งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ประจำปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ประจำปี 2557

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางยูไนดะห์ นามสกุล มะเก ที่อยู่ 344/1 ม.6 ต. แว้ง อ. แว้ง จ. นราธิวาส การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษม บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

3 วิสัยทัศน์การทำงานให้สำเร็จ มุ่งมั่นและตั้งใจจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

4 ภาพปัจจุบัน กศน. ตำบลแว้ง ที่ตั้ง บ้านลูโบ๊ะดาลัม ม.2 ต. แว้ง อ. แว้ง จ. นราธิวาส

5 ภาพอนาคต กศน. ตำบลแว้ง กศน. ตำบลแว้ง จะเป็นจุด ศูนย์กลางในการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ สู่สังคมที่มี คุณภาพ

6 บริบททั่วไปของ ตำบลแว้ง ข้อมูลพื้นฐานของตำบลแว้ง ờ จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ờ จำนวนครัวเรือน 1,880 ครัวเรือน ờ จำนวนประชากร 9,124 คน ờ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากร ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ờ ศิลปวัฒนธรรม ซีละ, รองเง็ง, กุมปัง

7 บริบททั่วไปของตำบลแว้ง ờ อาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม ทำ สวนยางพารา ờ แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 1. กศน. ตำบลแว้ง 2. ศรช. ตำบลแว้ง 3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง ờ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกลาตอ หมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง ờ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง มี ภูเขาล้อมรอบ ờ ศาสนา อิสลาม ร้อยละ 80, พุทธ ร้อยละ 20

8 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง จำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2556 ระดับลงทะเ บียน จำนวน ผู้เข้าสอบ จำนวน ผู้ขาด สอบ ร้อยละ ประถม 76185.71 ม. ต้น 1715288.26 ม. ปลาย 4236685.71 รวม 6657986.36

9 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง จำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับลงทะเบี ยน จำนวน ผู้เข้าสอบ จำนวน ผู้ขาดสอบร้อยละ ประถม 65183.33 ม. ต้น 2118385.71 ม. ปลาย 4742589.36 รวม 7465987.84

10 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ จำนวน ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 11-100 ม. ต้น 65183.33 ม. ปลาย 108280 รวม 1714382.35

11 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ n-net 1/2557 ระดับลงทะเบียน จำนวน ผู้เข้าสอบ จำนวน ผู้ขาดสอบ ร้อยละ ประถม 22-100 ม. ต้น 21150 ม. ปลาย 76185.71 รวม 119281.82

12 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง เกรดเฉลี่ยปลายภาคนักศึกษา 1/2556 ที่ระดับ จำนวน นักศึกษา เกรดเฉลี่ย หมาย เหตุ 1.00 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 1 ประถม 14392 2 มัธยมศึกษา ตอนต้น 205121 3 มัธยมศึกษา ตอนปลาย 444355 รวม 7412568

13 เป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน. ตำบลแว้ง เกรดเฉลี่ยปลายภาคนักศึกษา 2/2556 ที่ระดับ จำนวน นักศึกษา เกรดเฉลี่ย หมาย เหตุ 1.00 – 2.00 2.01 - 3.00 3.01 – 4.00 1 ประถม 716- 2 มัธยมศึกษา ตอนต้น 171142 3 มัธยมศึกษาตอน ปลาย 423354 รวม 665556

14 ที่โครงการ / กิจกรรม สถานที่ ดำเนินการ เป้า / คน ผล / คนระยะเวลา 1 การเพ้นท์ผ้าม.3 บ้านเจะเหม ต. แว้ง 20/ คน 15/1/2557 - 14/2/2557 2 ผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าว ม.6 บ้านบาลูกา ต. แว้ง 20/ คน 16/1/2557 - 15/2/2557 3 การเพ้นท์ผ้าม.3 บ้านเจะเหม ต. แว้ง 20/ คน 11/3/2557 - 10/4/2557 การพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ กศน. ตำบลแว้ง

15 ภาพกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ สู่การมีงานทำ วิชาผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าว

16 ภาพกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่ การมีงานทำ วิชา การเพ้นท์ผ้า

17 การพัฒนาทักษะชีวิต กศน. ตำบลแว้ง ที่โครงการ / กิจกรรมสถานที่ ดำเนินการ เป้าหม าย วัน / เดือน / ปี 1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษา กศน. อำเภอแว้ง หอประชุมอำเภอ แว้ง 20 คน 10/12/2556

18 ภาพกิจกรรมการพัฒนา ทักษะชีวิต กศน. ตำบลแว้ง

19 การศึกษาตามอัธยาศัย กศน. ตำบลแว้ง ที่โครงการ / กิจกรรม สถานที่ ดำเนินก าร เป้า / คน ผล / คนวัน / เดือน / ปี 1 บ้านหนังสือ อัจฉริยะ 7 หมู่บ้าน 700 ตุลาคม 2556- กันยายน 2557 2 กระเป๋าหนังสือสู่ ชุมชน 7 หมู่บ้าน 700 ตุลาคม 2556- กันยายน 2557

20 ภาพกิจกรรมบ้านหนังสือ อัจฉริยะ กศน. ตำบลแว้ง

21 ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ กศน. ตำบลแว้ง

22 ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรม พบกลุ่ม

23 ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรม วันครู

24 ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรม เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ

25 ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง ภาพ กิจกรรม วันเด็ก

26 ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง ภาพกิจกรรมจังหวัด เคลื่อนที่

27 ค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบล แว้ง

28 งานวัฒนธรรมอำเภอแว้ง ประมวลภาพกิจกรรม กศน. ตำบลแว้ง

29 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google