งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Understanding Sex and Gender and Social Construct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Understanding Sex and Gender and Social Construct."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Understanding Sex and Gender and Social Construct

2 Sex and Gender Sex refers to your biological roleSex refers to your biological role Gender refers to your gender to roleGender refers to your gender to role ‘women’ = female sex + feminine social role ‘men’ = male sex + masculine social role

3 เพศ (Sex) และ เพศสภาพ (Gender) เพศ โยงไปถึง บทบาท ทางชีวภาพ เพศ โยงไปถึง บทบาท ทางชีวภาพ เพศสภาพ / เพศภาวะ เชื่อมโยงไปถึง บทบาท ทางสังคม เพศสภาพ / เพศภาวะ เชื่อมโยงไปถึง บทบาท ทางสังคม ‘ ผู้หญิง ' = เพศหญิง + บทบาททางสังคมของ ความเป็นหญิง ‘ ผู้ชาย ' = เพศชาย + บทบาททางสังคมของ ความเป็นชาย

4 Sex and Gender Sex: refers to the biological differences between male and female. Women can bear and breast-feed children and men impregnate women. These sex-related capacities are genetically determined, universal and unchanging. (Source,Gender Briefing Kit 2000 UNDP Mongolia)

5 เพศ (Sex) และ เพศสภาพ (Gender) เพศ : เชื่อมโยงกับความแตกต่างทางชีวภาพ ระหว่างชายและหญิง เช่น ผู้หญิงอุ้มท้อง และให้นมบุตร ส่วนชายมีน้ำเชื้ออสุจิที่ สามารถทำให้หญิงตั้งครรภ์ได้ ความสามารถเฉพาะของแต่ละเพศนี้ ถูก กำหนดขึ้นจากพันธุกรรม เป็นสากล และไม่ อาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ( ที่มา Gender Briefing Kit 2000 UNDP Mongolia)

6 Gender and their Implications Men are supposed to be… Men often behave… Larger Implications… -Strong and brave - By engaging in risk-taking acts, often using violence - Increased violence against children, women, and men

7 เพศสภาพ / เพศภาวะและนัยสำคัญ ผู้ชายถูกคาดหวัง ว่าควรจะ … บ่อยครั้งที่ผู้ชายมี พฤติกรรมที่ … นัยยะในภาพ กว้าง … - แข็งแรง เข้มแข็ง และ กล้าหาญ - ไปข้องเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง มักมีการใช้ความ รุนแรงร่วมด้วย - ความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และ ผู้ชายที่มีเพิ่ม มากขึ้น

8 Gender and their implications Gender is also a relational concept and implies a relationship between men and women. Gender is not about women: it refers to a structural relationship between men and women. Gender is the socio-economic and political conditions that determine roles, responsibilities, constraints and opportunities of women and men which is linked to the state, the economy, and to other macro- and micro-processes and institutions.Gender is also a relational concept and implies a relationship between men and women. Gender is not about women: it refers to a structural relationship between men and women. Gender is the socio-economic and political conditions that determine roles, responsibilities, constraints and opportunities of women and men which is linked to the state, the economy, and to other macro- and micro-processes and institutions.

9 เพศสภาพ / เพศภาวะและ เพศสภาพ / เพศภาวะและนัยสำคัญ เพศสภาพ / เพศภาวะ เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเชิง สัมพัทธ์ และมีนัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย กับผู้หญิง ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเท่านั้น : หากแต่ หมายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายและ หญิง ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเท่านั้น : หากแต่ หมายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายและ หญิง เป็นเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ข้อจำกัด และโอกาสต่างๆ ของทั้งผู้หญิงและ ผู้ชาย เงื่อนไขเหล่านี้จึงโยงใยกับรัฐ กับระบบ เศรษฐกิจ และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ระดับมหภาค จุลภาค และสถาบันทางสังคมต่างๆ ด้วย เป็นเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ข้อจำกัด และโอกาสต่างๆ ของทั้งผู้หญิงและ ผู้ชาย เงื่อนไขเหล่านี้จึงโยงใยกับรัฐ กับระบบ เศรษฐกิจ และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ระดับมหภาค จุลภาค และสถาบันทางสังคมต่างๆ ด้วย

