งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง การใช้ Include ประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล

2 2 ชื่อ ฐานข้อมูล product.mdb ชื่อตาราง product ชื่อ Field - id - barcode - description - price - page - writer ตัวอย่าง

3 3 การติดต่อกับฐานข้อมูลใช้แบบ DSNLess การติดต่อผ่าน ODBC รูปแบบการติดต่อผ่าน DSNLess Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"), "", ""

4 4 รูปแบบการติดต่อผ่าน ODBC Set DSN ให้ไปที่ Win95,Win98,Me -> Start - Control Panel WinNT,2000,XP -> Start - Control Panel - Administrative Tools ซึ่ง windows 2 ประเภทจะไม่เหมือนกัน แต่จะคล้าย ๆ นี้ครับ

5 5 Win95,Win98,Me ให้เลือกแท็บของ User DSN WinNT,2000,XP ให้เลือกแท็บของ System DSN และเลือก Add จากนั้นเลือก Driver ของ Microsoft Access Driver (*.mdb) และ Finish ตามลำดับ

6 6 กำหนดชื่อ DSN เป็น product ทำการเลือก Drive และ Path ของฐานข้อมูล เป็นอันเสร็จกับการสร้าง DSN เพื่อใช้ในการติดต่อ แบบ ODBC ต่อไปก็คือการเขียน code เพื่อติดต่อกับ DSN Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connectio n") Conn.Open "product","",""

7 7 การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product" Set Rs = Conn.Execute(sql) If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer Pro_display.asp

8 8 Pro_display.asp ( ต่อ )

9 9 การเพิ่มข้อมูล ลงในตาราง <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product" Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.open Sql,Conn,1,3 barcode="P006" description=" หนังสือเล่มที่ 6" price=350 page=450 writer= " ผู้แต่งคนที่ 6" Rs.AddNew Rs("barcode") = barcode Rs("description") = description Rs("price") = price Rs("page") = page Rs("writer") = writer Rs.Update Conn.Close %> Pro_Add006.asp

10 10 ประยุกต์ใช้กับ Form เพื่อเพิ่ม ข้อมูลลงใน DB กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ กรุณากรอกข้อมูล Barcode Description Pro_Form.asp

11 11 Pro_Form.asp ( ต่อ ) Price Page Writer

12 12 Pro_add.asp

13 13 การค้นหาข้อมูล จากตาราง ค้นหาจาก Description "> กรุณากรอก Keyword เพื่อค้นหา จาก Field Description ") else Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where description like '%"&Request.Form("keyword")&"%'" Set Rs = Conn.Execute(sql) Pro_find.asp

14 14 If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer Pro_find.asp ( ต่อ )

15 15 Pro_find.asp ( ต่อ ) ลองสร้างการเลือก การค้นจากฟิลด์ เพิ่ม นอกจาก Description โดย ให้เป็น Combo box

16 16 การแก้ข้อมูลในตาราง ค้นหาจาก Description "> กรุณากรอก Keyword เพื่อค้นหาจาก Field Description ") else Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where description like '%"&Request.Form("keyword")&"%'" Set Rs = Conn.Execute(sql) Pro_editList.asp

17 17 If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer Edit Pro_editList.asp ( ต่อ )

18 18 ">Edit Pro_editList.asp ( ต่อ )

19 19 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล "> Pro_editForm.asp

20 20 Barcode "> Description "> Price "> Pro_editForm.asp ( ต่อ )

21 21 Page "> Writer "> Pro_editForm.asp ( ต่อ )

22 22 <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where id="&Request.Form("id") Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.open Sql,Conn,1,3 Rs("barcode") = Request.Form("barcode") Rs("description") = Request.Form("description") Rs("price") = Request.Form("price") Rs("page") = Request.Form("page") Rs("writer") = Request.Form("writer") Rs.Update Conn.Close response.write(" แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ") %> Pro_edit.asp

23 23 การลบข้อมูลในตางราง ให้เขียนผลลัพธ์ให้ได้ดังรูป คล้ายกับไฟล์ Pro_editList.asp Pro_delList.asp ">Del

24 24 Pro_del.asp

25 25 การใช้ Include ประยุกต์ใช้กับ ฐานข้อมูล การนำข้อความหรือชุดคำสั่ง ที่มีการใช้งานซ้ำกัน หลาย ๆ page แยกออกมาเก็บไว้ในรูปของ File คล้ายกับ Subroutine โปรแกรม Script มีขนาดเล็กลง และง่ายต่อการ แก้ไข เช่น คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูล จะเขียนไฟล์อีก ไฟล์หนึ่งและทุก ๆ คั้งถ้าเรามีการเรียนใช้ฐานข้อมูล เพียงแค่ Include ไฟล์นี้ขึ้นมาก็สามารถติดต่อกับ ฐานข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขในส่วนของการติดต่อกับฐานข้อมูล

26 26 dbconnect.asp // เป็นไฟล์ที่เก็บคำสั่งใน การติดต่อกับฐานข้อมูล sample1.asp // เป็นไฟล์ที่มีการเรียกใช้ ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล

27 27 sample2.asp // เป็นไฟล์ที่มีการเรียกใช้ ฐานข้อมูล เพื่อลบข้อมูล ใช้ไฟล์ dbconnect.asp โดยการ เรียกใช้คำสั่งที่อยู่ในไฟล์ dbconnect.asp ง่าย ต่อการแก้ไขเมื่อเราเปลี่ยน รูปแบบการติดต่อ กับฐานข้อมูล

28 28 แบบฝึกหัด ทำหน้าจอเพิ่มข้อมูล ให้เพิ่ม Barcode เอง อัตโนมัติ โดยมี P นำหน้า ด้วย รวมรายการ เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ลบ ข้อมูลเข้าด้วยกัน

29 29 แบบฝึกหัด :: การค้นหาแล้ว แสดงผลข้อมูลเป็นหน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google