งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะ ยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้ง กลุ่มอายุอื่น ที่ต้องการความช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน (The Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะ ยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้ง กลุ่มอายุอื่น ที่ต้องการความช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน (The Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะ ยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้ง กลุ่มอายุอื่น ที่ต้องการความช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน (The Project of Long – Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People : LTOP)

2 LTOP โครงการพัฒนารูปแบบการบริการระยะยาวสำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความ ช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ( The Project of Long – Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People : LTOP ) ความร่วมมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร JICA ระยะเวลาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

3 LTOP พื้นที่ดำเนินการ ๖ พื้นที่ - พื้นที่เดิมของโครงการ CTOP ๔ พื้นที่ เทศบาลตำบลยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย เทศบาลตำบลสะอาด อ. เมือง จ. ขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านนา อ. บ้านนาเดิม จ. สุ ราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลบางสีทอง อ. เมือง จ. นนทบุรี - และพื้นที่ใหม่ เทศบาลตำบลจอหอ อ. เมือง จ. นครราชสีมา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

4 LTOP ความมุ่งหมาย๑. สร้างรูปแบบบริการการดูแลระยะ ยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องพึ่งพิงในการดำรงชีวิตประจำวัน ( กลุ่ม ๒ และ ๓ ) ให้มีการดำเนินการอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. นำเสนอเป็นนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวระดับชาติ สำหรับประเทศไทย ( และเผยแพร่สู่ประเทศอื่นทั่วโลก )

5 LTOP พัฒนาบุคลากร - ระดับนโยบาย - ระดับผู้ปฏิบัติ ( ส่วนกลาง ) - ระดับพื้นที่ จัดทำแผนการ ดูแลผู้สูงอายุ รายบุคคล ( Care Plan ) พัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. ให้เป็นผู้จัดการ การดูแล ( Care Manager ) ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว ( Care management ) - แผนการดูแลผู้สูงอายุ รายบุคคล ( Care Plan ) - ผู้ดูแล ( Care Worker ) - ผู้จัดการการดูแล ( Care Manager ) พัฒนา อผส. ให้ เป็นผู้ดูแล ( Care Worker )

6 การนำบทเรียนจากการร่วมในโครงการมาใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน สทส. กำลังทดลองเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลระยะยาว ( ด้านสังคม ) อย่างมีแบบแผน เพื่อ สร้างแนวทางให้แก่ อปท. อาสาสมัคร ศูนย์ / หน่วย ดูแลและจัดบริการผู้สูงอายุภายในชุมชน และหน่วยงาน ที่ต้องการ ใช้แนวทางด้านสังคม - การวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทำแผนดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ ประสบปัญหารายบุคคล ( Care Plan ) - การจัดวางระบบผู้ดูแล (Care0Worker) และผู้จัดการ ดูแล (Care Manager)

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะ ยาว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้ง กลุ่มอายุอื่น ที่ต้องการความช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน (The Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google