งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ 2554. ให้ส่งข้อมูลรูปแบบ 18 แฟ้ม สนย. อย่างเดียว โดยแยกข้อมูลที่ส่งออกเป็น 2 ชุด 1. ชุดข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) ได้แก่ แฟ้ม Person,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ 2554. ให้ส่งข้อมูลรูปแบบ 18 แฟ้ม สนย. อย่างเดียว โดยแยกข้อมูลที่ส่งออกเป็น 2 ชุด 1. ชุดข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) ได้แก่ แฟ้ม Person,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีงบประมาณ 2554

2 ให้ส่งข้อมูลรูปแบบ 18 แฟ้ม สนย. อย่างเดียว โดยแยกข้อมูลที่ส่งออกเป็น 2 ชุด 1. ชุดข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) ได้แก่ แฟ้ม Person, Service, Diag, Drug และ Proced 2. ชุดข้อมูลการให้บริการส่งเสริม ป้องกัน (PP) ได้แก่ แฟ้ม Person, EPI, ANC, FP, MCH, PP

3 X ไม่คิด Point แล้ว 1

4

5

6 ช่องทางในการ ส่งข้อมูล

7 ข้อมูลมาตรฐาน 18 แฟ้ม (Version 3.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2553) 1. Person10. Proced 2. Death11. Women 3. Chronic12. FP 4. Card13. Nutri 5. Service14. ANC 6. Diag15. PP 7. Appoint16. MCH 8. Surveil17. EPI 9. Drug18. Home

8 การตรวจสอบข้อมูล แยกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

9 การคิด Point ของ OP 2554

10 ตัวอย่างการคิด Point OP รายการรวมส่งผ่านไม่ผ่าน Point Service (person,diag) 1000950501 Proced5004001000.5 Drug600580200.5 Refer10820.5 Service ผ่าน 950 x 1 = 950 Point Proced,drug,refer ผ่าน (400+580+8) = 988 x 0.5 = 494 Point รวม 950 + 494 = 1444 Point

11 หลักเกณฑ์การตรวจสอบ PP (EPI) 2554 - กรณีให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่เลข 13 หลัก ต้องมี การระบุสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และต้องใส่ HN ลงในฟิวส์ CID หาก HN มีไม่ครบ 13 หลัก ให้ ใส่เลข 0 ด้านหน้า HN ให้ครบ 13 หลัก - ตรวจสอบการให้รหัสวัคซีน (VCCTYPE) - ตรวจสอบความซ้ำซ้อน PCUCODE,CID,DATE_SERV และ VCCTYPE การคิดคะแนน Point EPI

12 หลักเกณฑ์การตรวจสอบ PP (FP) 2554 1. ตรวจสอบความสอดคล้องวิธีการคุมกำเนิดกับ เพศ โดย 1.1 กรณี FPTYPE เท่ากับ 1,2,3,4,7 ต้องเป็น เพศหญิง ที่มีอายุ 9-60 ปีเท่านั้น 1.2 กรณี FPTYPE เท่ากับ 6 ต้องเป็นเพศชาย เท่านั้น (FPTYPE=5 ?) 2. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล PCUCODE,CID,DATE_SERV,FPTYPE การคิดคะแนน Point FP

13 หลักเกณฑ์การตรวจสอบ PP (ANC) 2554 1. ต้องเป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 9-60 ปี 2. ตรวจสอบอายุครรภ์ (GA) ต้องอยู่ ระหว่าง 4-45 สัปดาห์ และมีผลการ ตรวจ การคิดคะแนน Point ANC

14 1. 2. 3., หลักเกณฑ์การตรวจสอบ PP (MCH) 2554 การคิดคะแนน Point MCH

15 1. ตรวจสอบความสอดคล้องวิธีการคุมกำเนิดกับ เพศ โดย 1.1 กรณี FPTYPE เท่ากับ 1,2,3,4,7 ต้องเป็น เพศหญิง ที่มีอายุ 9-60 ปีเท่านั้น 1.2 กรณี FPTYPE เท่ากับ 6 ต้องเป็นเพศชาย เท่านั้น (FPTYPE=5 ?) 2. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล PCUCODE,CID,DATE_SERV,FPTYPE หลักเกณฑ์การตรวจสอบ PP (FP) 2554 การคิดคะแนน Point FP

16 ตัวอย่างการคิด Point PP รายการรวมส่งผ่านไม่ ผ่าน point FP504821 EPI100 01 ANC10 01 จำนวนตรวจหลังคลอด 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 1 ครั้ง x 1 2 ครั้ง x 1.5 MCH1044 PP10550 FP,EPI,ANC ผ่าน 48+100+10 = 158 x 1 = 158 Point MCH,PP (1 ครั้ง ) ผ่าน (4+5) = 9 x 1 = 9 Point MCH,PP (2 ครั้ง ) ผ่าน (4+5) = 9 x 1.5 = 13.5 Point รวม 158+9+13.5 = 180.5 Point

17 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรร เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ผ่านการ ตรวจสอบ (OP/PP Performance) ในปี 2554 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับ หน่วยบริการที่สามารถจัดทำข้อมูลได้ถูกต้อง และมีคุณภาพ โดยจัดสรรเพิ่มเติมจากคะแนน Point ที่ได้จากการตรวจสอบ OP/PP ทั้งนี้จะ จัดสรรในระบบ Point System With Global Budget โดยแบ่งจัดสรรออกเป็น 2 งวด งวดที่ 1 หลังจากประมวลผลการให้บริการ 6 เดือนแรกเสร็จสิ้นแล้ว งวดที่ 2 หลังจากประมวลผลการให้บริการ 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดัง Slide ถัดไป

18 ร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม PERSON สูตรคำนวณ

19 ร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม DIAG สูตรคำนวณ

20 ร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม PROCED สูตรคำนวณ

21 ร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม DRUG สูตรคำนวณ

22 ร้อยละของการไม่ส่งข้อมูล ซ้ำซ้อน สูตรคำนวณ

23 ร้อยละของการส่งข้อมูล ทันเวลา สูตรคำนวณ

24 การส่งข้อมูลให้ ส่งผ่านใน วันอังคารที่ 2 ของเดือนถัดไป

25 เกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ 2554 โดยแบ่งเป็น 2 เกณฑ์ 1. เกณฑ์ปริมาณ --------> PCU 72 (+2 PCU ใหม่ ) โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง และ โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ทำ การส่งข้อมูล 100% หรือ ครบ 12 เดือน 2. เกณฑ์คุณภาพ -------- > OP 100% ได้แก่ Peson,Service,Diag,Drug และ Proced --------> PP 90% ได้แก่ EPI,ANC,FP,MCH,PP


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ 2554. ให้ส่งข้อมูลรูปแบบ 18 แฟ้ม สนย. อย่างเดียว โดยแยกข้อมูลที่ส่งออกเป็น 2 ชุด 1. ชุดข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) ได้แก่ แฟ้ม Person,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google