งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชา
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 จำนวนรับนักศึกษา สาขาวิชาจะรับนักศึกษาเข้าสาขาวิชา จำนวนสาขาละ 80 คน
ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จะรับนักศึกษา 60 คน จำนวนที่จะรับเพิ่ม จะต้องหักจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าสังกัดสาขาวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไปแล้วก่อน

3 จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่สังกัดสาขา
18 6 17 15 16 33 8 30 21 37 22 4 72 84 73 75 74 57 82 60 69 68 86

4 การคัดเลือก ใช้คะแนนสะสม จากรายวิชาบังคับที่เรียนในชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 หน่วยกิต Grade Point (GP) จะเท่ากับ 204 point เรียงลำดับตาม GP คนที่ได้ GP สูงจะเลือกก่อน ถ้าจำนวนรับเต็มในสาขาแรกที่เลือก นักศึกษาก็จะได้พิจารณาในสาขาถัดไปเรื่อยๆ GP เท่ากันจะได้รับการพิจารณาพร้อมกัน

5 การย้ายสาขา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัย และสาขาวิชากำหนด
ผู้ที่สังกัดสาขาแล้ว จะยื่นขอย้ายสาขาได้ ในภาคการศึกษา 2/2549 พร้อมกับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขา แต่ได้รับเลือกเข้าสาขาที่ตนเองไม่ชอบ เกณฑ์การรับเข้าสาขาของแต่ละสาขา ดูได้จาก web ของสำนักวิชา

6 สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘47
สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘47

7 วิศวกรรมการผลิต เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 20 เลือกสาขาปลายปี 60 รวม 80
GPAX สูงสุด 2.73 GPAX ต่ำสุด 1.78 Grad Point สูงสุด 139 Grad Point ต่ำสุด 83 เฉลี่ย Grad Point 101

8 วิศวกรรมเกษตร เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 7 เลือกสาขาปลายปี 17 รวม 24
GPAX สูงสุด 3.37 GPAX ต่ำสุด 1.55 Grad Point สูงสุด 172 Grad Point ต่ำสุด เฉลี่ย Grad Point 81

9 วิศวกรรมขนส่ง เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 6 เลือกสาขาปลายปี 12 รวม 18
GPAX สูงสุด 2.57 GPAX ต่ำสุด 1.51 Grad Point สูงสุด 104 Grad Point ต่ำสุด 41 เฉลี่ย Grad Point 73

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 27 เลือกสาขาปลายปี 53 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.48 GPAX ต่ำสุด 2.04 Grad Point สูงสุด 177 Grad Point ต่ำสุด 104 เฉลี่ย Grad Point 124

11 วิศวกรรมเคมี เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 23 เลือกสาขาปลายปี 30 รวม 53
GPAX สูงสุด 3.15 GPAX ต่ำสุด 1.56 Grad Point สูงสุด 161 Grad Point ต่ำสุด 47 เฉลี่ย Grad Point 110

12 วิศวกรรมเครื่องกล เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 35 เลือกสาขาปลายปี 45 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.48 GPAX ต่ำสุด 2.41 Grad Point สูงสุด 177 Grad Point ต่ำสุด 122 เฉลี่ย Grad Point 138

13 วิศวกรรมเซรามิก เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 20 เลือกสาขาปลายปี 25 รวม 45
GPAX สูงสุด 2.50 GPAX ต่ำสุด 1.56 Grad Point สูงสุด 118 Grad Point ต่ำสุด 43 เฉลี่ย Grad Point 77

14 วิศวกรรมโทรคมนาคม เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 22 เลือกสาขาปลายปี 58 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.12 GPAX ต่ำสุด 1.76 Grad Point สูงสุด 181 Grad Point ต่ำสุด 88 เฉลี่ย Grad Point 112

15 วิศวกรรมพอลิเมอร์ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 23 เลือกสาขาปลายปี 41 รวม 64
GPAX สูงสุด 3.23 GPAX ต่ำสุด 1.51 Grad Point สูงสุด 165 Grad Point ต่ำสุด 45 เฉลี่ย Grad Point 95

16 วิศวกรรมไฟฟ้า เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 32 เลือกสาขาปลายปี 48 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.33 GPAX ต่ำสุด 2.32 Grad Point สูงสุด 170 Grad Point ต่ำสุด 116 เฉลี่ย Grad Point 131

17 วิศวกรรมโยธา เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 23 เลือกสาขาปลายปี 57 รวม 80
GPAX สูงสุด 2.73 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 139 Grad Point ต่ำสุด 52 เฉลี่ย Grad Point 85

18 วิศวกรรมโลหการ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 6 เลือกสาขาปลายปี 74 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.10 GPAX ต่ำสุด 1.52 Grad Point สูงสุด 158 Grad Point ต่ำสุด 71 เฉลี่ย Grad Point 98

19 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 23 เลือกสาขาปลายปี 22 รวม 45
GPAX สูงสุด 2.26 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 115 Grad Point ต่ำสุด 38 เฉลี่ย Grad Point 78

20 วิศวกรรมอุตสาหการ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 17 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 80
GPAX สูงสุด 3.50 GPAX ต่ำสุด 1.77 Grad Point สูงสุด 179 Grad Point ต่ำสุด 84 เฉลี่ย Grad Point 113

21 เทคโนโลยีธรณี เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 68 รวม 76
GPAX สูงสุด 2.88 GPAX ต่ำสุด 1.50 Grad Point สูงสุด 147 Grad Point ต่ำสุด 37 เฉลี่ย Grad Point 89

22 กำหนดการชี้แจง รายละเอียดการศึกษา ของแต่ละสาขาวิชา
กำหนดการชี้แจง รายละเอียดการศึกษา ของแต่ละสาขาวิชา

23 กำหนดการ ครั้งที่ 1 กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบอาชีพ
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน เวลา น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ แนะนำสาขาวิชา

24 กำหนดการ ครั้งที่ 2 กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบอาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน เวลา น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโลหการ แนะนำสาขาวิชา

25 กำหนดการ ครั้งที่ 3 กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบอาชีพ
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เวลา น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีธรณี แนะนำสาขาวิชา

26 กำหนดการ ครั้งที่ 4 กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาและ เส้นทางการประกอบอาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน เวลา น. ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม แนะนำสาขาวิชา

27 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google