งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ยุทธศาสตร์ ” โครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อส่งเสริมอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษา ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ยุทธศาสตร์ ” โครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อส่งเสริมอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษา ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ยุทธศาสตร์ ” โครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อส่งเสริมอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษา ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม ssupanne@gmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี anuchai@gmail.com โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 กระแสหลัก ความจำเป็นของการสร้างบัณฑิตที่จะต้องอยู่ได้ใน สังคมโลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในยุคใหม่ ผู้เรียนยุค เน็ต (Net Generation) การเติบโตของหลักสูตรระดับปริญญาและ บัณฑิตศึกษาอีเลิร์นนิงในประเทศ และต่างประเทศ การเปิดเสรีการศึกษาและการขยายการเรียนการสอน ข้ามประเทศผ่านอีเลิร์นนิง (Cross boarder e- learning program) การประกันคุณภาพ / การรับรองวิทยฐานะ (Quality assurance / Accreditation) ความพร้อม / เป็นไปได้ของเทคโนโลยี : Opensource VS Commercial สื่อการเรียนรู้ / สื่อการสอน : Open Courseware VS In house VS Out source

3 - IT Infrastructure - Tele-Education - R&D on IT Network - Utilize IT Infrastructure to promote effectiveness education via online distance education - Create coordination network among local universities to minimize investment - R&D in online distance education Commission on HIGHER Education Office of BASIC Education commission VOCATIONAL Education commission Inter-University Network Thailand Cyber University (Primary – Secondary level) (University and Continuing education) (Vocational training and skill for workforce) Office of Permanent Secretary Office of Educational Council MOE (founded 1996) (founded 2005)

4 TCU’s Vision โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นหน่วยงานกลาง ริเริ่ม ประสานและสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษา แบบ e- Learning อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูง และเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานและ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คณาจารย์ ประชาชน เพื่อการจัด การศึกษาแบบ e-Learning อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้ ระยะแรก (2548-2552) ระยะสอง (2553- ปัจจุบัน )

5 TCU’s Mission โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะสร้างความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการจัด การศึกษาแบบ e-Learning โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายโอกาส การศึกษาอย่างกว้างขวางทุกรูปแบบแก่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีขีดจำกัดด้าน สถานที่ และเวลา

6 จัดการศึกษาอีเลิร์นนิง ในระดับต่างๆ มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อการใช้งานร่วมกัน พัฒนาบุคลากร เพื่อการจัด การศึกษา อีเลิร์นนิง สัมมนาวิชาการอีเลิร์นนิง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อการใช้งานร่วมกัน นิสิต / นักศีกษา และประชาชน ยุทธศาสตร์ TCU ระยะแรก TCU-LMS หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คอร์สแวร์เต็มหลักสูตร

7

8

9

10 จัดการศึกษาอีเลิร์นนิง ในระดับต่างๆ มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน Learning resources Repository Open source Initiative Quality Assurance System Online Learning Communities Best Practice Database Infrastructure (Delivery system Single Account, E-Portfolio) Information System โครงการร่วมมือนานาชาติ เอกชน หน่วยงาน ต่างๆ นิสิต / นักศีกษา และประชาชน คณาจารย์ / ทีมงาน อีเลิร์นนิง ผู้บริหารสถาบันฯ Human Resource Development ยุทธศาสตร์ TCU ระยะสอง

11 ความร่วมมือพัฒนาอีเลิร์นนิงภูมิภาค 9 เครือข่ายหลัก การเชื่อมโยงเว็บรวมสื่อ OER Repositories Network ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Learning Communities Open source software & Delivery system International Collaboration กลยุทธการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย การพัฒนาคณาจารย์ e-learning Professional Development program Knowledge Management & Research International /National Conference e-Journal, Workshop, Seminar, Research Infrastructure ประกันคุณภาพ People Network, Co-Research Joint training

12 From website www.angelfire.com/ biz2/channa/ www.angelfire.com/ biz2/channa/ ขอบ คุณ...


ดาวน์โหลด ppt “ ยุทธศาสตร์ ” โครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อส่งเสริมอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษา ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google