งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี พ. ศ.2557 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก * ภาพรวมของประเทศ - ป่วย 14,145 ราย อัตราป่วย 22.01 ต่อแสนประชากร - เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี พ. ศ.2557 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก * ภาพรวมของประเทศ - ป่วย 14,145 ราย อัตราป่วย 22.01 ต่อแสนประชากร - เสียชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี พ. ศ.2557 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก * ภาพรวมของประเทศ - ป่วย 14,145 ราย อัตราป่วย 22.01 ต่อแสนประชากร - เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 ( นครปฐม, นครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย, แพร่, อ่างทอง, กำแพงเพชร, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, จันทบุรี, พังงา, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, สงขลา จังหวัดละ 1 ราย ) *5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด - จ. ภูเก็ต อัตราป่วย 62.12 ต่อแสนประชากร (222 ราย ) - จ. กระบี่ อัตราป่วย 53.0 ต่อแสนประชากร (234 ราย ) - จ. น่าน อัตราป่วย 44.8 ต่อแสนประชากร (214 ราย ) - จ. แม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 43.8 ต่อแสนประชากร (107 ราย ) - จ. พัทลุง อัตราป่วย 43.7 ต่อแสนประชากร (224 ราย )

2 การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี พ. ศ.2557 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ( ต่อ ) *5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่ำสุด - จ. สกลนคร อัตราป่วย 1.51 ต่อแสนประชากร (17 ราย ) - จ. อุดรธานี อัตราป่วย 2.06 ต่อแสนประชากร (32 ราย ) - จ. ลำพูน อัตราป่วย 3.22 ต่อแสนประชากร (13 ราย ) - จ. สิงห์บุรี อัตราป่วย 3.28 ต่อแสนประชากร (10 ราย ) - จ. พิษณุโลก อัตราป่วย 5.51 ต่อแสนประชากร (47 ราย ) ** จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย 8.14 ต่อแสน ประชากร (41 ราย ) อัตราป่วยต่ำสุด ลำดับที่ 11 ของประเทศ

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของเครือข่ายบริการ สุขภาพเขต 8 ปี พ. ศ.2557 สัปดาห์ที่ 23 ( 15 – 21 มิถุนายน 2557) ข้อมูล จากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

4

5

6 สรุปผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดย บุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดหนองบัวลำภู สรุปผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดย บุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดหนองบัวลำภู สำรวจ ( ห มู่ ) อำเภอ สีเขียว ( ร้อยละ ) สีเหลือง ( ร้อยละ ) สีแดง ( ร้อยละ ) หมายเหตุ ๑๕เมือง๐ ๑๔ ( ๙๓. ๓ ๓ ) ๑ ( ๖. ๖๗ ) ๙นากลาง๐ ๘ ( ๘๘. ๘๙ ) ๑ ( ๑๑. ๑๑ ) ๙โนนสัง๐๙ ( ๑๐๐ ) ๐ ๙ศรีบุญเรือง๐๙ ( ๑๐๐ ) ๐ ๙สุวรรณคูหา๐๙ ( ๑๐๐ ) ๐ ๖นาวัง๐๖ ( ๑๐๐ ) ๐ ๕๗ ร้อยละทั้ง จังหวัด ๐ ๕๕ ( ๙๖. ๓ ๖ ) ๒ ( ๓. ๖๔ ) สำรวจ ( ห มู่ ) จังหวัด สีเขียว ( ร้อยละ ) สีเหลือง ( ร้อยละ ) สีแดง ( ร้อยละ ) หมายเหตุ หมายเหตุ สีเขียว คือ HI = ๐ สีเหลือง คือ HI ≤ ๑๐ สี แดงคือ HI > ๑๐ ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของชุมชน / หมู่บ้าน มีค่า HI ไม่เกิน 10

