งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วย จำนวน 56 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 4.97 ต่อแสนประชากร พบในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี จำนวน 19 ราย กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี จำนวน 18 ราย กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี จำนวน 5 ราย เพศชาย 35 ราย เพศหญิง 21 ราย

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่เกิดโรคแล้ว 39 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 24 ตำบล 12 อำเภอ หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค 21 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 14 ตำบล 10 อำเภอ ดังนี้

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. เมือง 1. บ้านคร้อ ม.11 ต. นาฝาย อ. บ้านเขว้า 2. บ้านโนนเหลื่อม ม.7 ต. ภูแลนคา อ. เกษตรสมบูรณ์ 3. บ้านหนองบัวใหญ่ ม.19 ต. บ้านเดื่อ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. หนองบัวแดง 4. บ้านคลองชุมแสง ม.17 ต. กุดชุมแสง อ. บำเหน็จณรงค์ 5. บ้านชวน ม.2 ต. บ้านชวน อ. เทพสถิต 6. บ้านประดู่ซับกาด ม.15 ต. นายางกลัก

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. ภูเขียว 7. บ้านหนองเบน ม.5 ต. หนองคอนไทย 8. บ้านหนองกุงศรี ม.7 ต. ธาตุทอง อ. บ้านแท่น 9. บ้านดอนดู่ ม.5 ต. บ้านเต่า (4 ราย ) 10. บ้านหนองแฝก ม.6 ต. บ้านเต่า (5 ราย ) 11. บ้านหนองเม็กน้อย ม.12 ต. บ้านเต่า (2 ราย )

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. บ้านแท่น 12. บ้านหินลาดโนนกุศล ม.18 ต. สามสวน (4 ราย ) 13. บ้านหินลาด ม.3 ต. สามสวน (3 ราย ) 14. บ้านสามสวนกลาง ม.14 ต. สามสวน 15. บ้านหนองเรือ ม.2 ต. หนองคู ( 3 ราย ) 16. บ้านหนองหญ้าม้า ม.5 ต. หนองคู 17. บ้านทรัพย์เจริญ ม.10 ต. หนองคู 18. บ้านหนองคู ม.1 ต. หนองคู

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. แก้งคร้อ 19. บ้านแก้งเจริญ ม.10 ต. บ้านแก้ง 20. บ้านกองศรี ม.14 ต. หนองสังข์ อ. เนินสง่า 21. บ้านป่ารังงาม ม.4 ต. รังงาม

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 49 – 53) และ ปี 2553-2554

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 49 – 53) และ ปี 2552-2554

11 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ปี 2538 - 2554

12 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม. ค. – 7 พ. ค. 54) อำเภอจำนวนอัตราป่วย เมือง 63.25 บ้านเขว้า 23.91 คอนสวรรค์ 00.00 เกษตรสมบูรณ์ 32.71 หนองบัวแดง 11.02 จัตุรัส 11.32 บำเหน็จณรงค์ 35.61 หนองบัวระเหว 00.00 เทพสถิต 22.99 ภูเขียว 32.41 บ้านแท่น 2759.09 แก้งคร้อ 66.49 คอนสาร 00.00 ภักดีชุมพล 13.32 เนินสง่า 13.90 ซับใหญ่ 00.00

13 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554)

14 - ขอความร่วมมือให้ท่าน จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้เทศบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยวิธีทาง กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ทุกหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน และศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ทุกแห่งโดย พร้อมเพียงกัน และให้ผู้รับผิดชอบ รวบรวม สรุป / รายงาน ผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมการรณรงค์ ส่งให้ จังหวัดทราบ - สรุปผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ( แจกประชุมผู้บริหาร )

15 สรุป การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2554 อันดับกิจกรรม แผนปฏิบัติ งาน ผลการ ดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ประชุมประสานการดำเนินงาน ฯ - ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานระดับจังหวัด - ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการฯ ระดับจังหวัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2554 - จัดทำยุทธศาสตร์อำเภอ เข้มแข็ง ม.ค 54 ก.พ.54 21-23 ม.ค.54 4 ก.พ.54 21 ก.พ54 23-25 ก.พ54 โดย สคร.5 สสจ+ปภ+ ปศ. สสจ.ชย

