งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking). ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มากาเร็ต ดับบลิว. แมทลิน (Matlin 1992:262) ได้ให้ความหมายว่า ความคิด สร้างสรรค์เป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking). ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มากาเร็ต ดับบลิว. แมทลิน (Matlin 1992:262) ได้ให้ความหมายว่า ความคิด สร้างสรรค์เป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

2 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มากาเร็ต ดับบลิว. แมทลิน (Matlin 1992:262) ได้ให้ความหมายว่า ความคิด สร้างสรรค์เป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ ปลายเปิด โดยใช้วิธีการที่ผิดแผกออกไปจาก วิธีการปกติ และก่อให้เกิดประโยชน์ด้วย เอ็ดเวิร์ด ดี. โบโน (Bono 1982) ได้ให้ ความหมายว่า ความสามารถในการคิดนอก กรอบ (lateral thinking) เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาได้หลายๆแนวคิด และนำ แนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้ แก้ปัญหาที่ต้องการได้

3 นโปเลียน ฮิลล์ (Hill) ให้ความหมายว่า เป็น สิ่งที่สืบเนื่องมาจากจิตนาการ เกิดขึ้นจากการที่ บุคคลจัดความรู้หรือความคิดเข้าเป็นระบบใหม่ มีเอกลักษณ์ มีเหตุผล โดยแสดงออกมาใน ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ วรรณคดี ศิลปกรรม ปรัชญา วิทยาศาสตร์ จริยธรรม สุวิทย์ (2547) คือ กระบวนการทางปัญญาที่ สามารถขยายขอบเขตความคิด ที่มีอยู่เดิมสู่ ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิด เดิมและเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสม

4 คุณลักษณะที่สำคัญของความคิด สร้างสรรค์ ต้องเป็นสิ่งใหม่ เป็นความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำ กับใคร ไม่เคยมีมาก่อน ต้องใช้การได้ เป็นความคิดที่สามารถนำไปใช้ ได้จริงและดีกว่าความคิดเดิม ต้องมีความเหมาะสม เป็นความคิดที่มีเหตุผลมี ความเหมาะสมและมีคุณค่าคนทั่วไปยอมรับ ร่วมกันได้

5 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ “ การคิดนั้นอาจได้หลายอย่าง จะคิดให้ วัฒนะ คือ คิดแล้วทำให้เจริญงอกงามก็ได้ จะคิดให้หายนะ คือ คิดแล้วทำให้พินาศฉิบ หายก็ได้ การคิดให้เจริญจึงต้องมี หลัก อาศัย หมายความว่าเมื่อคิดเรื่องใด สิ่งใด ต้องตั้งใจให้มั่นคงในความเป็นกลางไม่ ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่งอย่างใดครอบงำ ให้ มีแต่ความจริงใจตรงตามเหตุที่ถูกแท้และ เป็นธรรม ” พระบรมราโชวาทของสมเด้จพระ เจ้าอยู่หัวในวันพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2512

6 เราอาจแบ่งประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ 1. ความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ 2. ความสำคัญต่อประเทศชาติ 3. ความสำคัญต่อองค์กร 4. ความสำคัญต่อปัจเจกบุคคล

7 องค์ประกอบที่สำคัญของความคิด สร้างสรรค์ จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิล ฟอร์ด (Guilford) ซึ่งได้อธิบายว่า ความคิด สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้ กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลักษณะการ คิดอเนกนัย หรือ การคิดแบบกระจาย

8 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด

9

10 การคิดแบบเอกนัย มีลักษณะการคิด 4 แบบคือ 1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 3. ความคิดริเริ่ม (Originalit) 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)

11 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 1. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการเปลี่ยนแปลง (Innovation) 2. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synyhesis) 3. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง (Extension) 4. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication)

12 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จากแนวคิดของนักการศึกษา เราสามารถสรุป กระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ค้นพบปัญหา 2. เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ 4. ฟูมฟักความคิด 5. ความคิดกระจ่างชัด 6. ทดสอบความคิด

13 อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ 1. การไม่ชอบให้ซักถาม 2. การเอาอย่างกันหรือทำตามอย่างกัน 3. การเน้นบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศ 4. วัฒนธรรมที่ยกย่องความสำเร็จ 5. บรรยากาศที่เคร่งเครียดและเอาจริงเอาจัง เกินไป 6. ความกลัว 7. ความเคยชิน

14 วันสอบกลางภาค 23 ธันวาคม 2551 วันออกมารายงาน 6 มกราคม 2552


ดาวน์โหลด ppt ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking). ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มากาเร็ต ดับบลิว. แมทลิน (Matlin 1992:262) ได้ให้ความหมายว่า ความคิด สร้างสรรค์เป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google