งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำเสนอในการประชุมชี้แจงสัญจร 8 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำเสนอในการประชุมชี้แจงสัญจร 8 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำเสนอในการประชุมชี้แจงสัญจร 8 จังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน 2558

2 กรอบและ แนวคิดหลัก ในการกำหนดหลักเกณฑ์การ ดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 1.กรอบตามกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7, 8, 18(1), 18(4), 18(13), 38, 41, 46, 47 2.แนวคิดพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ความเป็นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และพื้นที่ ดำเนินการ  ประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุข  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข  ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 2

3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 3 มาตรา ๘ ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา 5 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับบริการครั้งแรกที่หน่วยบริการ ใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหน่วย บริการประจำตามมาตรา 6 และแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้บริการ โดยหน่วย บริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา ๗ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตนหรือ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องหรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการ ประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มีเหตสมควร หรือกรณี อุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถาน บริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกำหนด

4 4 มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่าย เงินกองทุนโดยคำนึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจาย หน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมด้วย มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ และกำหนด มาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ (๔) กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน (๑๓) จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกปี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

5 5 มาตรา ๔๖ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ กำหนด หลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการรับฟังความ คิดเห็นตามมาตรา ๑๘(๑๓) ก่อน และอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑)อาศัยราคากลางที่เป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (๒)ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร (๓)คำนึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ (๔)คำนึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่หน่วยบริการรับผิดชอบ มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ หน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน ควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

6 6 มาตรา ๔๗ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน ร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้ คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

7 สรุปกรอบและแนวคิดในการกำหนด หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 7 ประเภทบริการ กรอบตามกฎหมายกรอบตามแนวคิด UHC 1. งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 1.1 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 1.2 บริการผู้ป่วยในทั่วไปม.46 (1) 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 4) ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย 1.3 บริการกรณีเฉพาะม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 1.4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันม.46 (2), (3), (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4) ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย 1.5 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ม.46 (2), (4) และ ม.47 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1.6 บริการการแพทย์แผนไทยม.46 (2), (3) และ ม.47 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 1.7 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนม.46 (3) 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 1.8 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ (ม.41 )ม.41 1.9 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการม.18 (4) 2. ค่าบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ม.46 (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 3. ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ม.46 (2), (3), (4) 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ม.46 (4) 1) Health need 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ (หน่วยบริการที่ จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย) ม.46 (2), (4) 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ 4) ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย 6. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข) ม.46 (2) 2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ

8 คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากคำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 120/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ 13 คณะ ซึ่งมีชุดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการบริหารเงินกองทุน ดังนี้ คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์แผน ไทยและทางเลือก คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ ติดเชื้อเอสไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการ ด้านการสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมกา รพัฒนาสิทธิ ประโยชน์และ ระบบบริการ ผลรับฟัง ความ คิดเห็น ม.18(13) ปรับสิทธิ ประโยชน์และ ระบบบริการ ข้อเสนอการบริหารงบกองทุนเฉพาะเรื่อง ข้อเสนอการบริหารงบกองทุนทั้งหมด กลั่นกรอง

9 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8/2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 เห็นชอบ ตามคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง โดยมีประเด็นเพิ่มเติม.... มอบ สปสช. และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ การเงินการคลังหารือกับกระทรวง สาธารณสุข กรณี ที่อาจมีความจำเป็นต้องปรับแก้เพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงฯ และ นโยบาย รมว./รมช.ให้ได้ข้อยุติภายใน 2 เดือน 9

10 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558 10 รายการปี 57ปี 58ส่วนต่าง 1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 141,430.92140,718.74- 0.5 % 1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์103,049.63102,530.724 1.2 ค่าแรงของหน่วยบริการภาครัฐในระบบ UC38,381.2938,188.021 2. บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS 2,947.002,811.901- 4.6 % 3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 5,178.805,247.224+ 1.3 % 4. บริการควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อรัง 801.24908.987+ 13.4 % 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Hardship) กันดาร, เสี่ยงภัย, ปชก.เบาบาง 900.00464.804- 48.4 % 6. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข3,000.000 0 % รวมทั้งสิ้น 154,257.97153,156.661 รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวม เงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ) 115,876.68114,963.640- 0.79 % ประกอบด้วย 6 รายการ ? รวมเงินเดือน ?

