งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558

2 แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการการศึกษา นอกระบบ ประจำปี ๒๕๕๘ แนวทางการจัดสรร งบประมาณ

3 - ทั้งปี 261,626 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 130,813 บาท -2,275 คน - กศน. ตำบลละ 35 คน ๆ ละ 115 บาท -2,275 คน - กศน. ตำบลละ 35 คน ๆ ละ 115 บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4 1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่วนบุคคลให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 2. เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต อาทิ การส่งเสริมด้านกีฬา สุขภาพอนามัย ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด การ ส่งเสริมประชาธิปไตย หรือสอดแทรกค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยเป็นต้น วัตถุประสงค์

5 ตัวอย่าง กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน ตำบล เป้าหมา ย ตำบลละ ( คน ) รวม เป้าหมา ย ( คน ) จัดสรร หัวละ ( บาท ) รวมเงิน ( บาท ) หมาย เหตุ 143549011556,350 จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% 1417-1824511528,175

6 - ทั้งปี 1,365,000 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 682,500 บาท -1,950 คน - กศน. ตำบลละ 30 คน ๆ ละ 700 บาท -1,950 คน - กศน. ตำบลละ 30 คน ๆ ละ 700 บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

7 1. จัดค่ายค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ " เยาวชนรุ่น ใหม่ใฝ่ค่านิยม “ 2. บูรณาการกระบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาดเข้าไปจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์

8 - ทั้งปี 585,000 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 292,500 บาท -650 คน - กศน. ตำบลละ 10 คน ๆ ละ 900 บาท -650 คน - กศน. ตำบลละ 10 คน ๆ ละ 900 บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่าง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 2. ใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษา สภาพจริง การปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์

10 - ทั้งปี 135,300 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 67,650 บาท - ทั้งปี 135,300 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 67,650 บาท -246 คน - งปม. รายหัว ละ 550 บาท -246 คน - งปม. รายหัว ละ 550 บาท กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 4. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

11 1.1. เป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคมและ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ หรือลืม หนังสือ และประชาชนทั่วไปสนใจจะ เรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งทำให้ฝึกอ่าน เขียน คัดคำนวณ ได้อย่างมี มาตรฐาน วัตถุประสงค์

12 - ทั้งปี 3,802,500 บาท - จัดสรร 2 ไตรมาส แรก 50% เป็นเงิน 1,901,250 บาท -5,225 คน - กศน. ตำบลละ 65 คน ๆ ละ 900 บาท -5,225 คน - กศน. ตำบลละ 65 คน ๆ ละ 900 บาท เป้าหมายทั้งปี งบประมาณ 5. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

13 1. จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้วและ ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม 2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 3. สถานศึกษาใช้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ จัดตั้งไว้ หรือ กศน. ตำบล หรือในชุมชน หรือสถานที่ของภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์

14 โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษา ตามอัธยาศัย ประจำปี 2558 แนวทางการจัดสรร งบประมาณ

15 เป็นเงิน 1,722,120 บาท เป็นเงิน 3,444,240 บาท เป็นเงิน 3,444,240 บาท งบประมาณทั้งปี งบประมาณ 2 ไตรมาส โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

16 1. หนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับต่อแห่ง 2. หนังสือนิตยสาร รายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับต่อแห่ง 3. หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ ต่อแห่ง จัดซื้อ

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google