งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดบทเรียน : การเป็นบรรณาธิการ เอกสารทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดบทเรียน : การเป็นบรรณาธิการ เอกสารทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดบทเรียน : การเป็นบรรณาธิการ เอกสารทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช E-mail: pusomjai@gmail.com

2 2 ประสบการณ์ใน การร่วมผลิต เอกสารทาง วิชาการซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของ ชุดการเรียนรู้ ในระบบ ทางไกลของ มสธ.

3 การผลิตเอกสารวิชาการใน รูปแบบของ “ ชุดวิชา ” ต้องอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ เท่านั้น ต้องอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ เท่านั้น องค์ประกอบของกรรมการ องค์ประกอบของกรรมการ – คนใน เป็นประธาน บรรณาธิการ กรรมการ เลขานุการ ( เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์ ) - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ เนื้อหา - มีอาจารย์ด้านวัดผลและด้านเทคโนโลยี การศึกษา มีเจ้าหน้าที่ ดูแล ขนาดตัวอักษร รูปแบบ การวางภาพ และ พิสูจน์อักษร ( บก น้อย )

4 ผู้ทำหน้าที่ “ บรรณาธิการ ” สำหรับ มสธ. ต้องเป็นอาจารย์ประจำ และ ต้องเป็น ผู้รู้เนื้อหาในตำรานั้น อื่น ๆ เช่น ต้องผ่านการอบรมการเป็น บรรณาธิการชุดวิชา ( ฝึกการอ่านจับ ใจความ การปรับข้อความให้เหมาะสม การใช้ตัวอักษร สัญญลักษณ์ในการ บรรณาธิกร ) มีวุฒิภาวะทางวิชาการ มีความสามารถ ในการสื่อสารกับผู้เขียน และ ผู้ดำเนินการพิมพ์ การเป็นบรรณาธิการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ลงมือทำ และทำ “ Practice make perfect”

5 ความหมายของบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน ( ๒๕๔๒, หน้า ๖๐๔ ) ให้คำ นิยามไว้ว่า บรรณาธิการ คือ ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องที่ลง พิมพ์ บรรณาธิการจะเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวให้ ต้นฉบับงานเขียนสำเร็จเป็นสิ่งพิมพ์ออก เผยแพร่ โดยอาจดำเนินการคนเดียว หลาย คนหรือเป็นคณะ และอาจมีคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ ปริมาณ ความลึกซึ้งหรือหลากหลาย ความซับซ้อน ของส่วนประกอบเนื้อหาหรือโอกาสสำคัญที่ จะจัดพิมพ์ต้นฉบับ งานเขียนชิ้นนั้น บรรณาธิกร คือ รวบรวมและจัดเลือกเฟ้นเรื่อง ลงพิมพ์

6 การบรรณาธิกรตำราของเราต่างกับ ต่างประเทศที่มีบุคลากรมืออาชีพหรือ บรรณาธิการมืออาชีพมาดำเนินการอย่าง จริงจังส่วนใหญ่จะเป็นผู้เขียนตำรา “ ด้วย ใจรัก ” เรียนรู้จากการปฏิบัติตาม ๆ กันมา หรืออาจได้รับการอบรมเบื้องต้นมาบ้าง จากสถาบันการศึกษาแต่เมื่อต้องมา ปฏิบัติงานอย่างจริงจังมักเกิดความไม่ มั่นใจได้แต่อาศัยการศึกษาจากคู่มือ ปฏิบัติงานบรรณาธิกรที่ผู้มีประสบการณ์ ทางด้านนี้ได้รวบรวมไว้ ( หน้า๖ ) การบรรณาธิกรประกอบด้วย การตรวจแก้ สาระสำคัญ และการ ตรวจแก้ต้นฉบับทั้งเล่ม ( หน้า ๓๒๖ ) การบรรณาธิกรประกอบด้วย การตรวจแก้ โครงสร้าง เนื้อหาสาระสำคัญ และการ ตรวจแก้ต้นฉบับทั้งเล่ม ( หน้า ๓๒๖ ) จินตนา ใบกาซูยี. (2542). การเขียน สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่