11 งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2558 11 ประเภทบริการปี 2557ปี 2558หมายเหตุ 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป1,056.96 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป1,027.94 998.26 3. บริการกรณีเฉพาะ271.33 301.01 4. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค383.61 5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ14.95 6. บริการแพทย์แผนไทย8.19 7. งบค่าเสื่อม128.69 8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.413.32 9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ0.10 รวม 2,895.09 ประชากรลงทะเบียน UC 48,852,00048,606,000 ลดลง 712.2 ลบ. - 31.3 3 บ. - 1.65 บ. ประกอบด้วย 9 กองทุนย่อย ? ยุบรวม ? เคมีบำบัด หัตถการหัวใจ

12 สรุปประเด็นสำคัญสำหรับ การบริหารจัดการงบกองทุนปี 2558 1.Freeze อัตราเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับปี 2557 (ขอขาขึ้น 3,060.17 บาท ได้รับ 2,895.09 บาท) 2.จำนวนปชก. UC ลดลงจากปี 57 ซึ่งเป็นผลจากการลดความ ซ้ำซ้อนกับกลุ่มอปท. และ กลุ่มรอพิสูจน์สถานะ 3.ยอดเงินรวมปี 58 ได้รับลดลงกว่าปี 57 ประมาณ 712.2 ลบ. 4.บางรายการไม่ได้รับ  ผลต่างกรณีนโยบายต้นทุนที่ต่างจากปี2557 (ค่าแรง 300 บ/วันและ 15,000 บ/ด, นโยบายปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกสธ.) 301.47 ลบ.  บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  ควบคุม ป้องกันจิตเวชในชุมชน 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน + ลดต้นทุนที่หน่วยบริการ 6.จัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขตภายใต้มติอปสข. 12

13 โครงสร้างรายรับเงิน UC ที่ลงหน่วยบริการ 13 เงิน UC จากสปสช. (เหมาจ่ายรายหัว) ค่าแรง (เงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน ฯลฯ) งบดำเนินการ (OP, IP, PP, CR, ค่าเสื่อม กองทุนย่อยต่างๆ) 153,156 ลบ 114,963 ลบ 38,188 ลบ รายรับรพ. (เหมาจ่ายรายหัว) สน.งบประมาณ ตัดโอนไป ให้กรมบัญชีกลาง เพื่อจ่าย เป็นเงินเดือนหน่วยบริการ ภาครัฐ ส่วนที่เหลือจากการ ตัดโอนเงินเดือน จึงต้องมีการหักเงินเดือนคืน จากงบ UC ที่จัดสรรให้หน่วยบริการภาครัฐ

14 14 1. ปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น 1.1 OP-AE ข้ามจังหวัด 1.2 OP refer ข้ามจังหวัด (เฉพาะที่เกินเพดานที่หน่วย บริการจ่าย) 1.3 ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ 1.4 IP newborn (DRGv5) 1.5 IP-PUC/IPPRCC/SSS (DRGv5) 2. เพิ่มความมั่นใจเรื่องการเข้าถึงและคุณภาพบริการ 2.1 Dialysis สำหรับ acute case-OP&IP 2.2 ยา OI [Crypto/CMV]-OP/IP (ย้ายเข้าระบบปกติ) 2.3 ยาละลายลิ่มเลือด ( STEMI, Stroke) 2.4 Leukemia & Lymphoma [รายใหม่] (ย้ายไปรวม กับ Chemo/Radio-OP&IP) 2.5 Chemo/Radio-OP&IP (รวมมะเร็งทุกอวัยวะ และ เริ่มรวม IP ตั้งแต่ปี58) 2.6 Cataract [all] รวมเลนส์ 2.7 Laser project for diabetic retinopathy 2.8 Asthma & COPD 2.9 ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปาก แห่วงเพดานโหว่ 3. Provider financial risk protection 3.1 Instrument-OP&IP 3.2 สารประกอบเลือดเข้มขัน สำหรับ Hemophilia 3.3 Hyperbaric O2-OP&IP 3.4 NONI (การวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและ หลอดเลือดของบริการแบบ Ambulatory care) 3.5 Corneal transplantation 3.6 การปลูกถ่ายอวัยวะ - Liver transplant ในเด็ก - Heart transplant - BMT/Stem cell 4. จำเป็นต้องกำกับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 4.1 ยา Methadone สำหรับ MMT 4.2 ยา จ.2, ยา CL, ยากำพร้า 5. โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค 5.1 Thalassemia 5.2 Tuberculosis 5.3 การดูแลแบบประคับประคอง ประโยชน์ของกองทุนย่อย

15 15


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำเสนอในการประชุมชี้แจงสัญจร 8 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google