งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 – 30 พ. ย. 2556 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 กรม ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 – 30 พ. ย. 2556 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 กรม ชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 – 30 พ. ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 กรม ชลประทาน

2 สมาชิกกลุ่ม 2 1. นางหมายปอง เหลือโกศล ประธานกลุ่ม 2. นายนัด เนตรมณีสุก 3. นางกชพรรณ เพื่องฟุ้ง 4. นางสาวพิมล ศรีสันติสุข 5. นางสาววรรณา แจ่มจำรัส 6. นางสุภชา แก้วเกรียง ไกร 7. นางกัลยาณี ประสมศรี 8. นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ 9. นายอภิชาติ จิรเจริญผล 10. นายธวัชชัย สุขเจริญ โกศล 11. นางสาวกาญจนา นิยมมาก 12. นายพีรสิชฌ์ อนันต์ วณิชย์ชา 13. นายธีรวัจน์ เกษมวรรณ์ 14. นายชัยรัตน์ สีด้วง เลขานุการ 29 – 30 พ. ย. 2556

3 ประวัติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พ.ศ เริ่มดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก เป็นครั้งแรก 19 ก.พ พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษา ความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่าง จริงจังและเร่งด่วน 3 พ.ค คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนฯ 2 ธ.ค เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 30 ก.ย การก่อสร้างตัวเขื่อนและอาคารประกอบ แล้วเสร็จ 25 พ.ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4 29 – 30 พ. ย. 2556

5 แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำ สาขาที่สำคัญสายหนึ่ง ของแม่น้ำเจ้าพระยา ต้น น้ำเริ่มที่ อ. ด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ไหล ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี, และ บรรจบกับแม่น้ำ เจ้าพระยาที่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รวม ความยาว 513 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 16,291 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ น้ำท่าเฉลี่ยในแต่ละปี 2,400 ล้านลูกบาศก์ เมตร ปริมาณน้ำส่วน ใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม กันยายน และ ตุลาคม ลักษณะของลุ่มน้ำป่าสัก

6 29 – 30 พ. ย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ใน ต. หนองบัว อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เป็น โครงการขนาดใหญ่ ตาม พระราชดำริ

7 29 – 30 พ. ย ลักษณะโครงการ เป็นเขื่อนดินชนิดแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย คือมีความยาว 4,860 เมตร สูง เมตร มีอาคารระบายน้ำ 3 อาคาร คือ Service Spillway อาคารระบายน้ำล้น River Outlet อาคารท่อบายน้ำลง ลำน้ำเดิม Auxiliary Spillway อาคารท่อระบายน้ำ ฉุกเฉิน สามารถเก็บกักน้ำได้ที่ระดับปกติ เมตร รทก. ปริมาณน้ำ 785 ล้าน ลบม. ที่ระดับเก็บกักสูงสุด อยู่ ที่ เมตร รทก. ปริมาณ 960 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำ หลักคือลุ่มน้ำป่าสัก พื้นที่โครงการ มีพื้นที่ 288,619 ไร่ มี พื้นที่ชลประทาน 174,500 ไร่

8 29 – 30 พ. ย RIVER OUTLET เขาถ้ำพระ ตัวเขื่อนดิน AUXILIARY SPILLWAY N แม่น้ำป่า สัก ระดับน้ำ สูงสุด แผนที่แสดงที่ตั้งเขื่อนและอาคารประกอบ สำนักงานโครงการฯ SERVICE SPILLWAY ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

9 29 – 30 พ. ย อาคารระบายน้ำล้น (SERVICE SPILLWAY) ขนาดกว้าง ม. ขนาดกว้าง ม. ระบายน้ำสูงสุด 3,900 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำสูงสุด 3,900 ลบ.ม./วินาที อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER OUTLET) ท่อเหล็กเหนียว 3.00 ม. ระบายน้ำสูงสุด 80ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำสูงสุด 80 ลบ.ม./วินาที อาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉิน (AUXILIARY SPILLWAY) ท่อเหล็กเหนียว 3.00 ม. ระบายน้ำสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที อาคารประกอบตัวเขื่อน 3 แห่ง

10 รูปตัดตามขวางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เหนือน้ำท้ายน้ำ หินเรียง หินทิ้ง ความจุเก็บกักสูงสุด 960 ล้าน ลบ. ม. ที่ระดับเก็บกักสูงสุด ม. รทก. สันเขื่อนยาว 4,860 ม. ที่ระดับ ม. รทก. แกนดินเหนียว

11 29 – 30 พ. ย โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม - แก่งคอย

12 29 – 30 พ. ย บ่อพักน้ำ B เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โรงสูบน้ำ

13 29 – 30 พ. ย โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม - แก่งคอย ห้องควบคุม โรงสูบน้ำ

14 29 – 30 พ. ย โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม - แก่งคอย บ่อพักน้ำ ชุดเครื่องกว้าน

15 29 – 30 พ. ย สัดส่วนการใช้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

16 29 – 30 พ. ย การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1. การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก 2. การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำแล้ง

17 29 – 30 พ. ย ปริมาณน้ำไหลลงอ่างในฤดูน้ำหลากประมาณ 900 – 1,200 ลบ. ม./ วินาที ปริมาณการระบายน้ำที่ไม่ให้เกิดผลกระทบ ประมาณ 700 ลบ. ม./ วินาที การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก

18 29 – 30 พ. ย การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำแล้ง ฤดูแล้ง พ. ย. - เม. ย. เพื่อการเกษตร 581 ล้าน ม. 3 เพื่ออุตสาหกรรม 28 ล้าน ม. 3 เพื่อการอุปโภค - บริโภค 21 ล้าน ม. 3 รักษาระบบนิเวศน์ 70 ล้าน ม. 3 รวมปริมาณน้ำที่ใช้ในฤดูแล้ง 700 ล้าน ม. 3 / ปี ฤดูแล้ง พ. ย. - เม. ย. เพื่อการเกษตร 581 ล้าน ม. 3 เพื่ออุตสาหกรรม 28 ล้าน ม. 3 เพื่อการอุปโภค - บริโภค 21 ล้าน ม. 3 รักษาระบบนิเวศน์ 70 ล้าน ม. 3 รวมปริมาณน้ำที่ใช้ในฤดูแล้ง 700 ล้าน ม. 3 / ปี

19 29 – 30 พ. ย  เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค ของชุมชนในเขตจังหวัด ลพบุรี สระบุรี  เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานที่เกิดใหม่ในเขต จังหวัดลพบุรี สระบุรี  ช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลด้วย  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่  เป็นแหล่งน้ำเสริม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต กรุงเทพฯ  เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประโยชน์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

20 29 – 30 พ. ย  ได้เห็นและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอาคาร ชลประทานประเภทต่างๆ  เข้าใจภาพรวมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานตั้งแต่การเก็บ กักไปจนถึงการส่งน้ำถึงแปลงนา  เข้าใจภาพรวมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยของ เขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานในช่วงฤดูน้ำหลาก  สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งที่ได้รับจากการสัมนา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

21 29 – 30 พ. ย. 2556


ดาวน์โหลด ppt 29 – 30 พ. ย. 2556 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 กรม ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google