10 Gender and Their Implications A Woman’s Place is in the house Her Role: -Care of others -House hold work Limitations: - Lack of decision-making power - Cases of violence going unreported due to lack of economic security or options

11 เพศสภาพและนัยสำคัญ พื้นที่ของผู้หญิง คือ ภายในบ้าน บทบาทของเธอ : - ดูแลคนในบ้าน - งานบ้าน ข้อจำกัด : - ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ - ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ถูกเปิดเผยหรือแจ้งความ เนื่องจากผู้หญิงไม่มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้อื่น หรือไม่มีทางเลือกทางเศรษฐกิจ

12 Gender roles: Creating Hierarchies Gender rolesGender roles existing structures = POWER = CONTROL = BENEFITS = OPPORTUNITIES

13 บทบาทต่างๆ ตามเพศสภาพ/ เพศภาวะ : เป็นเหตุให้เกิดลำดับช่วงชั้น บทบาทต่างๆ ตามเพศสภาพ/ เพศภาวะ : เป็นเหตุให้เกิดลำดับช่วงชั้น บทบาทต่างๆ ตามเพศสภาพ / เพศภาวะ : บทบาทต่างๆ ตามเพศสภาพ / เพศภาวะ : โครงสร้างที่มีอยู่แล้ว = อำนาจ = การควบคุม = การได้ประโยชน์ = โอกาสต่างๆ

14 Gender roles and their implications Society Community Relations Individual Laws, culture, norms Work, religion, media, education Family, peers, friends Attitudes, roles NOT HOMOGENOUS CATEGORIES

15 บทบาทตามเพศสภาพ และลำดับช่วงชั้น บทบาทตามเพศสภาพ สังคม ชุมชน ความสัมพันธ์ ตัวเราเอง กฎหมาย วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม งาน ศาสนา สื่อ การศึกษา ครอบครัว คนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อน ทัศนคติ บทบาทต่างๆ แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข ไม่ได้ออกมาเป็นพิมพ์เขียวเหมือนๆ กัน

16 Gender roles Gender roles are the assigned activities and relative position in society of men and women.Gender roles are the assigned activities and relative position in society of men and women. These roles are constructed through forces such as culture, tradition, politics, and norms, varying from culture to cultureThese roles are constructed through forces such as culture, tradition, politics, and norms, varying from culture to culture While one’s sex does not change, gender roles are learned and change over time.While one’s sex does not change, gender roles are learned and change over time. Education, technology, economics, and sudden crises like war and famine can cause changes in gender roles.Education, technology, economics, and sudden crises like war and famine can cause changes in gender roles.

17 บทบาทตามเพศสภาพ หรือ บทบาทหญิงชาย บทบาทตามเพศสภาพเป็นงาน กิจกรรม และตำแหน่งแห่งที่ ในสังคม ของชายและหญิงที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว บทบาทตามเพศสภาพเป็นงาน กิจกรรม และตำแหน่งแห่งที่ ในสังคม ของชายและหญิงที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว บทบาทเหล่านี้ถูกประกอบสร้างผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ระบบทางการเมือง และบรรทัดฐาน อัน แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม - วัฒนธรรม บทบาทเหล่านี้ถูกประกอบสร้างผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ระบบทางการเมือง และบรรทัดฐาน อัน แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม - วัฒนธรรม ขณะที่ เพศ (sex) เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง บทบาทตาม เพศสภาพเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลา และ สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่ เพศ (sex) เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง บทบาทตาม เพศสภาพเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลา และ สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเวลาผ่านไป การศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลัน ( เช่น สงคราม และภาวะความอดอยาก ) สามารถเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อ บทบาทตามเพศสภาพ การศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลัน ( เช่น สงคราม และภาวะความอดอยาก ) สามารถเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อ บทบาทตามเพศสภาพ

18 Gender roles Gender roles have three aspects: Positions within the social structure indicating where women and men belong or are expected to belong; Rules for behavior and interaction prescribed for men and women; Relationship between women's and men’s roles. Gender roles have three aspects: Positions within the social structure indicating where women and men belong or are expected to belong; Rules for behavior and interaction prescribed for men and women; Relationship between women's and men’s roles.

