งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ เกี่ยว ข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทำ ให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ เกี่ยว ข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทำ ให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ เกี่ยว ข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทำ ให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และ สามารถใช้งานได้หลากหลายมาก ขึ้น Information Technology : IT 1

2 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการศึกษา การดำเนินชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ อัตราการขยายตัวทางการสื่อสาร ระบบการทำงาน Information Technology : IT 2

3 ประโยชน์ของผู้มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกและคุ้มค่ามาก ขึ้น 2. ตามทันกับสภาพสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและคาดการณ์ แนวโน้มการใช้ในอนาคตได้ 3. มีความรู้สามารถที่จะเลือกซื้อ หรือเลือกใช้ ฮาร์ดแวร์ได้เหมาะสมกับ งานและความต้อง การของตนเอง 4. เป็นผู้มีความรู้ทันข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน อยู่เสมอ 5. เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางในหลากหลายสาขา และได้รับความรู้รอบตัว มากขึ้น Information Technology : IT 3

4 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรของรัฐ โรงพยาบาล โรงเรียน อุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ 1. ความจำเป็น 3. การ บริหารจัดการ 2. การพัฒนาของเทคโนโลยี Information Technology : IT 4

5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต 1. ด้านการติดต่อสื่อสาร 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านการดำเนินชีวิต 4. ด้านสุขภาพ 5. ด้านการท่องเที่ยวและความ บันเทิง Information Technology : IT 5

6 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศในด้านต่าง ๆ Information Technology : IT 6 การศึ กษา เศรษฐ กิจ สิ่งแวดล้ อม สุขภา พจิต

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหรือที่เรียกว่า CAI Information Technology : IT 7

8 1. การนำมาประยุกต์ ใช้ 2. การวางแผนที่ดี 3. มาตรฐานในการใช้ 4. การลงทุน 5. การจัดการข้อมูล 6. การรักษาความปลอดภัย ของระบบ Information Technology : IT 8 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการตัดสินใจทรัพยากรหลัก 4 ประการ สำหรับผู้บริหาร 1. เงิน (Money) 2 วัสดุและครุภัณฑ์ (Materials) 3. บุคลากร (People) 4. สารสนเทศ (Information) Information Technology : IT 9

10 10 การใช้สารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจในองค์กร 1. ผู้บริหารระดับสูง (Strategic-level managers) การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management) 2. ผู้บริหารระดับกลาง (Tactical-level managers) การบริหารงานเชิงยุทธวิธี (Tactical management) 3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational-level managers) การบริหารงานระดับปฏิบัติการ (Operational management) 4. งานประจำภายในองค์กร (Clerical-level)

11 Information Technology : IT 11 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) องค์กรหรือธุรกิจจะสามารถได้รับประโยชน์ หลัก 2 ประการ 1. สามารถ ประมวลผลสารสนเทศในลักษณะต่างๆ 2. ผู้บริหารสามารถใช้ผลลัพธ์ของสารสนเทศจาก ระบบไปประกอบการ ตัดสินใจในหน่วยงานของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ สามารถจัดการได้เป็น 2 รูปแบบ 1. จัดการตามหน้าที่ของงานในองค์กร (Function-Base System) 2. จัดการในรูปของระบบผสมผสานเบ็ดเสร็จหรือ บูรณาการ (Integrated System)


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ เกี่ยว ข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทำ ให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google