งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี

2 จำนวนรับนักศึกษา สาขาวิชาจะรับนักศึกษาเข้า สาขาวิชา จำนวนสาขาละ 80 คน ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมยาน ยนต์ จะรับนักศึกษา 60 คน จำนวนที่จะรับเพิ่ม จะต้องหัก จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าสังกัด สาขาวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว ก่อน

3 จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ สังกัดสาขา 18 6 17 15 16 33 8 30 18 21 37 22 4 21 17 18 728473757457826072696886697372

4 การคัดเลือก ใช้คะแนนสะสม จากรายวิชา บังคับที่เรียนในชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 หน่วยกิต Grade Point (GP) จะเท่ากับ 204 point เรียงลำดับตาม GP คนที่ได้ GP สูงจะเลือกก่อน ถ้าจำนวนรับเต็มในสาขาแรกที่ เลือก นักศึกษาก็จะได้ พิจารณาในสาขาถัดไปเรื่อยๆ GP เท่ากันจะได้รับการ พิจารณาพร้อมกัน

5 การย้ายสาขา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง มหาวิทยาลัย และสาขาวิชา กำหนด ผู้ที่สังกัดสาขาแล้ว จะยื่นขอย้าย สาขาได้ ในภาคการศึกษา 2/2549 พร้อมกับนักศึกษาที่ยัง ไม่ได้สังกัดสาขา แต่ได้รับเลือก เข้าสาขาที่ตนเองไม่ชอบ เกณฑ์การรับเข้าสาขาของแต่ละ สาขา ดูได้จาก web ของสำนัก วิชา

6 สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘47

7 วิศวกรรมการผลิต เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 20 เลือกสาขา ปลายปี 60 รวม 80 GPAX สูงสุด 2.73 GPAX ต่ำสุด 1.78 Grad Point สูงสุด 139 Grad Point ต่ำสุด 83 เฉลี่ย Grad Point 101

8 วิศวกรรมเกษตร เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 7 เลือกสาขา ปลายปี 17 รวม 24 GPAX สูงสุด 3.37 GPAX ต่ำสุด 1.55 Grad Point สูงสุด 172 Grad Point ต่ำสุด 17 เฉลี่ย Grad Point 81

9 วิศวกรรมขนส่ง เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 6 เลือกสาขา ปลายปี 12 รวม 18 GPAX สูงสุด 2.57 GPAX ต่ำสุด 1.51 Grad Point สูงสุด 104 Grad Point ต่ำสุด 41 เฉลี่ย Grad Point 73

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 27 เลือกสาขา ปลายปี 53 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.48 GPAX ต่ำสุด 2.04 Grad Point สูงสุด 177 Grad Point ต่ำสุด 104 เฉลี่ย Grad Point 124

11 วิศวกรรมเคมี เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 23 เลือกสาขา ปลายปี 30 รวม 53 GPAX สูงสุด 3.15 GPAX ต่ำสุด 1.56 Grad Point สูงสุด 161 Grad Point ต่ำสุด 47 เฉลี่ย Grad Point 110

12 วิศวกรรมเครื่องกล เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 35 เลือกสาขา ปลายปี 45 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.48 GPAX ต่ำสุด 2.41 Grad Point สูงสุด 177 Grad Point ต่ำสุด 122 เฉลี่ย Grad Point 138

13 วิศวกรรมเซรามิก เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 20 เลือกสาขาปลายปี 25 รวม 45 GPAX สูงสุด 2.50 GPAX ต่ำสุด 1.56 Grad Point สูงสุด 118 Grad Point ต่ำสุด 43 เฉลี่ย Grad Point 77

14 วิศวกรรมโทรคมนาคม เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 22 เลือกสาขา ปลายปี 58 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.12 GPAX ต่ำสุด 1.76 Grad Point สูงสุด 181 Grad Point ต่ำสุด 88 เฉลี่ย Grad Point 112

15 วิศวกรรมพอลิเมอร์ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 23 เลือกสาขา ปลายปี 41 รวม 64 GPAX สูงสุด 3.23 GPAX ต่ำสุด 1.51 Grad Point สูงสุด 165 Grad Point ต่ำสุด 45 เฉลี่ย Grad Point 95

16 วิศวกรรมไฟฟ้า เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 32 เลือกสาขา ปลายปี 48 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.33 GPAX ต่ำสุด 2.32 Grad Point สูงสุด 170 Grad Point ต่ำสุด 116 เฉลี่ย Grad Point 131

17 วิศวกรรมโยธา เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 23 เลือกสาขา ปลายปี 57 รวม 80 GPAX สูงสุด 2.73 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 139 Grad Point ต่ำสุด 52 เฉลี่ย Grad Point 85

18 วิศวกรรมโลหการ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 6 เลือกสาขา ปลายปี 74 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.10 GPAX ต่ำสุด 1.52 Grad Point สูงสุด 158 Grad Point ต่ำสุด 71 เฉลี่ย Grad Point 98

19 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 23 เลือกสาขา ปลายปี 22 รวม 45 GPAX สูงสุด 2.26 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 115 Grad Point ต่ำสุด 38 เฉลี่ย Grad Point 78

20 วิศวกรรมอุตสาหการ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 17 เลือกสาขา ปลายปี 63 รวม 80 GPAX สูงสุด 3.50 GPAX ต่ำสุด 1.77 Grad Point สูงสุด 179 Grad Point ต่ำสุด 84 เฉลี่ย Grad Point 113

21 เทคโนโลยีธรณี เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 8 เลือกสาขา ปลายปี 68 รวม 76 GPAX สูงสุด 2.88 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 147 Grad Point ต่ำสุด 37 เฉลี่ย Grad Point 89

22 กำหนดการชี้แจง รายละเอียดการศึกษา ของแต่ละสาขาวิชา

23 กำหนด การ  วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมอุตสา หการ กิจกรรมแนะนำ สาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบ อาชีพ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม แนะนำ สาขาวิชา

24 กำหนด การ  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมพอลิเมอร์  วิศวกรรมเซรามิก  วิศวกรรมโลหการ กิจกรรมแนะนำ สาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบ อาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม แนะนำ สาขาวิชา

25 กำหนด การ  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมขนส่ง  วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีธรณี กิจกรรมแนะนำ สาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบ อาชีพ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม แนะนำ สาขาวิชา

26 กำหนด การ  วิศวกรรม คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรม โทรคมนาคม กิจกรรมแนะนำ สาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบ อาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม แนะนำ สาขาวิชา

27 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google