งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ Improving Service Quality and Service Standard บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3 เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และ ภายในองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ได้จริง

4

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของงานบริการ และความคาดหวังของลูกค้าใน งานบริการมากยิ่งขึ้น 2. เข้าใจความหมายของ Customer Value และการปรับปรุง หรือเพิ่มพูน คุณภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 3. เรียนรู้กระบวนการบริหารงานบริการภายนอกและภายในที่มีผลต่อการ ปรับปรุงคุณภาพในงานบริการ 4. เรียนรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานในการบริการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมในงานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง 6. ข้อคิดต่างๆ ในการบริการระบบร้องทุกข์จากลูกค้า ละระบบริหารลูกค้า สัมพันธ์

6

7 หลักสูตรนี้เหมาะกับ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

8

9 Course Outline - การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ - การสร้างวัฒนธรรมบริการ  - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight - หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - Service Triangle - External Service - Internal Service - Interactive Service  - เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (Tools Service & Customer Relation) - ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ - ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ  - ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ  - กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ - มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด - การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

10 พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารกลางวัน
Agenda  น. ลงทะเบียน  น. การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรมบริการ                                                                    ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight  น. พักรับประทานอาหารว่าง  น. หลักสามเหลี่ยมของงานบริการเครื่องมือสร้างบริการ และความสัมพันธ์ต่อลูกค้า  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  น. ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการปัจจัย การสร้างบริการที่ประทับใจปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริกา ที่ประทับใจ      น.  น. มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัดการวัดผล  แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน

11 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา น. สถานที่ ***ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)***

12 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร
สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักงานใหญ่ สาขา ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง ฝ่าย โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม***


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google