งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย. หน้าที่ เป้าหมาย หน้าที่ เป้าหมาย 1. ลดการเกิด ภาวะแทรกซ้อน 2. ผลการรักษาใน ผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐาน 3. บุคลากรมีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย. หน้าที่ เป้าหมาย หน้าที่ เป้าหมาย 1. ลดการเกิด ภาวะแทรกซ้อน 2. ผลการรักษาใน ผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐาน 3. บุคลากรมีความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ. สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย

2 หน้าที่ เป้าหมาย หน้าที่ เป้าหมาย 1. ลดการเกิด ภาวะแทรกซ้อน 2. ผลการรักษาใน ผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐาน 3. บุคลากรมีความรู้ และทักษะตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4. ผู้ป่วยมีความรู้ ความสามารถในการ ดูแลสุขภาพตนเอง ได้ 5. เกิดความ เชื่อมโยงในการดูแล สุขภาพในระดับ ชุมชน 1. จัดทำแนวทางการ รักษาและพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ 2. พัฒนาระบบริการ สุขภาพทั้ง 4 มิติ 3. สร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในการดูแล ผู้ป่วย

3 จุดเน้นในการพัฒนาและเข็มมุ่งในปี 2557- 58 ของโรงพยาบาล กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพความ ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (SIMPLE) I1. Hand Hygiene M1.2: Improve the safety of High-Alert Drug Medication reconciliation P 2.1 Effective Communication – SBAR E1: Response to the Deteriorating Patient/ RRT E3: Acute Coronary Syndrome

4 จุดเน้นในการพัฒนาและเข็มมุ่งในปี 2557-58 ของทีม PCT จุดเน้นทีม PCT : พัฒนาการดูแลผู้ป่วยตาม นโยบายความปลอดภัย ( SIMPLE) โดยเน้น  P2.1: การสื่อสารการรายงานแพทย์โดยใช้ SBAR  E1: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกรณีผู้ป่วย อาการทรุดลงโดยใช้การประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้เกณฑ์ warning signs  E3: Acute coronary syndrome (ACS)

5  Situation: สถานการณ์ที่ทำให้ต้องรายงาน - ระบุตัวผู้รายงาน หน่วยงาน ชื่อผู้ป่วย หมายเลขห้อง - ระบุปัญหาสั้นๆ เวลาที่เกิด ความรุนแรง  Background: ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับสถานการณ์ - การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว้ - บัญชีรายการยา สารน้ำที่ได้รับ การแพ้ยา การตรวจ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ - สัญญาณชีพล่าสุด -- ข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ - Code status  Assessment: การประเมินสถานการณ์ของพยาบาล  Recommendation: ข้อเสนอแนะหรือความต้องการ ของพยาบาล

6 S: สวัสดีค่ะ จุฑารัตน์รายงาน case จาก ER ค่ะ เป็น case ผป. หญิง อายุ 57 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน มา ด้วยถามตอบไม่รู้เรื่อง ซึมลง ก่อนมา 30 นาที B: V/S แรกรับ T=36.5, P=90, R=14, BP 100/70 DTX= 30% ให้ 50% glucose 50 ml vein push ไป A: หลังให้ 50% glucose ไปแล้ว 5 นาที ผป. ตื่น รู้ตัวรู้ เรื่อง E4V5M6 R: คิดว่าเป็น symtompatic hypoglycemia ต้องได้ admit ตาม CPG เชิญแพทย์มาเยี่ยม case

7  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับ อาการของผู้ป่วย  PR 130 bpm  SBP < 90 mmHg  RR 28 bpm  O2 Sat < 90% ทั้งที่ให้ O2  ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  ปริมาณปัสสาวะ < 50 ml in 4 hr

8 จุดเน้นในการพัฒนาและเข็มมุ่งในปี 2556-57 กลุ่มโรคเรื้อรัง : DM,HT,COPD กลุ่ม Non-Trauma : Acute Coronary Syndrome กลุ่ม Trauma: Head Injury กลุ่มโรคติดต่อ : HIV TB

9  DM /HT : ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและ เรื้อรัง  COPD : การควบคุมภาวะ Exacerbation  ACS : การได้รับการดูแลถูกต้องและรวดเร็ว  HI : การได้รับการดูแลถูกต้องและรวดเร็ว  HIV : ผู้ป่วยไม่มีภาวะเชื้อดื้อยา, ไม่เกิดผู้ป่วย รายใหม่  TB : ผู้ป่วยไม่มีภาวะเชื้อดื้อยา, ไม่เกิดผู้ป่วย รายใหม่

10 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผนดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลต่อเนื่อง

11 1. การเข้าถึง  ผู้ป่วย Hypoglycemia สามารถเรียกใช้ระบบ EMS  ถ้ามารับบริการเอง สามารถรับบริการที่ห้องอุบัติ - ฉุกเฉิน ได้ทันที 2. การประเมิน  ได้รับการประเมินสภาพแรกรับโดยพยาบาลวิชาชีพ ทันที  ได้รับการตรวจ investigation เพื่อค้นหาการ วินิจฉัย 3. การวางแผนดูแล  มี CPG ในการดูแลผู้ป่วย Hypoglycemia  มีการวางแผนจำหน่ายที่สอดคล้องกับปัญหาของ ผู้ป่วย

12 4. การดูแลผู้ป่วย  ปฏิบัติตาม CPG ในการดูแลผู้ป่วย  ค้นหาสาเหตุของการเกิด Hypoglycemia และการ แก้ไข 5. การให้ข้อมูลและเสริมพลัง  แจ้งผป. และญาติ เกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยใน ครั้งนี้  ประเมินและเสริมความรู้ เรื่องอาการและการแก้ไข อาการเบื้องต้นในเรื่องของ Hypoglycemia 6. การดูแลต่อเนื่อง  มีเกณฑ์ในการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหสาขา วิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt รพ. สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย. หน้าที่ เป้าหมาย หน้าที่ เป้าหมาย 1. ลดการเกิด ภาวะแทรกซ้อน 2. ผลการรักษาใน ผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐาน 3. บุคลากรมีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google