งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน

2 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมคือ อะไร คือค่าประมาณปริมาณน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ เหลว ที่อยู่ในแหล่งกักเก็บซึ่ง สามารถจะผลิตขึ้นมาได้ภายใต้ ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีปัจจุบัน

3 ใครอยากรู้บ้าง เจ้านาย ( รัฐ ) บริษัทและผู้ร่วมลงทุน บุคคลทั่วไป

4 รัฐรู้ไปทำไม ?

5 จะได้อะไรบ้างจากการทำ ปริมาณสำรองของชั้นหินกักเก็บ ของหลุม ของแหล่ง ตลอดจนของประเทศ สามารถคาดการณ์การผลิตในอนาคตทั้งระยะ สั้น กลางและระยะยาว ประมาณการรายได้เข้าสู่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ การจัดสรรรายได้สู่ท้องถิ่น คุณลักษณะของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ไทย ช่วยประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอพื้นที่ ผลิตใหม่ ใช้วางแผนในการเปิดสัมปทานใหม่ บริหารการนำเข้าปิโตรเลียม

6 เพื่ออะไร ใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการและการวางแผนจัดหา ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ และรวมไปถึงการใช้เป็น เครื่องมือในการวางกลยุทธในด้านการจัดการทรัพยากร ปิโตรเลียม ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ แนวทางในการปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศ ในระยะยาว ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ โดยการขอความเห็นชอบในการดำเนินการคือ ให้ ปตท, อก และสพช./ กพช. ทำหน้าที่ประมาณการอุปสงค์ อุปทานของก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้รัฐสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ แผนการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์ ( การรายงานของ ผู้รับสัมปทานต่อกรมทรัพยากรธรณี ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่ 18 ( พ. ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ. ศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(1) แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ. ศ และมาตรา 42 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ. ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2532)

7 เป้าหมายของการประเมิน ของบริษัท ต้องการให้บริษัทมีผลกำไรสูงสุด ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือมูลค่า ของทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสำรวจและ ผลิต เพื่อความคงอยู่ของบริษัทแบบยั่งยืน สร้างโอกาสให้แก่บริษัทและทำให้ โอกาสเป็นจริง

8 บริษัททำการประเมิน เพื่อ ทำการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับมูลค่าของ แหล่งปิโตรเลียม ส่งรายงานให้องค์กรของรัฐตรวจสอบผลการ ดำเนินการและแผนงาน ออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบและติดตั้งสิ่ง อำนวยความสะดวก ประมาณค่าการตลาดของปิโตรเลียมที่จะซื้อ หรือขาย เตรียมการทำสัญญาขาย อัตราการส่งขายและ กำหนดราคา

9 ทำอย่างไร 1. ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับ แหล่งข้างเคียง 2. โดยวิธีประเมินปริมาตร 3. ปริมาณการผลิตหรืออัตรา การผลิตที่ลดลง 4. สมดุลย์ของสสาร 5. วิธีการทางคณิตศาสตร์

10 วิธีไหนดี

11 ลำดับการวิเคราะห์

12 เกี่ยวข้องกับอะไรและใครบัาง ภายในพรบ. ปิโตรเลียมภายนอก บริษัทผู้รับสัมปทานส่านกำกับ ปตทส่วนข้อมูล ส่วนจัดเก็บบริษัท เงินทุน ส่วนนโยบายบุคคลทั่วไป มาตรา (14) พ. ศ กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (2534)

13 เราได้ทำอะไรไปบ้าง แล้ว ? ประมาณค่าปริมาณสำรองปิโตรเลียมทุก แหล่งในประเทศไทย ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์ในการ แยกแยะปริมาณสำรอง เผยแพร่ในรายงานประจำปีเพื่อการชี้ ชวนให้บริษัทเข้ามาสำรวจ จัดระบบแหล่งปิโตรเลียม จัดทำฐานข้อมูลการผลิตเพื่อการ วิเคราะห์

14 ปัญหาและอุปสรรค ฐานข้อมูลการผลิตอยู่ระหว่างการ ปรับปรุง การรับส่งข้อมูลยังไม่เต็ม ประสิทธิภาพ การศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งปิโตรเลียม

15 สิ่งที่เราจะทำต่อไป ศึกษาในรายละเอียดของแต่ละแหล่ง ทั้ง ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม ปิโตรเลียม วิศวกรรมการผลิต ( ผนวก เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม )

16 ทำไมเราถึงต้องทำ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการ วางแผนและตัดสินใจ มาตรา 14(1) ในพรบ ปิโตรเลียม 2514 ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาและเปรียบเทียบกับ รายงานของผู้รับสัมปทานต่อกรมทรัพยากร ธรณี ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (2534) เนื้อหาสาระก็คือ ………..

17 COMPARISON OF RESERVOIR PERFORMANCE ANALYSIS/RESERVES ESTIMATION TECHNIQUES

18

19

20 พยากรณ์การผลิตนานแค่ไหน ปกติทั่วไปจะพยากรณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปีปฏิทิน ข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่น DOE( ……………..), UNOCAL, ยกเว้นบางบริษัทจะพยากรณ์มากกว่า 10 ปี เช่น ESSO, ปตท. สผ NPD จะพยากรณ์ 20 ปี ฉะนั้นจึงยังไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด

21 ทำไมถึงไม่พยากรณ์ยาวนาน สถานการณ์การผลิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงมาก

22 Y2K+1_FORECAST

23 ขออภัย ยังไม่สมบูรณ์

24


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google