งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 28 กันยายน 2557

2 ขอบเขต ปี 57 ปี58 1. การพัฒนาระบบ DHS : District Health System /PCA : Primary Care Award / HA : Hospital Accreditation/อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง Service Delivery การจัดการปัญหาและภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ เกิดระบบสุขภาพระดับอำเภอ ทุกอำเภอ มีการพัฒนาตามแนวทาง DHS พัฒนาทีมเยี่ยมสำรวจ - ระดับจังหวัด 1 ทีม/จังหวัด จำนวน6-8คน/ทีม - ระดับอำเภอ จังหวัด พัฒนาให้ครบทุกอำเภอ มีทีมเยี่ยม ประมาณ 50 % ของอำเภอทั้งหมดในเขต 1.เน้นปรับ Mind Set บุคลากรสาธารณสุข เป็น Community Base 2. ทีมเยี่ยมสำรวจ ลงเยี่ยม โดยเน้นการเยี่ยมเพื่อพัฒนาให้เป็นงานประจำ และเห็นผลจริง โดยยึดปัญหาพื้นที่เป็นหลัก

3 ยังไม่ได้ เชื่อมโยงงานบริการปฐมภูมิกับสาขาอื่น
ขอบเขต ปี 57 ปี58 2. การจัดบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และService Plan สาขาอื่นๆ (หลัก 1A4C) Service Delivery มีการจัดบริการครอบคลุม ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ และ Essencial Care มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริการสาขาอื่นๆ และ มีระบบส่งต่อระหว่างสถานบริการทุกระดับ ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน และให้อปท.มีส่วนร่วมในการจัดบริการปฐมภูมิ ยังไม่ได้ เชื่อมโยงงานบริการปฐมภูมิกับสาขาอื่น อปท.บางแห่งมีส่วนร่วมในการจัดบริ การ การเชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ กับ งานปฐมภูมิของสาขาอื่นๆ เช่น NCD หัวใจ (โดยต้องขึ้นกับปัญหาของพื้นที่ และEssential Care) 2. อปท.มีส่วนร่วมในการจัดบริการปฐมภูมิ

4 ขอบเขต ปี 57 ปี58 3. การพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัว Service Delivery จัดบริการเวชศาสตร์ครอบครัวให้เป็นรูปธรรมโดยทีมสหวิชาชีพ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในรพศ. ทุกจังหวัดมีการพัฒนาเวชศาสตร์ ให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีรพศ.ลำปาง รพ.แพร่เป็นศูนย์เรียนรู้ ยังไม่มีการติดตามการดำเนินงานของทีมสหสาขาวิชาชีพเชิงคุณภาพ และ การนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ 1.พัฒนาระบบข้อมูลที่ใช้ในงานเวชศาสตร์ครอบครัว เช่น แฟ้มครอบครัว 2. การพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว ของทีมสหสาขาชาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้ในรพศ. 3. การจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในโรงพยาบาล ระดับ A S M

5 ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากเขต
แผนพัฒนาปี 2558 ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากเขต 1. งบประมาณในการพัฒนา DHS PCA HA ให้ระดับอำเภอ - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การจัดสรรการดำเนินงานระดับเขต จังหวัด 2. งบประมาณในการพัฒนาทีมสหสาขา วิชาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้ - การกำกับติดตาม งานระดับเขตจังหวัด - จัดสรรให้ศูนย์เรียนรู้ 3. การจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ในโรงพยาบาล ระดับ A S M


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google