งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการ ระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง

5

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของงานบริการ และความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการมาก ยิ่งขึ้น 2. เข้าใจความหมายของ Customer Value และการปรับปรุง หรือเพิ่มพูนคุณภาพใน การบริการมากยิ่งขึ้น 3. เรียนรู้กระบวนการบริหารงานบริการ ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพ ในงานบริการ 4. เรียนรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานในการ บริการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง 6. ข้อคิดต่างๆ ในการบริการระบบร้องทุกข์ จากลูกค้า ละระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

7

8 หลักสูตรนี้เหมาะกับ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา

9

10 Course Outline - การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ - การสร้างวัฒนธรรมบริการ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un- Satisfaction - Satisfaction - Delight - หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - Service Triangle - External Service - Internal Service - Interactive Service - เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (Tools Service & Customer Relation) - ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ - ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ - ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ - กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ - มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด - การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

11 Agenda 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.30 น. การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรม บริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.00 น. หลักสามเหลี่ยมของงานบริการเครื่องมือสร้างบริการ และความสัมพันธ์ต่อลูกค้า 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น. ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการปัจจัย การสร้างบริการที่ประทับใจปฏิสัมพันธ์เพื่อการบ ริกา ที่ประทับใจ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.00 น. มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัดการ วัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

12 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น. สถานที่.......................................................... *** ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )***

13 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร................................. หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท / องค์กร.............................................................. สำนักงาน ใหญ่ สาขา................................................ ประเภทธุรกิจ.................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี................................................... ชื่อผู้ ประสานงาน....................................................... ตำแหน่ง.................................................................... ฝ่าย.................................................................................. โทรศัพท์................................................................... มือถือ............................................................................... โทรสาร....................................................................E-mail :........................................................................... 1.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 2.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 3.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 4.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม ***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google