งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการแนวใหม่ 1. การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results based Management (RBM) 2 ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts) ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการแนวใหม่ 1. การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results based Management (RBM) 2 ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts) ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการแนวใหม่ 1

2 การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results based Management (RBM) 2 ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts) ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts) ผลผลิต (Outp ut) ผลผลิต ผลลัพธ์ (Outco me) ผลลัพธ์ คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้น ที่ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3 กรอบความคิดเรื่องการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 วัตถุประ สงค์ OBJECT IVES วัตถุประ สงค์ OBJECT IVES ปัจจัย นำเข้า INPUT S ปัจจัย นำเข้า INPUT S กิจกรร ม PROCE SSES กิจกรร ม PROCE SSES ผลผลิต OUTPU TS ผลผลิต ผลลัพธ์ OUTCO MES ผลลัพธ์ ความประหยัด ความมี ประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ RESULTS

4 4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับ ปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก กิจกรรมหรือโครงการ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ของ การกับเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5 5 การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ อาศัย.......... การ ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

6 ทำอย่างไรทุกคนถึงเข้าใจ ในยุทธศาสตร์ 6 Strat egy Organizatio n Target ( ยุทธศาส ตร์ ) ( เป้าหมาย องค์กร ) BS C โดยมีตัวชี้วัด (KPI) บอกว่าได้ดำเนินการบรรลุ เป้าหมายเพียงใด

7 Balanced Scorecard 7 ระบบธุรกิจ มุมมอง การเงิน มุมมองลูกค้า มุมมอง กระบวนการ ภายใน มุมมองการ เรียนรู้และ การพัฒนา ระบบธุรกิจ มุมมอง การเงิน มุมมองลูกค้า มุมมอง กระบวนการ ภายใน มุมมองการ เรียนรู้และ การพัฒนา ระบบราชการ มุมมอง ประสิทธิผลตาม พันธ กิจ มุมมอง คุณภาพการให้ บริการ มุมมอง ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ มุมมองการ พัฒนาองค์กร ระบบราชการ มุมมอง ประสิทธิผลตาม พันธ กิจ มุมมอง คุณภาพการให้ บริการ มุมมอง ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ มุมมองการ พัฒนาองค์กร

8 ประเด็นคำถามเพื่อช่วยในการ จำแนกกลยุทธ์ 8 มิติการประเมินผลประเด็นคำถาม ประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ คุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) กลยุทธ์ที่สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ นำไปสู่การใช้บริการซ้ำหรือรายได้เพิ่มฯ ประสิทธิภาพการจัดการ (Manage Resources) การก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง ต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่ความคุ้มค่าการลด ต้นทุน ลดรอบระยะเวลา ฯลฯ พัฒนาองค์กร (Capacity Building) จะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขององค์กรในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เช่น คน เทคโนโลยี ระบบ ข้อมูล ผลงานวิจัย ฯลฯ

9 การสร้างคุณค่า ผลงาน ประสิทธิผลตามพันธ กิจ : คุณภาพการ ให้บริการ : 9 ลดการใช้จ่าย ( ต้นทุน ) เพิ่มความคุ้มค่า ของงาน เพิ่มความพึง พอใจ ลดเวลารอรับ บริการ เพิ่มความ ปลอดภัย เพิ่มการมีส่วน ร่วม

10 ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน : 10 ลดขั้นตอน งาน ปรับปรุง งาน เพิ่มเครือข่าย การทำงาน พัฒนา ทักษะ การสร้างคุณค่า ผลงาน....( ต่อ ) การพัฒนา องค์กร :

11 SMS Full Balanced Scorecard มิติประสิทธิผลตาม พันธกิจ มิติคุณภาพการ ให้บริการ Vision - วิสัยทัศน์ Strategic - ประเด็น ยุทธศาสตร์ Goal - เป้าประสงค์ KPI - ตัวชี้วัด Strategy - กล ยุทธ์ Scorec ard Objective - วัตถุประสงค์ Measure - ตัววัด Target - เป้าหมาย Budget - งบประมาณ Tactic - กลวิธี Project Management - การบริหารโครงการ Initiati ve มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนา องค์กร 11