16 อัน ดับ กิจกรรมแผน ปฏิบัติงาน ผลการ ดำเนิน งาน หมายเหตุ 2พัฒนาเครือข่าย -ประชุมพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็วระดับตำบล -พัฒนาเครือข่ายอำเภอนำร่อง -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายฯ ระดับอำเภอ/ตำบล (๑๒ อำเภอ) -ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหัวหน้าทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ม.ค 54 21-23ก.พ 54 23-25 เม.ย54 3-4 พ.ค54 4 รุ่น 2 รุ่น 3-4 พ.ค 54 สสจ.ชย สคร5+ สสจ. สคร5+ สสจ.

17 อันดับกิจกรรมแผน ปฏิบัติงาน ผลการ ดำเนินงาน หมาย เหตุ 3ติดตามการดำเนินงานนิเทศ ประเมินผล -ประเมินตนเอง (อำเภอ)ครั้ง ที1 -โดยการคีย์ข้อมูลผ่าน Web ของกรมควบคุมโรค - ติดตามการดำเนินงานของ อำเภอเป้าหมาย -ดำเนินการคัดเลือกอำเภอ ดีเด่น ๑๖ อำเภอ -สรุปผลการคัดเลือกอำเภอ ดีเด่น 25 ม.ค.54 20เม.ย 54 มึ.ค 54 -พ.ค 54 -ผ่าน เกณฑ์ 81.25% -ระหว่าง รวบรวม ข้อมูล -มึ.ค 54 -พ.ค 54

18 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และการเชื่อมโยง ของ ข้อมูล 2. การนำเสนอข้อมูล / การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 3. ระบบระบาดวิทยา ด้านความครอบคลุม / ทันเวลา / ตรวจจับ สถานการณ์ ( ตามรายละเอียดของการประเมินมาตรฐานทีม SRRT) 4. การประชุมและการติดตามผลการประชุม / ข้อสั่งการ 5. รูปภาพ / หลักฐานการปฏิบัติงาน 6. คำสั่งที่ประกอบด้วย เครือข่ายการดำเนินงานทุกภาคส่วน 7. ทะเบียน / หลักฐานการได้รับสนับสนุน 8. การรับรู้เรื่องอำเภอ / ตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในระดับ พื้นที่ ของผู้นำชุมชน / อสม./ เครือข่ายอื่นๆยังไม่ครอบคลุม

19 ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล, ช่อง ทางการนำเสนอ, การนำไปใช้ประโยชน์ 2. การจัดแฟ้มเอกสาร ตาม 5 คุณลักษณะ 3. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ ม. ค. 2554 ถึง วัน ประเมิน ( หรือ อย่างน้อย 3 เดือน ย้อนหลัง

20 สรุปรายงานวัณโรค Cohort 2- 54 1. การขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 4,308 รายอัตราการขึ้น ทะเบียน ร้อยละ 1000 2. สัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อ ร้อยละ 46.44 ควรมากกว่าร้อยละ 50 3. อัตราเสมหะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ร้อยละ 90 4. อัตราความสำเร็จของการรักษา ร้อยละ 93 อัตราการ รักษาหายขาด ร้อยละ 90 อัตราตาย ร้อยละ 2.3 อัตราขาดยาเกิน 2 เดือนติดต่อกัน ร้อยละ 3.47 อัตราล้มเหลว ร้อยละ 1.15 5. ผู้ป่วยวัณโรคตรวจ HIV/ ปรึกษา ร้อยละ 100 ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 86.11

21 - สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรคที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ( มีเอกสารแจกประชุมผู้บริหาร ) - การสำรวจข้อมูลการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามแผนบูรณาการ ประจำปี 2554 ( มี file แนบ )


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google