งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดหนอง ตางู สพท. นว.2 ( ภาคกลาง ) วิรัช สาติบุตร เอกชัย พันธ์ ละออง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดหนอง ตางู สพท. นว.2 ( ภาคกลาง ) วิรัช สาติบุตร เอกชัย พันธ์ ละออง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดหนอง ตางู สพท. นว.2 ( ภาคกลาง ) วิรัช สาติบุตร เอกชัย พันธ์ ละออง

2 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น Basic of Computer

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงานส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ได้

4 คอมพิวเตอร์ Computer คือ อะไร ค อมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับ คำสั่งและข้อมูล เพื่อ ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่ง ที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ

5 คอมพิวเตอร์ Computer คือ อะไร ปี 2542 ราชบัณฑิตยสถาน ระบุ ความหมายของ คอมพิวเตอร์ว่า “ เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์แบบ อัตโนมัติทำหน้าที่เสมือน สมองกลใช้สำหรับ แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิตศาสตร์ ”

6 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ People ware Software Hardware

7 Hardware

8 การใช้เมาส์ Mouse คลิกซ้าย 1 ครั้ง (Click Mouse) เพื่อเลือกวัตถุนั้น คลิกซ้าย 2 ครั้ง (Double Click) เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ

9 การใช้เมาส์ Mouse คลิกขวา 1 ครั้ง (Click Right) เพื่อเปิดเมนูลัด แดรกเมาส์ (Drag Mouse) เป็นการกดแล้วลาก เมาส์ เพื่อ เคลื่อนย้ายวัตถุ

10 รูปแบบของตัวชี้เมาส์ Mouse Pointer Normal Select ตัวชี้ตำแหน่งการเลือก Text Select การเลือกตำแหน่งการพิมพ์ Busy โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ หรือให้รอ Precision Select การกำหนดจุด Link Select การเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล Move การย้ายวัตถุ Diagonal Resize การกระทำแนวทแยงมุม Horizontal Resize การกระทำแนวนอน Vertical Resize การกระทำแนวตั้ง

11 ถูก Time r ผิด คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับคำสั่ง และข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูล ตามคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

12 คลิกขวา (Click Right) 1 ครั้ง หมายถึง Timer ก. เพื่อเลือกวัตถุนั้น ข. เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ ค. เพื่อเปิดเมนูลัด ง. การกำหนดจุด

13 ตัวชี้ตำแหน่งการเลือก การเลือกตำแหน่งการพิมพ์ การเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล การย้าย วัตถุ โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ หรือให้รอ ให้นักเรียนลากเส้นโยงข้อความกับรูปภาพให้ถูกต้อง 30

14 ส่วนแสดงผล Output ส่วนแสดงผล Output ส่วนประมวลผล Processing ส่วนประมวลผล Processing ส่วนนำเข้า Input ส่วนนำเข้า Input 30 จับคู่รูปภาพและข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

15 The End


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดหนอง ตางู สพท. นว.2 ( ภาคกลาง ) วิรัช สาติบุตร เอกชัย พันธ์ ละออง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google