7 หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI ๑๐ * หนองภัยศูนย์๑๖. ๖๗๐ - ( บ้านหว้า ทอง ) ๔๘. ๘๘ -- ๙๖. ๖๗๐๐ - ๗*๗* โพธิ์ชัย๑๐. ๐๐๐ ( โคกน้ำ เกลี้ยง ) ๓๖. ๖๗ -- ๙๘. ๘๘ --- ๐ ๐ - ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๔*๔* ป่าไม้งาม๒. ๒๒ - ๐ ( บ้านโคก กลาง ) ๘*๘* ๓. ๓๓๐๐ ( ห้วยหาม ต่าง ) ๗*๗* ๓. ๓๓๐๐ ( บ้านบ่ง บก ) ๑๒ * ๔. ๔๔๐๐ ( ใหม่โพธิ์ ทอง )

8 หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๑๔ / สีแดง – ๑ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๑บ้านขาม๘. ๘๙๐๐๐ ๑๔๓. ๓๓ --- ๑๓ * ๖. ๖๗ -- ( ธาตุใหม่ พัฒนา ) ๘หนองบัว๖. ๖๗๐ -- ๕๓. ๓๓ - ๐ -

9 สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๘ / สีแดง – ๑ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI ๙*๙* นากลาง๑๑. ๑๑ - ๐ ( บ้านนคร พัฒนา ) ๑๕๘. ๘๙ --- ๑๐๖. ๖๗ - ๐ - ๑กุดแห่๖. ๖๗๐๐๐ ๒๓. ๓๓ --- ๔ ๐๐๐ ๒โนนเมือง๖. ๖๗ - ๐ - ๑๐๓. ๓๓๐๐๐ ๑๑๖. ๖๗ -- ๐

10 หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๙ / สีแดง – ๐ ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๙กุดดู่๓. ๓๓๐ -- ๓๖. ๖๗ - ๐๐ ๑๔๖. ๖๗๐๐ - ๑โคกม่วง๖. ๖๗ - ๐ - ๒๓. ๓๓๐ -- ๓๘. ๘๙ - ๐ - ๙บ้านถิ่น๖. ๖๗๐๐ - ๖๘. ๘๙ ๐ ๐ - ๓๓. ๓๓๐ - -

11 สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๙ / สีแดง – ๐ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI ๔*๔* โนนสะอาด๘. ๘๙ - ๐ ( บ้านโนน คูณ ) ๖๘. ๘๙๐ -- ๑๔ * ๓. ๓๓ -- ( บ้านโนน หัวนา ) ๔*๔* หนองแก๓. ๓๓๐๐ ( บ้านหนอง ผือ ) ๒๘. ๘๙๐๐๐ ๑ --- ๗*๗* นากอก๘. ๘๙๐๐ ( บ้านโนน ข่า ) ๔๑๐. ๐๐ - ๐ - ๒๘. ๘๙๐๐ -

12 สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๙ / สีแดง – ๐ ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI ๕นาดี๖. ๖๗๐๐ - ๘๘. ๘๙ - ๑๐๖. ๖๗ - ๐ - - ๐ ๓นาสี๖. ๖๗ - ๐ - ๖๘. ๘๙๐๐ - ๕ - ๐ - ๑ดงมะไฟ๖. ๖๗๐๐ - ๒ - ๑๓๘. ๘๙ - ๐ - - ๐

13 สรุป สีเขียว - ๐ / สีเหลือง – ๖ / สีแดง – ๐ ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ตำบลร้อยละ HI โรงเรียน ร้อยละ CI วัด ร้อยละ CI ศูนย์เด็ก ร้อยละ CI ๓เทพคีรี๘. ๘๙๐๐ - ๘๖. ๖๗ - ๐ - ๔ ๐๐ - ๗นาแก๖. ๖๗๐ - ๒ - ๐ - ๔ - ๐ -


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ปี พ. ศ.2557 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก * ภาพรวมของประเทศ - ป่วย 14,145 ราย อัตราป่วย 22.01 ต่อแสนประชากร - เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google