7 งานของบรรณาธิการ ก่อน เริ่มต้นบรรณาธิกร กำหนดรูปแบบการนำเสนอ ของ “ ตำรา ” หรือ “ เอกสารทางวิชาการ ” นั้น ๆ กับ ผู้เขียน เช่น แนวคิด ( ความหมาย แผนภูมิ ) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ( พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ รักษา การพยาบาล ( กระบวนการ พยาบาล ) บรรณานุกรม post test กำหนดรูปแบบการพิมพ์ (Font, การ ลำดับย่อหน้า การพิมพ์อื่นๆ ) กำหนดการใช้คำ ศัพท์บัญญัติ ต่าง ๆ

8 เริ่มต้นบรรณาธิกรในไฟล์ เอกสาร อ่านเอกสารทั้งหมด หลาย ๆ ครั้ง จน เข้าถึงวิธีการนำเสนอของผู้เขียน ( เอกสารหรือไฟล์ ) ตั้ง “ ธง ” เอาไว้ว่าในเนื้อหานั้น ๆ จำเป็นต้อง “ มี ” เนื้อหาทางวิชาการ อะไรบ้าง ทบทวนเนื้อหาเทียบกับ “ ธง ” และ “ รูปแบบ ” คิดเสมอว่าทำอย่างไรงานจึงจะสมบูรณ์ ในแบบที่เป็นงานของ “ ผู้เขียน ”

9 Key points ของ บรรณาธิการ ให้คิดเสมอว่า ถ้าเราเป็น “ ผู้อ่าน ” อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ ถ้าจะ “ ลงมือ ” ต้องแน่ใจว่าทำแล้ว “ ดี ขึ้นแน่นอน ” แบ่งเนื้อหาเป็น “ ส่วนที่ขอแก้ไขให้ ” ( ซึ่งดีขึ้นกว่าเดิม ) “ ส่วนที่ไม่แน่ใจ ” ( ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาตามหลักวิชาการ หรือ คำที่กำกวมไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิด หรือไม่ ) หาแหล่งอ้างอิง ก่อน “ เจรจา ” กับ ผู้เขียน

10 เทคนิคการพิมพ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของ บรรณาธิการ จาก ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ ข้อแนะนำ ในการพิมพ์เอกสาร. (2544) กำหนดฟอนต์ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตัดคำ ให้อัตโนม้ติ การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ ปุ่ม Ctrl + Enter การใส่ช่องว่าง ให้ใช้เพียง 1 ช่อง เครื่องหมายวรรคตอน ให้ศึกษาจากการ ใช้เครื่องหมายวรรคตอน

11 Show paragraph marks and hidden format symbol

12 ต้นฉบั บ

13 เมี่อ กด เคาะ space bar กด Enter

14 Space bar = เคาะเว้น วรรค Enter = ขึ้นบรรทัด ใหม่

15

16 Review -> track changes

17 ต้นฉ บับ บรรณาธิการแก้ด้วย track changes

18 ส่วนที่ลบ ออก ส่วนที่พิมพ์ เพิ่ม

19 ใช้ตารางช่วยบังคับข้อความให้ อยู่ในกรอบเดียวกัน

20 ตัวช่วยเขียนบรรณานุกรมใน Microsoft word (office 2007 ขึ้นไป )

21

22

23 ตัวช่วยสำหรับการเขียน ผลงานวิชาการ

24

25 http://www.royin.go.th/

26

27

28

29

30 ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้ คำไทยแทนได้

31 http:/ /www.royin. go.th/ uploa d/300 /FileU pload/ 1111_ 2640. pdf

32 Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth EditionPublication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition by American Psychological 5 th edition 6 th editio n

33

34 ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ( วว.) http://klc.tistr.or.th/ main/index.php

35

36 Anti-kobpae

37 http://www.anti-kobpae.in.th/ ระบบตรวจสอบความ คล้ายกันของเอกสาร

38 I don’t have a time. I don’t have a time. I’m sick of the text. I’m sick of the text. It’s not good enough. It’s not good enough.


ดาวน์โหลด ppt ถอดบทเรียน : การเป็นบรรณาธิการ เอกสารทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google