งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ประจำปี 2557

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางยูไนดะห์ นามสกุล มะเก
ชื่อ นางยูไนดะห์ นามสกุล มะเก ที่อยู่ 344/1 ม.6 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

3 วิสัยทัศน์การทำงานให้สำเร็จ
มุ่งมั่นและตั้งใจจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

4 ภาพปัจจุบัน กศน.ตำบลแว้ง
ที่ตั้ง บ้านลูโบ๊ะดาลัม ม.2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

5 ภาพอนาคต กศน.ตำบลแว้ง กศน.ตำบลแว้ง จะเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมที่มีคุณภาพ

6 บริบททั่วไปของตำบลแว้ง
ข้อมูลพื้นฐานของตำบลแว้ง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,880 ครัวเรือน จำนวนประชากร 9,124 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ศิลปวัฒนธรรม ซีละ, รองเง็ง, กุมปัง

7 บริบททั่วไปของตำบลแว้ง
อาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 1. กศน.ตำบลแว้ง 2. ศรช.ตำบลแว้ง 3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกลาตอ หมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ศาสนา อิสลาม ร้อยละ 80 , พุทธ ร้อยละ 20

8 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 7 6 1 85.71 ม.ต้น 17 15 2 88.26 ม.ปลาย 42 36 รวม 66 57 9 86.36

9 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับ ลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 6 5 1 83.33 ม.ต้น 21 18 3 85.71 ม.ปลาย 47 42 89.36 รวม 74 65 9 87.84

10 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 1 - 100 ม.ต้น 6 5 83.33 ม.ปลาย 10 8 2 80 รวม 17 14 3 82.35

11 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ n-net 1/2557 ระดับ ลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 2 - 100 ม.ต้น 1 50 ม.ปลาย 7 6 85.71 รวม 11 9 81.82

12 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง เกรดเฉลี่ยปลายภาคนักศึกษา 1/2556
ที่ ระดับ จำนวนนักศึกษา เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 1.00 – 2.00 2.01 –3.00 3.01 – 4.00 1 ประถม 14 3 9 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 20 5 12 มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 4 35 รวม 74 56 8

13 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.ตำบลแว้ง เกรดเฉลี่ยปลายภาคนักศึกษา 2/2556
ที่ ระดับ จำนวนนักศึกษา เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ 1.00 – 2.00 3.01 – 4.00 1 ประถม 7 6 - 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 17 14 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 42 35 4 รวม 66 5 55

14 การพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ กศน.ตำบลแว้ง
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ เป้า/คน ผล/คน ระยะเวลา 1 การเพ้นท์ผ้า ม.3 บ้านเจะเหม ต.แว้ง 20/คน 15/1/ /2/2557 2 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ม.6 บ้านบาลูกา ต.แว้ง 16/1/ /2/2557 3 11/3/ /4/2557

15 ภาพกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ วิชาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

16 ภาพกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ วิชาการเพ้นท์ผ้า

17 การพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลแว้ง
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอแว้ง หอประชุมอำเภอแว้ง 20 คน 10/12/2556

18 ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลแว้ง

19 การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลแว้ง
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ เป้า/คน ผล/คน วัน/เดือน/ปี 1 บ้านหนังสืออัจฉริยะ 7 หมู่บ้าน 700 ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 2 กระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน

20 ภาพกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลแว้ง

21 ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ กศน.ตำบลแว้ง

22 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรมพบกลุ่ม

23 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ภาพกิจกรรมวันครู

24 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

25 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรม วันเด็ก

26 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

27 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง ค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

28 ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง
ประมวลภาพกิจกรรม กศน.ตำบลแว้ง งานวัฒนธรรมอำเภอแว้ง

29 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google