งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( เศรษฐศาสตร์ )

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สินค้าสาธารณะ ……………... สินค้าเอกชน การผูกขาด ……………... ถนน ไฟฟ้าตาม ท้องถนน ถนน ไฟฟ้าตาม ท้องถนน บ้าน เสื้อผ้า อาหาร รถไฟฟ้า รถไฟ ประปา ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฟ ประปา ไฟฟ้า

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ……………... รายจ่าย ไฟฟ้าสาธารณะ ……………... สร้างถนน ป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคง จัดการศึกษา

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปีงบประมาณ รายได้สุทธิ รายได้ - รายจ่าย หนี้สาธารณะ ……………... หนี้ของรัฐบาล

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี รายได้ที่เหลือ จากรายจ่าย รายได้ที่เหลือ จากรายจ่าย ……………... เงินคงคลัง หนี้สาธารณะ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ……………... งบประมาณ เกินดุล งบประมาณ เกินดุล เพิ่มรายจ่าย ……………... ลดภาษี เก็บออมไว้ จ่ายคืนหนี้เงินกู้

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ……………... งบประมาณ ขาดดุล งบประมาณ ขาดดุล ชะลอการใช้จ่าย ……………... เพิ่มภาษี ใช้เงินคงคลัง ก่อหนี้เพิ่มเติม

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจไม่ แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผัน ผวนลดลง เศรษฐกิจไม่ แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผัน ผวนลดลง ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ขยายตัวเร็วไป ซบเซา สินค้าขาดแคลน ค่าครองชีพสูง ลดการจ้างงาน

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี นโยบายการคลัง เพื่อลดความผัน ผวนทางธุรกิจ ชะลอหรือ หดตัว ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู - เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ - ลดภาษี - ลดรายจ่าย - เพิ่มภาษี

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลังกับการ กระจายรายได้ รายจ่าย ของรัฐ ภาษี อากร ภาษี อากร - รายจ่ายประจำ - ลงทุน - ทางตรง - ทางอ้อม ( สินค้าและบริการ ) - ทางอ้อม ( สินค้าและบริการ )


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google