งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการ ปีงประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการ ปีงประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการ ปีงประมาณ 2558
การตรวจราชการ ปีงประมาณ 2558

2 การตรวจราชการกรณีปกติ
1. เนื้อหาประเด็นการตรวจ 2. แนวทางการตรวจ 3. แบบรายงาน และการรายงาน การตรวจราชการ

3

4 ตัวชี้วัด กสธ. ปี 2558 ตัวชี้วัด ประเทศ เขต จังหวัด รวม ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 9 17 19 45 พัฒนาระบบ บริการสุขภาพ 5+1 14 8 28 บริหารจัดการ 6 18 21+2 37 33 91+2 * ตัวชี้วัด ประเทศ เขต จังหวัด เป็นคนละตัวกัน และไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของเขต +1 เป็นตัวชี้วัด อำเภอชายแดน สามารถควบคุมโรคที่สำคัญ เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายระยะยาว 10 ปี

5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการฯ 10 ข้อ
1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนว พระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถ เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงโดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วง ชีวิตสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 5. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 6. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 7. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก Global health 8. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 9. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

6

7 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ
กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ Area แผนเขต /จังหวัด Function แผนบูรณาการ 15 แผน Agenda นโยบายรัฐมนตรี 10 ข้อ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ บริหารจัดการ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบบริการ

8 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ เขต 11
ข้อเสนอที่ 1 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ Area แผนเขต /จังหวัด Function แผนบูรณาการ 15 แผน Agenda นโยบายรัฐมนตรี 10 ข้อ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ เขต 11 นโยบายพิเศษ - ยาเสพติด - สาธารณสุข ท่องเที่ยว ฯ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการ อภิบาลระบบ -ตรวจสอบภายใน

9 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ
ข้อเสนอที่ 2 แนวทางการตรวจราชการ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย Function + Agenda Area คณะตรวจราชการระดับต่างๆ คณะตรวจราชการระดับกระทรวง & คณะอนุกรรมการ คณะตรวจราชการระดับเขต ทำแผนตรวจฯราชการรายเดือน รายไตรมาส

10 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ
ข้อเสนอที่ 2 แนวทางการตรวจราชการ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ คุ้มครองผู้บริโภคและ การบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการ ทำแผนตรวจฯราชการรายเดือน รายไตรมาส รอบที่ ๑ เดือน ม.ค. ๕๘ รอบที่ ๒ เดือน เม.ย. ๕๘ รอบที่ ๓ เดือน มิ.ย. ๕๘ รอบที่ ๔ เดือน ก.ย. ๕๘

11 3. แบบรายงาน และการรายงานการตรวจราชการ
แบบ ตก. โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตก.๑ , ตก.๒ และตก.๓ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณรวมทุกตัวชี้วัด ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพรายประเด็นการตรวจราชการ ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 2.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 2.2 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย หรือการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบ กฎหมาย รายงานตามแผนการตรวจราชการ

12


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการ ปีงประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google