งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมระดมความคิด เพื่อการปรับและขยาย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ( พ. ศ.2551-2553) ไปถึงปี พ. ศ.2554 และผลักดันสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมระดมความคิด เพื่อการปรับและขยาย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ( พ. ศ.2551-2553) ไปถึงปี พ. ศ.2554 และผลักดันสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมระดมความคิด เพื่อการปรับและขยาย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ( พ. ศ.2551-2553) ไปถึงปี พ. ศ.2554 และผลักดันสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ห้องฟีนิกซ์ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี

2 นโยบายของ รัฐบาล นโยบายเร่งด่วน นโยบายระยะต่อไป (3 ปี ) ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน แนวทางการ จัดทำ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ. ศ.2551- 2554 นโยบายและแผน แม่บท การวิจัย ของสภาวิจัย แห่งชาติ พ. ศ.2555-2559 นโยบายและแนว ทางการวิจัยของชาติ ระยะยาว พ. ศ.2552-2571 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ส่งออก สร้างงาน สร้างรายได้ใน ชนบท ฟื้นฟูเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ส่งออก สร้างงาน สร้างรายได้ใน ชนบท สร้างความเชื่อมั่น ประเทศไทย : ประชาคม ASEAN สร้างความเชื่อมั่น ประเทศไทย : ประชาคม ASEAN ลงทุนเพื่อการ พัฒนา ลงทุนเพื่อการ พัฒนา

3 นโยบายและ แนวทาง การ วิจัยของชาติ ระยะยาว พ. ศ.2552- 2571 นโยบายและ แผนแม่บทการ วิจัย ของสภาวิจัย แห่งชาติ นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ พ. ศ.2551- 2554 นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ พ. ศ.2555- 2559 การปฏิรูประบบวิจัยของ ประเทศ  การมีส่วนร่วม  กลไกการขับเคลื่อน และสนับสนุน  การบริหารจัดการ : วช. ในภูมิภาค  การติดตามประเมินผล  นโยบายรัฐบาล  ความต้องการ ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ งบประมาณ  แนวทาง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายระยะ ยาว นโยบายระยะ ยาว กรอบ แนวทาง กรอบ แนวทาง ประเด็นวิจัย ประเด็นวิจัย การบริหาร จัดการ การบริหาร จัดการ การติดตาม ประเมิน การติดตาม ประเมิน

4 การปฏิรูประบบวิจัย ของประเทศ นโยบายและแนว ทางการวิจัยของชาติ ระยะยาว พ. ศ.2552-2571 นโยบายและ ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ พ. ศ.2551-2554 แนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ด้านการวิจัย การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและการมีส่วน ร่วมของหน่วยงาน กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ วิจัยในระดับภูมิภาค นโยบายและ แผนแม่บทการ วิจัยของ สภาวิจัย แห่งชาติ

5 นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ พ. ศ.2551-2554  คงไว้ซึ่งนโยบายการวิจัยของชาติ พ. ศ.2551-2553  คงไว้ซึ่ง 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แต่ปรับปรุงกลยุทธ์การวิจัยและแผนการ วิจัย ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ หน่วยงานและให้สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล  คงไว้ซึ่ง 10 กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน แต่ปรับปรุงสาระสำคัญให้สอดคล้องกับ ความจำเป็น และให้ครอบคลุม ข้อเสนอแนะของหน่วยงานมากขึ้น  คงไว้ซึ่งกรอบงบประมาณในภาพรวม ตามเดิม : 69,000 ล้านบาท  เน้นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น  เน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์และสาธารณะ  เน้นการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและของ หน่วยงานให้มากขึ้น

6 การระดมความคิด : ภาค เช้า  ความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ( พ. ศ.2551-2554) ที่ กำลังจัดทำ เพื่อขยายระยะเวลาจากเดิม  ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ การวิจัย แผนการวิจัย และประเด็นการวิจัย ที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม  ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่ม เรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน และสาระสำคัญที่ ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

7 ประเด็นเสนอจากการระดม ความคิดภาคเช้า  เพิ่มเติม ความมั่นคงและการพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพ  เพิ่มเติมกลยุทธ์การวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  เน้นการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนา กฏหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ  เพิ่มเติมกลุ่มเรื่องวิจัยด้านทรัพยากรดิน  เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม  เน้นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น  เพิ่มเติมดัชนีชี้วัด มูลค่าจากการวิจัยด้าน เศรษฐกิจและสังคม  ให้ความสำคัญกับภาคเอกชน เพื่อให้ สามารถตอบสนองการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ

8 การระดมความคิด : ภาค บ่าย  ตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรค ในการนำ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ.2551-2553) ไปปฏิบัติ  ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว ทางการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ.2551-2554) ให้บรรลุเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ( พ. ศ.2553-2554)  กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ในช่วงปี พ. ศ.2555-2559  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมระดมความคิด เพื่อการปรับและขยาย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ( พ. ศ.2551-2553) ไปถึงปี พ. ศ.2554 และผลักดันสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google