งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการ ระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง

5

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของงานบริการ และความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการมาก ยิ่งขึ้น 2. เข้าใจความหมายของ Customer Value และการปรับปรุง หรือเพิ่มพูนคุณภาพใน การบริการมากยิ่งขึ้น 3. เรียนรู้กระบวนการบริหารงานบริการ ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพ ในงานบริการ 4. เรียนรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานในการ บริการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง 6. ข้อคิดต่างๆ ในการบริการระบบร้องทุกข์ จากลูกค้า ละระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

7

8 หลักสูตรนี้เหมาะกับ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา

9

10 Course Outline - การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ - การสร้างวัฒนธรรมบริการ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un- Satisfaction - Satisfaction - Delight - หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - Service Triangle - External Service - Internal Service - Interactive Service - เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (Tools Service & Customer Relation) - ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ - ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ - ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ - กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ - มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด - การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

11 Agenda น. ลงทะเบียน น. การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรม บริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight น. พักรับประทานอาหารว่าง น. หลักสามเหลี่ยมของงานบริการเครื่องมือสร้างบริการ และความสัมพันธ์ต่อลูกค้า น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการปัจจัย การสร้างบริการที่ประทับใจปฏิสัมพันธ์เพื่อการบ ริกา ที่ประทับใจ น. พักรับประทานอาหารว่าง น. มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัดการ วัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

12 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา น. สถานที่ *** ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )***

13 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท / องค์กร สำนักงาน ใหญ่ สาขา ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ ประสานงาน ตำแหน่ง ฝ่าย โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร ตำแหน่ง / ฝ่าย E- Mail ตำแหน่ง / ฝ่าย E- Mail ตำแหน่ง / ฝ่าย E- Mail ตำแหน่ง / ฝ่าย E- Mail *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม ***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google