งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น ธันวาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น ธันวาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น 18-19 ธันวาคม 2555
การประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 2556 การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น 18-19 ธันวาคม 2555

2 กำหนดการ 18 ธันวาคม 2555 น. โปรแกรมฯ จปฐ. 2556 น. โปรแกรมฯ กชช.2ค 2556 19 ธันวาคม 2555 น. ผลการใช้งานโปรแกรม กชช. 2ค น. สรุปและข้อเสนอแนะ

3 โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. ปี 2556

4 ภาพรวมของโปรแกรม System Requirement การบันทึก/แก้ไข
การตรวจสอบ (การบันทึก) การประมวลผล การออกรายงาน การนำเข้า/ส่งออก การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง การสำรองข้อมูล Comment จาก BMN55 รุ่น 1 และรุ่น ???

5 โปรแกรมใช้ได้กับ Windows/Office รุ่นใดบ้าง

6 การบันทึกและแก้ไข การบันทึกทำได้ทั้ง Mouse และ Keyboard
บันทึกครัวเรือนใหม่ แล้วต่อด้วยข้อมูลสมาชิกและข้อคำถามทันที แก้ไขครัวเรือน ให้อิสระในการแก้ไข ควรใช้เมนูตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ Search, Sort & Filter

7 การประมวลผล ประมวล จปฐ.1 คือ การนับรวมจากระดับครัวเรือน เป็น ระดับหมู่บ้าน ประมวล จปฐ.2 คือ การนับรวมจากระดับหมู่บ้าน ขึ้นไป จนถึงระดับประเทศ หากทำการประมวล จปฐ.1 แล้ว ไม่ต้องทำซ้ำ เมื่อนำเข้า ข้อมูลจากหลายแหล่ง ก็ประมวล จปฐ.2 เพียงอย่างเดียว โปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูล หากไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถประมวลผลได้

8 การออกรายงาน ออกรายงานได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด Export เป็น Text, Excel หรือ PDF รายงานที่มีข้อมูลเพียง 1 ระเบียน เช่น สรุป จปฐ. 2 หรือ จำนวนประชากร เมื่อ export เป็น excel ก็จะมีเพียง 1 row

9 การนำเข้า/ส่งออก/รวมข้อมูล
ข้อมูลนำเข้าที่ซ้ำกับที่มีอยู่ในฐาน จะไม่สามารถนำเข้าได้ ข้อมูลที่นำเข้าประกอบด้วย พื้นที่ จปฐ.1 และ จปฐ.2 ระดับหมู่บ้าน การส่งออกข้อมูล คือ การสำรองข้อมูล ควรทำให้บ่อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ เมื่อส่งออก แฟ้มข้อมูลจะมี วัน เวลา กำกับไว้ให้ด้วย

10 การประมวลผล

11 BMN55 มีกี่ version

12 ตอบข้อสงสัยจาก BMN55 รุ่นปี 2555 และข้อแนะนำ

13

14 หน้าปกสำหรับระดับกรม

15 หน้าปกสำหรับระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด

16

17 เพิ่มข้อความ “รายงานระดับหมู่บ้าน” และทุกระดับ

18

19 เพิ่มยอดรวมรายจ่ายของทั้งหมู่บ้าน รายจ่ายเฉลี่ยแต่ละครัวเรือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อคน

20

21 เพิ่มยอดรวมรายได้ของทั้งหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือน และรายได้เฉลี่ยต่อคน

22

23 ปรับหัวรายงานใหม่

24 เพิ่มเมนู 2.8.1 รายได้ของแต่ละครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

25 รายงานทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบลถึงจังหวัด
แก้ไขเหมือนกับการแก้ไขระดับตำบล

26

27 ข้อความเตือนข้อ 24 การเก็บออมเงิน หากไม่ระบุ จะบันทึกเป็น ไม่มีการเก็บออมเงิน

28 การบันทึกครัวเรือนใหม่ เมื่อบันทึกหน้าปกเสร็จ จะต่อไปยังการบันทึกสมาชิก และข้อคำถามทันที

29 ข้อมูลจะเรียงตาม ลำดับที่บันทึก หากเป็นการบันทึกครัวเรือนใหม่ และเรียงตามบ้านเลขที่ หากเป็นการแก้ไข

30 ข้อมูลจะเรียงตาม ลำดับที่บันทึก หากเป็นการบันทึกครัวเรือนใหม่ และเรียงตามบ้านเลขที่ หากเป็นการแก้ไข

31 ข้อมูลจะเรียงตาม ลำดับที่บันทึก หากเป็นการบันทึกครัวเรือนใหม่ และเรียงตามบ้านเลขที่ หากเป็นการแก้ไข

32

33 ตัวชี้วัดที่ 1 และ3 เป็นอิสระต่อกัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวชี้วัดที่ 1??? ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ตัวอย่าง มีเด็กแรกเกิดทั้งหมด 5 คน มีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม 2 คน ทั้ง 5 คนได้กินนมแม่ทั้งหมด ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 3 มากกว่า ตัวชี้วัดที่ 1

34 การบันทึกข้อมูลข้อ 18 หากคลิกเลือกไม่มี จะปิดข้อ 19 และ 20

35

36 การใช้ Keyboard และ Mouse
ใช้ตามมาตรฐาน Windows Tab หรือ Enter หรือ ลูกศร = ไปที่ข้อมูลถัดไป กรณีที่เป็นตัวเลือก ใช้ลูกศร เพื่อทำการเลือก

37

38 เมนูส่งออกเป็น Excel ข้อจำกัดของ ACCESS

39 เมนูตรวจสอบ - เรียงลำดับข้อมูลได้

40 เมนูตรวจสอบ – Export to Excel ก็เรียงได้

41 ข้อมูลจำนวนประชากร เป็นข้อมูล 1 ระเบียน เมื่อ export เป็น excel ก็จะมีเพียง 1 row

42 ตรวจสอบรายได้ครัวเรือนที่ผิดปกติได้ ด้วยรายงาน 2.4

43 Winver เพื่อตรวจสอบ Version

44

45 โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556

46 ข้อมูลจำเพาะของระบบ ฐานข้อมูลและการสั่งทำงานจะใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ACCESS 2010 ซึ่งสามารถใช้ได้กับ windows XP sp3 ขึ้นไป โดย ทำงานร่วมกันกับ Access Runtime ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม ACCESS 2010 การติดตั้งโปรแกรมฯ กชช. 2ค ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการติดตั้ง โปรแกรมฯ จปฐ. และในกรณีที่เครื่องใช้งานโปรแกรมฯ จปฐ. อยู่ แล้ว โปรแกรมติดตั้ง กชช. 2ค จะตรวจสอบพบและข้ามขั้นตอนที่ไม่ จำเป็น เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จะมีโฟล์เดอร์ NRD56 อยู่ที่ drive C: และ ปรากฏ icon สำหรับใช้เรียกโปรแกรม อยู่บนหน้าจอ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะถูกคอมไพล์เป็นชนิด ACCDE ซึ่งจะใช้ ทำงาน เท่านั้น (executable only) ไม่สามารถปรับแต่งโดยผู้ใช้ได้

47 องค์ประกอบของโปรแกรม กชช. 2ค
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การจัดการแฟ้มข้อมูล บันทึกแก้ไข รายงาน เกี่ยวกับโปรแกรม

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 การแสดงรายงานได้ถึงระดับใด
ขึ้นกับการ login เข้าระบบ

76 จบการนำเสนอ ต่อไปเป็นการสาธิตโปรแกรมและ ทดสอบการใช้โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น ธันวาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google