งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วย จำนวน 56 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 4.97 ต่อแสนประชากร พบในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี จำนวน 19 ราย กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี จำนวน 18 ราย กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี จำนวน 5 ราย เพศชาย 35 ราย เพศหญิง 21 ราย

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่เกิดโรคแล้ว 39 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 24 ตำบล 12 อำเภอ หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค 21 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 14 ตำบล 10 อำเภอ ดังนี้

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. เมือง 1. บ้านคร้อ ม.11 ต. นาฝาย อ. บ้านเขว้า 2. บ้านโนนเหลื่อม ม.7 ต. ภูแลนคา อ. เกษตรสมบูรณ์ 3. บ้านหนองบัวใหญ่ ม.19 ต. บ้านเดื่อ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. หนองบัวแดง 4. บ้านคลองชุมแสง ม.17 ต. กุดชุมแสง อ. บำเหน็จณรงค์ 5. บ้านชวน ม.2 ต. บ้านชวน อ. เทพสถิต 6. บ้านประดู่ซับกาด ม.15 ต. นายางกลัก

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. ภูเขียว 7. บ้านหนองเบน ม.5 ต. หนองคอนไทย 8. บ้านหนองกุงศรี ม.7 ต. ธาตุทอง อ. บ้านแท่น 9. บ้านดอนดู่ ม.5 ต. บ้านเต่า (4 ราย ) 10. บ้านหนองแฝก ม.6 ต. บ้านเต่า (5 ราย ) 11. บ้านหนองเม็กน้อย ม.12 ต. บ้านเต่า (2 ราย )

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. บ้านแท่น 12. บ้านหินลาดโนนกุศล ม.18 ต. สามสวน (4 ราย ) 13. บ้านหินลาด ม.3 ต. สามสวน (3 ราย ) 14. บ้านสามสวนกลาง ม.14 ต. สามสวน 15. บ้านหนองเรือ ม.2 ต. หนองคู ( 3 ราย ) 16. บ้านหนองหญ้าม้า ม.5 ต. หนองคู 17. บ้านทรัพย์เจริญ ม.10 ต. หนองคู 18. บ้านหนองคู ม.1 ต. หนองคู

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2554 หมู่บ้านที่ยังมีการเกิดโรค ดังนี้ อ. แก้งคร้อ 19. บ้านแก้งเจริญ ม.10 ต. บ้านแก้ง 20. บ้านกองศรี ม.14 ต. หนองสังข์ อ. เนินสง่า 21. บ้านป่ารังงาม ม.4 ต. รังงาม

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 49 – 53) และ ปี

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 49 – 53) และ ปี

11 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ปี

12 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม. ค. – 7 พ. ค. 54) อำเภอจำนวนอัตราป่วย เมือง บ้านเขว้า คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า ซับใหญ่ 00.00

13 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554)

14 - ขอความร่วมมือให้ท่าน จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้เทศบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยวิธีทาง กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ทุกหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน และศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ทุกแห่งโดย พร้อมเพียงกัน และให้ผู้รับผิดชอบ รวบรวม สรุป / รายงาน ผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมการรณรงค์ ส่งให้ จังหวัดทราบ - สรุปผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ( แจกประชุมผู้บริหาร )

15 สรุป การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2554 อันดับกิจกรรม แผนปฏิบัติ งาน ผลการ ดำเนินงาน หมายเหตุ 1 ประชุมประสานการดำเนินงาน ฯ - ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานระดับจังหวัด - ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการฯ ระดับจังหวัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัด ชัยภูมิ ปี จัดทำยุทธศาสตร์อำเภอ เข้มแข็ง ม.ค 54 ก.พ ม.ค.54 4 ก.พ ก.พ ก.พ54 โดย สคร.5 สสจ+ปภ+ ปศ. สสจ.ชย

16 อัน ดับ กิจกรรมแผน ปฏิบัติงาน ผลการ ดำเนิน งาน หมายเหตุ 2พัฒนาเครือข่าย -ประชุมพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็วระดับตำบล -พัฒนาเครือข่ายอำเภอนำร่อง -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายฯ ระดับอำเภอ/ตำบล (๑๒ อำเภอ) -ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหัวหน้าทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ม.ค ก.พ เม.ย พ.ค54 4 รุ่น 2 รุ่น 3-4 พ.ค 54 สสจ.ชย สคร5+ สสจ. สคร5+ สสจ.

17 อันดับกิจกรรมแผน ปฏิบัติงาน ผลการ ดำเนินงาน หมาย เหตุ 3ติดตามการดำเนินงานนิเทศ ประเมินผล -ประเมินตนเอง (อำเภอ)ครั้ง ที1 -โดยการคีย์ข้อมูลผ่าน Web ของกรมควบคุมโรค - ติดตามการดำเนินงานของ อำเภอเป้าหมาย -ดำเนินการคัดเลือกอำเภอ ดีเด่น ๑๖ อำเภอ -สรุปผลการคัดเลือกอำเภอ ดีเด่น 25 ม.ค.54 20เม.ย 54 มึ.ค 54 -พ.ค 54 -ผ่าน เกณฑ์ 81.25% -ระหว่าง รวบรวม ข้อมูล -มึ.ค 54 -พ.ค 54

18 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และการเชื่อมโยง ของ ข้อมูล 2. การนำเสนอข้อมูล / การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 3. ระบบระบาดวิทยา ด้านความครอบคลุม / ทันเวลา / ตรวจจับ สถานการณ์ ( ตามรายละเอียดของการประเมินมาตรฐานทีม SRRT) 4. การประชุมและการติดตามผลการประชุม / ข้อสั่งการ 5. รูปภาพ / หลักฐานการปฏิบัติงาน 6. คำสั่งที่ประกอบด้วย เครือข่ายการดำเนินงานทุกภาคส่วน 7. ทะเบียน / หลักฐานการได้รับสนับสนุน 8. การรับรู้เรื่องอำเภอ / ตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในระดับ พื้นที่ ของผู้นำชุมชน / อสม./ เครือข่ายอื่นๆยังไม่ครอบคลุม

19 ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล, ช่อง ทางการนำเสนอ, การนำไปใช้ประโยชน์ 2. การจัดแฟ้มเอกสาร ตาม 5 คุณลักษณะ 3. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ ม. ค ถึง วัน ประเมิน ( หรือ อย่างน้อย 3 เดือน ย้อนหลัง

20 สรุปรายงานวัณโรค Cohort การขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 4,308 รายอัตราการขึ้น ทะเบียน ร้อยละ สัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อ ร้อยละ ควรมากกว่าร้อยละ อัตราเสมหะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ร้อยละ อัตราความสำเร็จของการรักษา ร้อยละ 93 อัตราการ รักษาหายขาด ร้อยละ 90 อัตราตาย ร้อยละ 2.3 อัตราขาดยาเกิน 2 เดือนติดต่อกัน ร้อยละ 3.47 อัตราล้มเหลว ร้อยละ ผู้ป่วยวัณโรคตรวจ HIV/ ปรึกษา ร้อยละ 100 ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 86.11

21 - สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรคที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ( มีเอกสารแจกประชุมผู้บริหาร ) - การสำรวจข้อมูลการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามแผนบูรณาการ ประจำปี 2554 ( มี file แนบ )


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google