งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ประจำปี ๒๕๕๘

3 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทั้งปี 261,626 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก50% เป็นเงิน 130,813 บาท 2,275 คน - กศน.ตำบลละ 35 คน ๆ ละ115บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ

4 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่วนบุคคลให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 2. เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต อาทิ การส่งเสริมด้านกีฬา สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือสอดแทรกค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยเป็นต้น

5 ตัวอย่าง กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
จำนวน ตำบล เป้าหมาย ตำบลละ (คน) รวมเป้าหมาย จัดสรร หัวละ (บาท) รวมเงิน หมายเหตุ 14 35 490 115 56,350 จัดสรร 2ไตรมาส แรก 50% 17-18 245 28,175

6 2.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ทั้งปี 1,365,000 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก50% เป็นเงิน 682,500 บาท 1,950คน - กศน.ตำบลละ 30 คน ๆ ละ700บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ

7 2.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วัตถุประสงค์ 1. จัดค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ "เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม“ 2. บูรณาการกระบวนการทางลูกเสือและยุวกาชาดเข้าไปจัดกิจกรรม

8 3.การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งปี 585,000 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก50% เป็นเงิน 292,500 บาท 650คน - กศน.ตำบลละ 10 คน ๆ ละ900บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ

9 3.การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 2. ใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาสภาพจริง การปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

10 4. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
- ทั้งปี 135,300 บาท จัดสรร 2 ไตรมาส แรก50% เป็นเงิน 67,650 บาท 246 คน - งปม.รายหัว ละ550บาท กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ

11 4. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
วัตถุประสงค์ 1. เป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคมและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ หรือลืมหนังสือ และประชาชนทั่วไปสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งทำให้ฝึกอ่าน เขียน คัดคำนวณ ได้อย่างมีมาตรฐาน

12 5.กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ทั้งปี 3,802,500 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก50% เป็นเงิน 1,901,250 บาท 5,225 คน - กศน.ตำบลละ 65 คน ๆ ละ900บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ

13 5.กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วัตถุประสงค์ 1. จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิม 2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 3. สถานศึกษาใช้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่จัดตั้งไว้ หรือ กศน.ตำบล หรือในชุมชน หรือสถานที่ของภาคีเครือข่าย

14 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2558

15 โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เป็นเงิน 1,722,120 บาท เป็นเงิน 3,444,240 บาท งบประมาณทั้งปี งบประมาณ 2 ไตรมาส

16 โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
จัดซื้อ 1. หนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับต่อแห่ง 2. หนังสือนิตยสาร รายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับต่อแห่ง 3. หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับต่อแห่ง

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google