งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำของบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำของบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำของบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

2 กรอบแนวคิด การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ พัฒนา ข้าราชการ ให้เป็นคนดี ภายใต้ แผน ยุทธศาสตร์ การสร้าง เสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิ ชอบกรม ควบคุมโรค เป้าหมาย เป็น องค์กรที่ มี คุณธรรม จริยธรรม ในการ ดำเนินงา น KPI : ผ่านการรับรองจาก ปปช. เป้าหมาย ระยะสั้น องค์กร โปร่งใส ใสสะอาด

3 สรุปคำของบประมาณ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต สรุปคำของบประมาณ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ งบประมาณ รวม ทรัพยากร บุคคล พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนนโยบาย สร้างเสริมการพัฒนา จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 1,384,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุน บูรณาการ และสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายกรม ในและระหว่าประเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 210,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด 317,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,328,310 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กร และคุณภาพข้อมูล ข่าวสาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 177,690 รวม 4,417,000

4 โครงการกลุ่มเป้าหม าย ค่า เป้าหมา ย งบประมา ณ ผลลัพธ์หมาย เหตุ 1. สนับสนุนงบประมาณการ สร้างความตระหนักรู้ในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 12 หน่วยงาน สคร 12 แห่ง 12 แห่ง 1,200,000 หน่วยงานในสังกัด ควบคุมโรคมีความ เข้มแข็งในการ ป้องกันการทุจริต ยุทธศาส ตร์ที่ 1 2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกรม ควบคุมโรค หน่วยงาน ควบคุมโรค 10 หน่วยงา น 184,000 หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคได้รับ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการ ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ยุทธศาส ตร์ที่ 1 3. รณรงค์ เสริมสร้างความ ตระหนักรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ( โดย ใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การต่อต้านการทุจริต ) บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านป้องกัน ควบคุมโรค ทุกคน 110,000 บุคลากรทุกระดับได้ รับรู้ช่องทางการแจ้ง เบาะแสการทุจริตและ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของกรมควบคุม โรค ยุทธศาส ตร์ที่ 2

5 โครงการกลุ่มเป้าหม าย ค่า เป้าหมา ย งบประมา ณ ผลลัพธ์หมาย เหตุ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายภายในและ ภายนอกกรมควบคุมโรค ( ประกวดสื่อต่อต้านการ ทุจริต ) สื่อป้องกัน รณรงค์ ป้องกันการ ทุจริต 6 ผลงาน 100,000 สื่อเผยแพร่รณรงค์ การป้องกันการทุจริต ยุทธศาส ตร์ที่ 2 5. สร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการกรมควบคุม โรค (ITA) หน่วยงานใน สังกัดกรม ควบคุมโรค 39 หน่วยงา น 117,000 หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคผ่าน เกณฑ์การประเมิน ความโปร่งใส (ITA) เพื่อป้องปรามการ ทุจริตได้ ยุทธศาส ตร์ที่ 3 6. ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ในสังกัดกรมควบคุมโรค หน่วยงาน 2 หน่วยงา น 200,000 ประชาชนและทุกภาค ส่วนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจและ เชื่อมั่นศรัทธา หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค ยุทธศาส ตร์ที่ 3

6 โครงการกลุ่มเป้าหมา ย ค่า เป้าหมา ย งบประมา ณ ผลลัพธ์หมาย เหตุ 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมควบคุมโรคด้าน คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ ทุจริต ผู้บริหาร / รอง ผอ./ หัวหน้า กลุ่ม / ผู้ปฏิบัติ 250 คน 1,859,490 บุคลากรทุกระดับได้รับ การพัฒนาศักยภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ ทุจริต ยุทธศาสต ร์ที่ 4 8. โครงการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรคด้านการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ หน่วยงานกรม ควบคุมโรค 39 หน่วยงาน 468,820 กรมควบคุมโรคมีองค์ ความรู้ด้านการปลูก ปลุกจิตสำนึกสร้าง ค่านิยมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสต ร์ที่ 4 9. โครงการคนควบคุมโรคคือ คนดีมีคุณธรรม บุคลากร / หน่วยงาน 39 คน /3 หน่วยงาน 177,690 บุคลากร และ หน่วยงานในสังกัดกรม ควบคุมโรคมีต้นแบบ บุคคล / หน่วยงานที่ดีมี คุณธรรม ยุทธศาสต ร์ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt แผนคำของบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google