19 บทบาทตามเพศสภาพ / เพศภาวะ 3 แง่มุมของบทบาทตามเพศสภาพ / เพศภาวะ : ตำแหน่งแห่งที่ ภายในโครงสร้างทางสังคมซึ่ง ระบุว่า ตำแหน่งหรือพื้นที่ทางสังคมใด เป็น หรือ ควรเป็น พื้นที่ของหญิงและชาย ; ตำแหน่งแห่งที่ ภายในโครงสร้างทางสังคมซึ่ง ระบุว่า ตำแหน่งหรือพื้นที่ทางสังคมใด เป็น หรือ ควรเป็น พื้นที่ของหญิงและชาย ; กฎเกณฑ์ / ระเบียบแบบแผน สำหรับพฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกกำหนดมาก่อน หน้าให้แก่ทั้งชายและหญิงแล้ว ; กฎเกณฑ์ / ระเบียบแบบแผน สำหรับพฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกกำหนดมาก่อน หน้าให้แก่ทั้งชายและหญิงแล้ว ; ความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทของผู้หญิง และ บทบาทของผู้ชาย ความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทของผู้หญิง และ บทบาทของผู้ชาย

20 Gender Relations Gender relations are constituted, like all other social relations, through the rules, norms and practices.Gender relations are constituted, like all other social relations, through the rules, norms and practices. Gender relations, in other words, do not operate in a social vacuum but are products of the ways in which institutions are organized and reconstituted over time.Gender relations, in other words, do not operate in a social vacuum but are products of the ways in which institutions are organized and reconstituted over time. Gender relations are, more often than not, unequal. They often signify a relation of subordination and domination between women and men.Gender relations are, more often than not, unequal. They often signify a relation of subordination and domination between women and men. The condition of their existence and transformation depends upon existing and changing power relations, upon the material conditions which give rise to existing and new forms of gender relations.The condition of their existence and transformation depends upon existing and changing power relations, upon the material conditions which give rise to existing and new forms of gender relations.

21 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพ / เพศภาวะ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สภาพก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเช่นกัน โดยสร้างผ่าน กฎเกณฑ์ แบบแผน บรรทัดฐาน และภาคปฏิบัติต่างๆ กล่าวอีกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพจะไม่ทำงานใน สภาพสังคมที่ไม่มีโครงสร้างใดๆ ตั้งอยู่เลย ความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นผลผลิตของการที่สถาบันทางสังคมต่างๆ ถูกจัดตั้งขึ้น หรือ เป็นผลของการที่สถาบันถูกปรับโครงสร้างใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพส่วนใหญ่มักจะไม่เท่าเทียมกัน หลายๆ ครั้ง จะมีนัยยะถึง การยินยอมตกเป็นเบี้ยล่าง และ การ ครอบงำ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เงื่อนไขที่ทำให้ความสัมพันธ์เช่นนี้เกิดขึ้นหรือแปรสภาพไป ขึ้นอยู่ กับ ( ก ) ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ( ของชายหญิง ) ที่เป็นอยู่และที่ กำลังเปลี่ยนไป ( ข ) เงื่อนไขรูปธรรมต่างๆ ซึ่งเอื้อให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพอย่างที่เป็นอยู่ หรือความสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ๆ

22 Gender Inequality To overcome inequality it is important to recognize that unequal relations are made in history through social construction and not in nature and hence can be changed through development intervention by which resources are allocated, tasks and responsibilities are assigned, value is given and power is mobilized.To overcome inequality it is important to recognize that unequal relations are made in history through social construction and not in nature and hence can be changed through development intervention by which resources are allocated, tasks and responsibilities are assigned, value is given and power is mobilized.

