งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 28 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 28 กันยายน 2557

2 ขอบเขตปี 57ปี58 1. การพัฒนาระบบ DHS : District Health System /PCA : Primary Care Award / HA : Hospital Accreditation/ อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง Service Delivery การจัดการปัญหาและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน และ เกิด ระบบสุขภาพระดับ อำเภอ 1.ทุกอำเภอ มีการ พัฒนาตาม แนวทาง DHS 2.พัฒนาทีมเยี่ยม สำรวจ - ระดับจังหวัด 1 ทีม/จังหวัด จำนวน6-8คน/ ทีม - ระดับอำเภอ จังหวัด พัฒนาให้ ครบทุกอำเภอ มี ทีมเยี่ยม ประมาณ 50 % ของอำเภอ ทั้งหมดในเขต 1.เน้นปรับ Mind Set บุคลากร สาธารณสุข เป็น Community Base 2. ทีมเยี่ยม สำรวจ ลงเยี่ยม โดยเน้นการ เยี่ยมเพื่อ พัฒนาให้เป็น งานประจำ และ เห็นผลจริง โดยยึดปัญหา พื้นที่เป็นหลัก

3 ขอบเขตปี 57ปี58 2. การจัดบริการปฐมภูมิที่มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่ และService Plan สาขาอื่นๆ (หลัก 1A4C) Service Delivery มีการจัดบริการครอบคลุม ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ และ Essencial Care มีการ เชื่อมโยงระหว่างระบบบริการ สาขาอื่นๆ และ มีระบบส่งต่อ ระหว่างสถานบริการทุกระดับ ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้าน สุขภาพของประชาชน และให้ อปท.มีส่วนร่วมในการจัดบริการ ปฐมภูมิ ยังไม่ได้ เชื่อมโยง งานบริการ ปฐมภูมิกับ สาขาอื่น -อปท.บาง แห่งมีส่วน ร่วมในการ จัดบริ -การ การเชื่อมโยง บริการปฐมภูมิ กับ งานปฐม ภูมิของสาขา อื่นๆ เช่น NCD หัวใจ (โดย ต้องขึ้นกับ ปัญหาของ พื้นที่ และ Essential Care) 2. อปท.มีส่วน ร่วมในการ จัดบริการปฐม ภูมิ

4 ขอบเขตปี 57ปี58 3. การพัฒนางานเวช ศาสตร์ครอบครัว Service Delivery จัดบริการเวช ศาสตร์ครอบครัวให้ เป็นรูปธรรมโดย ทีมสหวิชาชีพ สร้าง แหล่งเรียนรู้ด้านเวช ศาสตร์ครอบครัว และ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว ในรพศ. ทุกจังหวัดมีการพัฒนา เวชศาสตร์ ให้ทีมสหสาขา วิชาชีพ โดยมีรพศ.ลำปาง รพ.แพร่เป็นศูนย์ เรียนรู้ ยังไม่มีการติดตาม การดำเนินงานของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชิงคุณภาพ และ การนำไปปฏิบัติ จริงในพื้นที่ 1.พัฒนาระบบข้อมูลที่ ใช้ในงานเวชศาสตร์ ครอบครัว เช่น แฟ้ม ครอบครัว 2. การพัฒนาเวช ศาสตร์ครอบครัว ของ ทีมสหสาขาชาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้ใน รพศ. 3. การจัดสรรโควต้า แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ ครอบครัว ใน โรงพยาบาล ระดับ A S M

5 แผนพัฒนาปี 2558 ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากเขต 1. งบประมาณในการพัฒนา DHS PCA HA ให้ระดับอำเภอ - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การจัดสรรการดำเนินงานระดับเขต จังหวัด 2. งบประมาณในการพัฒนาทีมสหสาขา วิชาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้ - การกำกับติดตาม งานระดับเขตจังหวัด - จัดสรรให้ศูนย์เรียนรู้ 3. การจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ใน โรงพยาบาล ระดับ A S M


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google