12 12 Organization Scorecard Business Scorecard Individual Scorecard การถ่ายทอดเป้าหมายของ องค์กร (Strategy Deployment) มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 Balance Scorecard

13 13 Balanced Scorecard =Strategy + Operations + Change สรุป 1

14 สรุป 2 14 Strategy= Doing the right things Strategy= Doing the right things Operatio ns= Doing things right Operatio ns= Doing things right Change= Doing things different ly Change= Doing things different ly

15 การบริหาร จัดการ 15 Inp ut Proc ess Are We Doing Thing Right? (How) Outp ut Outco me Are We Doing The Right Things? (What)

16 “What” Performance เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่า 70% ไม่ต่ำกว่า 70% เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่า 70% ไม่ต่ำกว่า 70% “How” Work Behavior คุณลักษณะ ผู้นำ คุณลักษณะ ผู้นำ พฤติกรรมการ ทำงาน พฤติกรรมการ ทำงาน ไม่เกินกว่า 30% ไม่เกินกว่า 30% คุณลักษณะ ผู้นำ คุณลักษณะ ผู้นำ พฤติกรรมการ ทำงาน พฤติกรรมการ ทำงาน ไม่เกินกว่า 30% ไม่เกินกว่า 30% 16

17 คำถาม..... จะวัดผลงานมาก ขนาดไหน ดี การวัดทุกอย่าง = ไม่ได้วัด อะไรเลย (Measure Everything But Noting) แต่ ควรวัดต่อเนื่องเพื่อการ แก้ปัญหาและตัดสินใจ 17

18 KPI & PI 18

19 ข้อควรคำนึงในการกำหนดตัวชี้วัด เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่ มากเกินไป เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา เป็นจริงได้ (Realistic)ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้ ภายใต้กรอบเวลาที่ เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 19

20 12345 ค่าเป้าหมาย ต่ำสุดที่รับได้ ค่าเป้าหมาย ต่ำสุดที่รับได้ ค่าเป้าหมายใน ระดับต่ำกว่า มาตรฐาน ค่าเป้าหมายที่เป็น ค่ามาตรฐาน โดยทั่วไป ค่าเป้าหมายที่มี ความยากปานกลาง ค่าเป้าหมายที่มี ความยากปานกลาง ค่าเป้าหมาย ในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสำเร็จ <50% ค่าเป้าหมาย ในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสำเร็จ <50% Star tระดับค่าเป้าหมาย 20

21 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พิจารณาวัตถุประสงค์ : งานนี้ทำไปเพื่ออะไร กำหนดตัวชี้วัด : จะวัดความสำเร็จของงานได้อย่างไร (ระบุหน่วยที่จะใช้วัด เช่น จำนวน ร้อยละ ระยะเวลาที่เสร็จ ฯลฯ) กำหนดค่าเป้าหมาย : ระดับค่าเป้าหมายของ ความสำเร็จคืออะไร (ระบุค่าเป้าหมาย ณ ระดับต่าง ๆ) 2. 1. 3. 4. 5. กำหนดน้ำหนัก : ตัวชี้วัดนี้ มีน้ำหนักความสำคัญ เพียงใด เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ วัดผลสำเร็จ : จะวัดหรือเก็บข้อมูลด้านใด เมื่อใด และจากแหล่งไหน หรือจะอ้างอิงวิธีการประเมินอย่างไร 21

22  การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) เทคนิค การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 22  การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method)  การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method)  การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง (Issue- Driven)

23  วิธีการประเมินสมรรถนะ : จะประเมิน โดยใช้ดุลยพินิจ แนวทางการประเมินสมรรถนะ 23

24 Q & A 24


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการแนวใหม่ 1. การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results based Management (RBM) 2 ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts) ผลสัมฤ ทธิ์ (Resul ts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google