งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก *ภาพรวมของประเทศ ป่วย 14,145 ราย อัตราป่วย ต่อแสนประชากร -เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 (นครปฐม, นครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย, แพร่, อ่างทอง, กำแพงเพชร,อยุธยา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,จันทบุรี, พังงา,สุราษฎร์ธานี, ระนอง,ภูเก็ต,ปราจีนบุรี,สงขลา จังหวัดละ 1 ราย ) *5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด -จ.ภูเก็ต อัตราป่วย ต่อแสนประชากร (222 ราย) -จ.กระบี่ อัตราป่วย 53.0 ต่อแสนประชากร (234 ราย) -จ.น่าน อัตราป่วย 44.8 ต่อแสนประชากร (214 ราย) -จ.แม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 43.8 ต่อแสนประชากร (107 ราย) -จ.พัทลุง อัตราป่วย 43.7 ต่อแสนประชากร (224 ราย)

2 การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ต่อ) *5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่ำสุด -จ.สกลนคร อัตราป่วย 1.51 ต่อแสนประชากร (17 ราย) -จ.อุดรธานี อัตราป่วย 2.06 ต่อแสนประชากร (32 ราย) -จ.ลำพูน อัตราป่วย 3.22 ต่อแสนประชากร (13 ราย) -จ.สิงห์บุรี อัตราป่วย 3.28 ต่อแสนประชากร (10ราย) -จ.พิษณุโลก อัตราป่วย 5.51 ต่อแสนประชากร (47 ราย) **จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย 8.14 ต่อแสนประชากร (41 ราย) อัตราป่วยต่ำสุด ลำดับที่ 11 ของประเทศ

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 8 ปี พ.ศ.2557
สัปดาห์ที่ 23 ( 15 – 21 มิถุนายน 2557) ข้อมูล จากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

4

5

6 สรุปผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอ สำรวจ(หมู่) สีเขียว(ร้อยละ) สีเหลือง(ร้อยละ) สีแดง(ร้อยละ) หมายเหตุ เมือง ๑๕ ๑๔(๙๓.๓๓) ๑(๖.๖๗) นากลาง ๘(๘๘.๘๙) ๑(๑๑.๑๑) โนนสัง ๙(๑๐๐) ศรีบุญเรือง ๙(๑๐๐) สุวรรณคูหา ๙(๑๐๐) นาวัง ๖(๑๐๐) จังหวัด สำรวจ(หมู่) สีเขียว(ร้อยละ) สีเหลือง(ร้อยละ) สีแดง(ร้อยละ) หมายเหตุ ร้อยละทั้งจังหวัด ๕๗ ๕๕(๙๖.๓๖) ๒(๓.๖๔) หมายเหตุ สีเขียว คือ HI = ๐ สีเหลือง คือ HI ≤ ๑๐ สีแดงคือ HI > ๑๐ ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของชุมชน/หมู่บ้าน มีค่า HI ไม่เกิน 10

7 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI หนองภัยศูนย์ ๑๐* ๑๖.๖๗ - (บ้านหว้าทอง) ๘.๘๘ - - ๖.๖๗ - โพธิ์ชัย ๗* ๑๐.๐๐ (โคกน้ำเกลี้ยง) ๖.๖๗ - - - ๘.๘๘ - - - ป่าไม้งาม ๔* ๒.๒๒ - (บ้านโคกกลาง) ๘* ๓.๓๓ (ห้วยหามต่าง) ๗* ๓.๓๓ (บ้านบ่งบก) ๑๒* ๔.๔๔ (ใหม่โพธิ์ทอง)

8 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI บ้านขาม ๘.๘๙ ๑๔ ๓.๓๓ - - - ๑๓* ๖.๖๗ - - (ธาตุใหม่พัฒนา) หนองบัว ๖.๖๗ - - ๓.๓๓ - - สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๑๔ /สีแดง – ๑ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค

9 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI นากลาง ๙* ๑๑.๑๑ - (บ้านนครพัฒนา) ๑๕ ๘.๘๙ - - - ๑๐ ๖.๖๗ - - กุดแห่ ๖.๖๗ ๓.๓๓ - - - ๓.๓๓ โนนเมือง ๖.๖๗ - - ๑๐ ๓.๓๓ ๑๑ ๖.๖๗ - - สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๘ /สีแดง – ๑ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค

10 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI โคกม่วง ๖.๖๗ - - ๓.๓๓ - - ๘.๘๙ - - กุดดู่ ๓.๓๓ - - ๖.๖๗ - ๑๔ ๖.๖๗ - บ้านถิ่น ๖.๖๗ - ๘.๘๙ - - ๓.๓๓ - สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๙ /สีแดง – ๐

11 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI หนองแก ๔* ๓.๓๓ (บ้านหนองผือ) ๘.๘๙ ๘.๘๙ - - - นากอก ๗* ๘.๘๙ (บ้านโนนข่า) ๑๐.๐๐ - - ๘.๘๙ - โนนสะอาด ๔* ๘.๘๙ - (บ้านโนนคูณ) ๘.๘๙ - - ๑๔* ๓.๓๓ - - (บ้านโนนหัวนา) สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๙ /สีแดง – ๐ หมายเหตุ * หมายถึง บ้านเกิดโรค

12 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอกเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI นาดี ๖.๖๗ - ๘.๘๙ - - ๑๐ ๖.๖๗ - - ดงมะไฟ ๖.๖๗ - ๖.๖๗ - - ๑๓ ๘.๘๙ - - นาสี ๖.๖๗ - - ๘.๘๙ - ๘.๘๙ - - สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๙ /สีแดง – ๐

13 ผลการสุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายโดยบุคคลภายนอก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล หมู่ ร้อยละHI โรงเรียน ร้อยละCI วัด ร้อยละCI ศูนย์เด็ก ร้อยละCI นาแก ๖.๖๗ - ๖.๖๗ - - ๖.๖๗ - - เทพคีรี ๘.๘๙ - ๖.๖๗ - - ๖.๖๗ - สรุป สีเขียว - ๐ /สีเหลือง – ๖ /สีแดง – ๐


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google