งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Caring Societies ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Caring Societies ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเพื่อทราบ :การประชุม The 11th ASEAN and Japan High Level Official Meeting on
Caring Societies ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2 วัตถุประสงค์ของการประชุม
นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผู้สูงอายุและรูปแบบความก้าวหน้าที่ เป็นปัจจุบันของประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศบวกสาม ทั้งทางด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมและแรงงาน รวมทั้งรูปแบบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการพัฒนาบริการต่างๆ สำหรับ ผู้สูงอายุ

3 ประเด็นการนำเสนอและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
๑) การจัดบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ (Universal Health Care Coverage) ๒) การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนผู้สูงอายุ (Local Communities that Support the Elderly) ๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ (Social Involvement and Contribution by the Elderly)

4

5 การศึกษาดูงาน ๑) Shinagawa City : การให้บริการผู้สูงอายุโดยเขตปกครองท้องถิ่น ของกรุงโตเกียว ๒) Tokyo Metropolitan Foundation for Social Welfare and Public Health : อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ๓) Social Welfare Organization “Camellia” บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ตามระดับความจำเป็นและภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ

6

7

8

9

10

11 ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ASEAN
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยในการดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ Community Based Integrated Health and Social Welfare Services Model for Thai Older Persons (CTOP) ที่ดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมดำเนินการใน ๔ พื้นที่นำร่อง โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการพัฒนาต่อเป็นโครงการ Long Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People (LTOP) ใน ๖ พื้นที่ มีระยะเวลา ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว ในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Caring Societies ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google