งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ เทคโนโลยี สารสนเทศ. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์ แวร์ บุคลาก ร ข้อมูล ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ เทคโนโลยี สารสนเทศ. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์ แวร์ บุคลาก ร ข้อมูล ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์ แวร์ บุคลาก ร ข้อมูล ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน

3 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และ การสื่อสาร โทรคมนาคม

4 ระบบ สารสนเทศสร้างขึ้นมา เพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการ จุดมุ่งหมายพื้นฐานประการ หนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้ เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

5 เนื้อหา (Content)  ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness)  ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance)  ความถูกต้อง (accuracy)  ความเชื่อถือได้ (reliability)  การตรวจสอบได้ (verifiability)

6 รูปแบบ (Format)  ชัดเจน (clarity)  ระดับรายละเอียด (level of detail)  รูปแบบการนำเสนอ (presentation)  สื่อการนำเสนอ (media)  ความยืดหยุ่น (flexibility)  ประหยัด (economy)

7 เวลา (Time)  ความรวดเร็วและทันใช้ (timely)  การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to- date)  มีระยะเวลา (time period)

8 กระบวนการ (Process)  ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)  การมีส่วนร่วม (participation)  การเชื่อมโยง (connectivity)

9 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems CBIS) มีองค์ประกอบที่ สำคัญ 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ (procedure) และคน (people)

10 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นองค์ประกอบสำคัญของ ระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์

11 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือขั้นตอน ของคำสั่งที่จะส่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ ตามความต้องการ

12 ข้อมูล (Data) ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีก ประการหนึ่งของ ระบบสารสนเทศ การเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้อง มีความถูกต้อง มีการ กลั่นกรอง และตรวจสอบแล้วเท่านั้น จึงจะมีประโยชน์

13 บุคลากร (People ware) บุคลากร ในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็น องค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จ ของระบบสารสนเทศ บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถทาง คอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่ จะใช้งานระบบสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น บุคลากร ในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็น องค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จ ของระบบสารสนเทศ บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถทาง คอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่ จะใช้งานระบบสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

14  เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล  เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  เพื่องานสำนักงาน

15 เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

16 การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม

17 ความบันเทิง

18 การติดต่อสื่อสาร

19

20

21 กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

22 บัญชีเงินเดือน บัญชีรายรับ รายจ่าย ประวัติ บุคลากร ทำรายงานต่างๆใน สำนักงาน ตัวอย่าง เช่น

23  www.bcoms.net/temp/it.asp  elearning.northcm.ac.th/it/lesson1.a sp  web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/netw ork/it/index.htm  th.wikipedia.org/wiki

24  นางสาวนาฏยา ศรีวันต์  รหัสประจำตัวนักศึกษา 541121016  คณะครุศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ เทคโนโลยี สารสนเทศ. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์ แวร์ บุคลาก ร ข้อมูล ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google