งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Ambulatory care 21/02/54. Ambulatory care กรณีศึกษาที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Ambulatory care 21/02/54. Ambulatory care กรณีศึกษาที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Ambulatory care 21/02/54

2 Ambulatory care กรณีศึกษาที่ 1

3  HN: 1112880  CC : ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 42 ปี มา ด้วยอาการคัน ผื่นขึ้นทั้งตัว (MP rash) wt. 48 kg  Lab: CD4 = 120 cells/mm 3 (4/1/54) Scr = 20.7 mg/dl (4/1/54) คำนวณ clcr = 3.15 ml/min  ประวัติโรค : ESRD HIV + ยังไม่เริ่มยา ARV Patient profiles Ambulatory care

4 ประวัติการรักษา 04/01/54  Furrous 1x3  Folic acid (5) 1x1  Sodamint (300) 2x3  Furosemide (500) 0.5x1  Cotrimoxazole (400) 2x1  Fluconazole (200) 2x1 สัปดาห์ละ 1 วัน ( วันพุธ ) Ambulatory care 18/2/54  CPM (4) 1x3  Furosemide inj 40 mg IM  Triamcinolone cream 0.1%

5 Time line + ข้อมูลสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 04/01/5 4 - Cotrimox azole prophyla xis - Fluconaz ole prophyla xis 17/02/5 4 เริ่มคัน และมีผื่น ทั่วตัว Ambulatory care 18/02/54 มา รพ. แพทย์สั่ง off ยา Pt. อาการดี ขึ้น

6 Naranjo’s ADR probability scale ใช่ไม่ใช่ไม่ทราบ 1. อาการไม่พึงประสงค์นี้เคยมีการสรุปหรือได้รับ รายงานมาก่อน +100 2. อาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นหลังได้รับยาที่สงสัย +20 3. อาการไม่พึงประสงค์นี้หายหรือทุเลาลงเมื่อหยุดยา หรือได้รับยาต้านฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง +100 4. อาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นอีกหลังจากอาการ หายไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยได้รับยาที่สงสัยซ้ำ +20 5. อาการไม่พึงประสงค์นี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ยาที่สงสัยได้ +20 6. อาการไม่พึงประสงค์นี้ยังคงเกิดขึ้นอีกเมื่อผู้ป่วย ได้รับยาหลอก +10 7. การตรวจวัดระดับยาในเลือดพบว่า มีระดับความ เข้มข้นที่เป็นพิษต่อร่างกาย +100 8. อาการไม่พึงประสงค์นี้มีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่ม ขนาดหรือมีอาการลดลงเมื่อลดขนาดยา +100 9. ผู้ป่วยเคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์คล้ายกับที่พบใน ครั้งนี้มาก่อน เมื่อได้รับยาที่สงสัยในกลุ่มเดียวกัน +100 10. อาการไม่พึงประสงค์นี้ได้รับการยืนยันโดยวิธีการ หรือหลักฐานอื่น ( เช่น การตรวจร่างกาย, Lab) +100

7 Naranjo’s ADR probability  ผล 8 คะแนน = Probable  Probable( น่าจะใช่ ) อาการ ADR ต้องมี ลักษณะ ดังนี้ - เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการ ใช้ยา และ - ไม่สามารถอธิบายด้วยโรคที่เป็นอยู่ หรือยา หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ร่วม - เมื่อหยุดใช้ยา อาการ ADR จะต้องดี ขึ้น หรือหายจากอาการอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่อาจไม่มีข้อมูลการให้ยาซ้ำ Ambulatory care

8  Treatment and prophylaxis PCP  SMX = 400 mg + TMP 80 mg  Peak :1-4 hr.  Half life : SMX = 9 hr., TMP =6-17 hr. (prolong in renal failure) ขับออกทาง ไตในรูป metabolites และ unchanged drug  Reduce dose in patients with renal insufficiency - Clcr 15-30 ml/min ให้ยาในขนาด 50% ของ standard regimen - Clcr < 15 ml/min ไม่มีข้อแนะนำ Cotrimoxazole Ambulatory care

9  Cardiovascular  Central nervous system  Dermatologic  Endocrine & metabolite  Gastrointestinal ADR of cotrimoxazole  Hematologic  Hepatic  Neuromuscular & skeletal  Renal  Respiratory Common ADR of cotrimoxazole  Dermatologic: Rash, Urticaria  Gastrointestinal: Loss of appetite, Nausea, Vomiting [MICROMEDEX® 1.0,December 30 2010] Ambulatory care

10 (WHO guidelines on cotrimoxazole prophylaxis for HIV related infection, 2006)

11 Fluconazole  Treatment candidiasis ; crytococcal prophylaxis  Peak : 1-2 hr. (oral)  Half life : normal functions ~30 hr.  Excretion : urine (80% unchanged from)  Dose adjustment/interval in renal impairment - no adjustment for vaginal candidiasis single-dose therapy - for multiple dose ; Clcr ≤ 50 ml/min(no dialysis) ให้ยาในขนาด 50% ของ standard regimen หรือ ให้ยา ทุก 48 hr. Ambulatory care

12  Cardiovascular  CNS  Dermatologic  Endocrine & metabolic ADR of fluconazole  Gastrointestin al  Hematologic  Hepatic  Respiratory Common ADR of fluconazole  Gastrointestinal: Nausea (2.3% to 7% ), Vomiting  Hepatic: Increased liver enzymes  Neurologic: Headache [MICROMEDEX® 1.0, February 04 2011] Ambulatory care

13 กรณีที่ไม่สามารถทานยา TMP-SMX ได้อีก Alternative -Dapsone 100 md/day or - Dapsone 50 mg/day+pyrimethamine 50mg/wk+folinic acid 25 mg/wk or - Clindamycin 600 mg iv q 8 hr or oral 300-450 mg q 6 hr + Primaquin 30 mg/day # 21 days Ambulatory care

14 LOGO

15


ดาวน์โหลด ppt LOGO Ambulatory care 21/02/54. Ambulatory care กรณีศึกษาที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google