งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจ ราชการ ปีงประมาณ 2558. การตรวจราชการกรณีปกติ 1. เนื้อหาประเด็นการตรวจ 2. แนวทางการตรวจ 3. แบบรายงาน และการรายงาน การตรวจราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจ ราชการ ปีงประมาณ 2558. การตรวจราชการกรณีปกติ 1. เนื้อหาประเด็นการตรวจ 2. แนวทางการตรวจ 3. แบบรายงาน และการรายงาน การตรวจราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจ ราชการ ปีงประมาณ 2558

2 การตรวจราชการกรณีปกติ 1. เนื้อหาประเด็นการตรวจ 2. แนวทางการตรวจ 3. แบบรายงาน และการรายงาน การตรวจราชการ

3

4 ตัวชี้วัดประเทศเขตจังหวัดรวม ส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 9171945 พัฒนาระบบ บริการสุขภาพ 5+114828 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ 66618 รวม 21+2373391+2 ตัวชี้วัด กสธ. ปี 2558 * ตัวชี้วัด ประเทศ เขต จังหวัด เป็นคนละตัวกัน และไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของเขต +1 เป็นตัวชี้วัด อำเภอชายแดน สามารถควบคุมโรคที่สำคัญ +2 เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายระยะยาว 10 ปี

5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการฯ 10 ข้อ 1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตาม แนวพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงโดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ตลอดช่วงชีวิตสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาค ส่วน 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 5. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 6. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 7. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก Global health 8. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 9. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวง สาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

6

7 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจ ราชการ Agenda นโยบายรัฐมนตรี 10 ข้อ Function แผนบูรณาการ 15 แผน Area แผนเขต / จังหวัด ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนา ระบบบริการ บริหาร จัดการ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ

8 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจ ราชการ เขต 11 Agenda นโยบายรัฐมนตรี 10 ข้อ Function แผนบูรณาการ 15 แผน Area แผนเขต / จังหวัด ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบ บริการ บริหาร จัดการ ข้อเสนอที่ 1 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ อภิบาลระบบ - ตรวจสอบ ภายใน นโยบาย พิเศษ - ยาเสพติด - สาธารณสุข ท่องเที่ยว ฯ

9 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจ ราชการกรณีปกติ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบ บริการ บริหาร จัดการ การบังคับใช้ กฎหมาย ข้อเสนอที่ 2 แนวทางการตรวจราชการ คณะตรวจราชการระดับต่างๆ คณะตรวจราชการระดับกระทรวง & คณะอนุกรรมการ คณะตรวจราชการระดับ เขต ทำแผนตรวจฯราชการรายเดือน รายไตรมาส Function + AgendaArea

10 กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจ ราชการกรณีปกติ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาระบบ บริการ บริหาร จัดการ ข้อเสนอที่ 2 แนวทางการตรวจราชการ ทำแผนตรวจฯราชการราย เดือน รายไตรมาส รอบที่ ๑ เดือน ม. ค. ๕๘ รอบที่ ๒ เดือน เม. ย. ๕๘ รอบที่ ๓ เดือน มิ. ย. ๕๘ รอบที่ ๔ เดือน ก. ย. ๕๘ คุ้มครอง ผู้บริโภคและ การบังคับใช้ กฎหมาย

11 3. แบบรายงาน และการรายงานการ ตรวจราชการ แบบ ตก. โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตก. ๑, ตก. ๒ และ ตก. ๓ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณรวมทุกตัวชี้วัด ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพรายประเด็นการตรวจราชการ 1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 2. ข้อเสนอแนะ 2.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 2.2 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย หรือการปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินงาน กฎระเบียบ กฎหมาย รายงานตามแผนการตรวจราชการ

12


ดาวน์โหลด ppt การตรวจ ราชการ ปีงประมาณ 2558. การตรวจราชการกรณีปกติ 1. เนื้อหาประเด็นการตรวจ 2. แนวทางการตรวจ 3. แบบรายงาน และการรายงาน การตรวจราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google