งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย surapolt@dmr.go.th ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน

2 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมคือ อะไร คือค่าประมาณปริมาณน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ เหลว ที่อยู่ในแหล่งกักเก็บซึ่ง สามารถจะผลิตขึ้นมาได้ภายใต้ ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีปัจจุบัน

3 ใครอยากรู้บ้าง เจ้านาย ( รัฐ ) บริษัทและผู้ร่วมลงทุน บุคคลทั่วไป

4 รัฐรู้ไปทำไม ?

5 จะได้อะไรบ้างจากการทำ ปริมาณสำรองของชั้นหินกักเก็บ ของหลุม ของแหล่ง ตลอดจนของประเทศ สามารถคาดการณ์การผลิตในอนาคตทั้งระยะ สั้น กลางและระยะยาว ประมาณการรายได้เข้าสู่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ การจัดสรรรายได้สู่ท้องถิ่น คุณลักษณะของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ไทย ช่วยประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอพื้นที่ ผลิตใหม่ ใช้วางแผนในการเปิดสัมปทานใหม่ บริหารการนำเข้าปิโตรเลียม

6 เพื่ออะไร ใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการและการวางแผนจัดหา ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ และรวมไปถึงการใช้เป็น เครื่องมือในการวางกลยุทธในด้านการจัดการทรัพยากร ปิโตรเลียม ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ แนวทางในการปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศ ในระยะยาว ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ โดยการขอความเห็นชอบในการดำเนินการคือ ให้ ปตท, อก และสพช./ กพช. ทำหน้าที่ประมาณการอุปสงค์ อุปทานของก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้รัฐสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ แผนการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์ ( การรายงานของ ผู้รับสัมปทานต่อกรมทรัพยากรธรณี ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่ 18 ( พ. ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ. ศ. 2514 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(1) แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ. ศ. 2514 และมาตรา 42 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ. ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2532)

7 เป้าหมายของการประเมิน ของบริษัท ต้องการให้บริษัทมีผลกำไรสูงสุด ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือมูลค่า ของทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสำรวจและ ผลิต เพื่อความคงอยู่ของบริษัทแบบยั่งยืน สร้างโอกาสให้แก่บริษัทและทำให้ โอกาสเป็นจริง

8 บริษัททำการประเมิน เพื่อ ทำการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับมูลค่าของ แหล่งปิโตรเลียม ส่งรายงานให้องค์กรของรัฐตรวจสอบผลการ ดำเนินการและแผนงาน ออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบและติดตั้งสิ่ง อำนวยความสะดวก ประมาณค่าการตลาดของปิโตรเลียมที่จะซื้อ หรือขาย เตรียมการทำสัญญาขาย อัตราการส่งขายและ กำหนดราคา

9 ทำอย่างไร 1. ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับ แหล่งข้างเคียง 2. โดยวิธีประเมินปริมาตร 3. ปริมาณการผลิตหรืออัตรา การผลิตที่ลดลง 4. สมดุลย์ของสสาร 5. วิธีการทางคณิตศาสตร์

10 วิธีไหนดี

11 ลำดับการวิเคราะห์

12 เกี่ยวข้องกับอะไรและใครบัาง ภายในพรบ. ปิโตรเลียมภายนอก บริษัทผู้รับสัมปทานส่านกำกับ ปตทส่วนข้อมูล ส่วนจัดเก็บบริษัท เงินทุน ส่วนนโยบายบุคคลทั่วไป มาตรา (14) พ. ศ. 2514 กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (2534)

13 เราได้ทำอะไรไปบ้าง แล้ว ? ประมาณค่าปริมาณสำรองปิโตรเลียมทุก แหล่งในประเทศไทย ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์ในการ แยกแยะปริมาณสำรอง เผยแพร่ในรายงานประจำปีเพื่อการชี้ ชวนให้บริษัทเข้ามาสำรวจ จัดระบบแหล่งปิโตรเลียม จัดทำฐานข้อมูลการผลิตเพื่อการ วิเคราะห์

14 ปัญหาและอุปสรรค ฐานข้อมูลการผลิตอยู่ระหว่างการ ปรับปรุง การรับส่งข้อมูลยังไม่เต็ม ประสิทธิภาพ การศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งปิโตรเลียม

15 สิ่งที่เราจะทำต่อไป ศึกษาในรายละเอียดของแต่ละแหล่ง ทั้ง ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม ปิโตรเลียม วิศวกรรมการผลิต ( ผนวก เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม )

16 ทำไมเราถึงต้องทำ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการ วางแผนและตัดสินใจ มาตรา 14(1) ในพรบ ปิโตรเลียม 2514 ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาและเปรียบเทียบกับ รายงานของผู้รับสัมปทานต่อกรมทรัพยากร ธรณี ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (2534) เนื้อหาสาระก็คือ ………..

17 COMPARISON OF RESERVOIR PERFORMANCE ANALYSIS/RESERVES ESTIMATION TECHNIQUES

18

19

20 พยากรณ์การผลิตนานแค่ไหน ปกติทั่วไปจะพยากรณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปีปฏิทิน ข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่น DOE( ……………..), UNOCAL, ยกเว้นบางบริษัทจะพยากรณ์มากกว่า 10 ปี เช่น ESSO, ปตท. สผ NPD จะพยากรณ์ 20 ปี ฉะนั้นจึงยังไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด

21 ทำไมถึงไม่พยากรณ์ยาวนาน สถานการณ์การผลิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงมาก

22 Y2K+1_FORECAST

23 ขออภัย ยังไม่สมบูรณ์

24


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณสำรอง ปิโตรเลียม โดย ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google