งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว
รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่น ที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (The Project of Long – Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People : LTOP)

2 LTOP โครงการพัฒนารูปแบบการบริการระยะยาวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (The Project of Long – Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People : LTOP) ความร่วมมือ • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • กระทรวงสาธารณสุข • กรุงเทพมหานคร • JICA ระยะเวลา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

3 LTOP เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
พื้นที่ดำเนินการ ๖ พื้นที่ - พื้นที่เดิมของโครงการ CTOP ๔ พื้นที่ เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสะอาด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลบางสีทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี - และพื้นที่ใหม่ • เทศบาลตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา • เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

4 LTOP ความมุ่งหมาย ๑. สร้างรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
ความมุ่งหมาย ๑. สร้างรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องพึ่งพิงในการดำรงชีวิตประจำวัน(กลุ่ม ๒ และ ๓) ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. นำเสนอเป็นนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับชาติ สำหรับประเทศไทย (และเผยแพร่สู่ประเทศอื่นทั่วโลก)

5 LTOP จัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care management) - แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) - ผู้ดูแล (Care Worker) - ผู้จัดการการดูแล (Care Manager) พัฒนาบุคลากร - ระดับนโยบาย - ระดับผู้ปฏิบัติ (ส่วนกลาง) - ระดับพื้นที่ พัฒนา อผส. ให้เป็นผู้ดูแล (Care Worker) พัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. ให้เป็นผู้จัดการการดูแล (Care Manager)

6 การนำบทเรียนจากการร่วมในโครงการมาใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน สทส. กำลังทดลองเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลระยะยาว (ด้านสังคม) อย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างแนวทางให้แก่ อปท. อาสาสมัคร ศูนย์/หน่วยดูแลและจัดบริการผู้สูงอายุภายในชุมชน และหน่วยงานที่ต้องการ ใช้แนวทางด้านสังคม - การวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทำแผนดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ ประสบปัญหารายบุคคล (Care Plan) - การจัดวางระบบผู้ดูแล (Care0Worker) และผู้จัดการดูแล (Care Manager)

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google