ด. ช. ต้น กับ ด. ช. ต้อม เดินสังเกตลักษณะของใบไม้ ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้ว จดข้อมูลของลักษณะใบไม้ในแบบต่างๆ ถ้านำ ข้อมูลนี้ไปทำโครงงาน จะทำ โครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 10. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ การศึกษาต้นข้าวโพด ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ” จัดเป็นโครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 5 ชิว ชิว ชิว


ดาวน์โหลด ppt 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google