23 ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย เพื่อที่จะก้าวข้ามพ้นจากความไม่เสมอภาคนี้ เรา จำเป็นต้องรำลึกไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม กันนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ หากแต่ถูกสร้างขึ้นผ่าน การประกอบสร้างทางสังคม ด้วยเหตุนี้ จึง สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแผนการพัฒนา ที่ มีลักษณะดังนี้ – ทรัพยากรต่างๆ ถูกจัดสรรใหม่อย่างเท่าเทียม – มีการมอบหมายหน้าที่ งานและความรับผิดชอบต่างๆ – มีการให้คุณค่า หรือเห็นความสำคัญ – พลังอำนาจถูกขับเคลื่อน

24 Gender’s Participation in Administrative Positions and Politics 2005 PositionsWomenMenTotal % of Women Local administrative level (Appointed) Governor174751.3 Deputy Governor 71601654.2 District Officer 07967961.3 Bangkok Metropolitan Member of BKK Metropolitan Council 11597015.7 Member of District Council 5430539515 Bangkok District Chief (as of 2004) 6445012 Parliamentarians Member of parliament (elected in 2005) 5344750010.6 Senator (elected in 2000) 2117920010.5 Cabinet (in 2005) 235375.4 National Political Party (Party administrative members) Thairakthai Party 81111196.7 Democrat Party 5444910.2 Chartthai Party 6495510.9 Mahachon Party 113147.1

25 ตำแหน่งผู้หญิงผู้ชายรวม ร้อยละของ ผู้หญิง การบริหารระดับท้องถิ่น ( แต่งตั้ง ) ผู้ว่าราชการจังหวัด174751.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัด71601654.2 เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ07967961.3 กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา กทม. 11597015.7 สมาชิกสภาเขต5430539515 ผู้นำในระดับอำเภอ ( ข้อมูลปี 2547) 6445012 รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ได้รับเลือกเมื่อปี 2548) 5344750010.6 วุฒิสมาชิก ( ได้รับเลือกเมื่อปี 2543) 2117920010.5 คณะรัฐมนตรี ( ปี 2548) 235375.4 พรรคการเมือง ( สมาชิกระดับบริหารของพรรค ) พรรคไทยรักไทย81111196.7 พรรคประชาธิปัตย์5444910.2 พรรคชาติไทย6495510.9 พรรคมหาชน113147.1 การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตำแหน่ง ทางการบริหารและการเมือง ปี 2548

26 Summary In most societies, men tend to have broader options, more opportunities and greater access to society’s resources than women. This is the result of a framework of legislation, policies and institutions that incorporate attitudes and practices about what is appropriate to being male and female in a given society In most societies, men tend to have broader options, more opportunities and greater access to society’s resources than women. This is the result of a framework of legislation, policies and institutions that incorporate attitudes and practices about what is appropriate to being male and female in a given society

27 บทสรุป เกือบทุกๆ สังคม ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทางเลือก หรือโอกาสมากกว่าผู้หญิง รวมทั้งสามารถเข้าถึง ทรัพยากรต่างๆ ของสังคมได้ง่ายกว่าหญิง ทั้งหมดนี้คือผลพวงของกรอบทางกฎหมาย นโยบาย และสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่หลอมรวม เอาทัศนคติและปฏิบัติการต่างๆ ในเรื่องที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ “ ดูเหมาะสม / ดูถูกต้อง ” สำหรับการ เป็นชายและหญิงในสังคมหนึ่งๆ

28 Summary Ways in which a culture or society defines rights, responsibilities, and identities of men and women in relation to one another. Ways in which a culture or society defines rights, responsibilities, and identities of men and women in relation to one another. (Source: Gender Equity, Concepts and Tools for development, CEDPA, 1996)

29 บทสรุป วิธีการต่างๆ ที่วัฒนธรรมหรือสังคมหนึ่งๆ ได้ กำหนดสิทธิ ความรับผิดชอบ และอัต ลักษณ์ / ตัวตน ของชายและหญิง ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างกันเสมอ ( ที่มา : Gender Equity, Concepts and Tools for development, CEDPA, 1996)

30 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Understanding Sex and Gender and Social Construct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google