งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [ # 11 ] เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [ # 11 ] เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [ # 11 ] เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง การใช้ Include ประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล

2 2 ตัวอย่างรูปแบบการติดต่อกับ Ms Access สามารถใช้ได้กับ Access 97 และ 2000 รูปแบบจะคล้าย ๆ กันซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ฐานข้อมูล product.mdb มีตาราง 2 ตารางคือ ชื่อตาราง product - id - barcode - description - price - page - writer -Type_id ชื่อตาราง TypeBook -Type_id - Type_name

3 3 ความสัมพันธ์

4 4 ซึ่งรูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลผมจะใช้แบบ DSNLess หรือถ้าหากต้องการติดต่อผ่าน ODBC ก็สามารถทำได้เหมือนกัน รูปแบบการติดต่อผ่าน DSNLess Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", ""

5 5 รูปแบบการติดต่อผ่าน ODBC ทำการ Set DSN ก่อนครับ วิธี Set ดูได้จากนี้ ให้ไปที่ Win95,Win98,Me -> Start - Control Panel WinNT,2000,XP -> Start - Control Panel - Administrative Tools ให้ดับเบิ้ลคลิก  ซึ่ง windows 2 ประเภทจะไม่เหมือนกัน แต่จะคล้าย ๆ นี้ครับ

6 6 รูปแบบในส่วนนี้ถ้า Win95,Win98,Me ให้เลือกแท็บของ User DSN WinNT,2000,XP ให้เลือกแท็บของ System DSN และเลือก Add จากนั้นเลือก Driver ของ Microsoft Access Driver (*.mdb) และ Finish ตามลำดับ

7 7 กำหนดชื่อ DSN เป็น product และทำารเลือก Drive และ Path ของฐานข้อมูล เป็นอันเสร็จกับการสร้าง DSN เพื่อใช้ในการติดต่อแบบ ODBC ต่อไปก็คือการเขียน code เพื่อติดต่อกับ DSN Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "product","",""

8 8 การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product" Set Rs = Conn.Execute(sql) If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer PD_Display.asp แทรกคำสั่งนี้ ในกรณี Join กัน 2 ตาราง ซึ่งสามารถที่ จะดึงข้อมูลจากอีกตารางหนึ่ง มาแสดงได้ด้วย. sql ="Select * From TypeBook" Set Rs1 = Conn.Execute(sql)%> เลือกประเภทหนังสือ : "> <% Rs1.MoveNext Wend Rs1.Close%> sql ="SELECT product.*, TypeBook.type_name FROM product INNER JOIN TypeBook ON product.type_id = TypeBook.type_id where product.type_id = '" &Request.Form("Type")&"'" ComboBox ประเภท ถ้า Join 2 ตารางแล้ว ให้ลบ sql ="Select * From product“ อันเก่าออก

9 9 PD_display.asp ( ต่อ )

10 10 การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product" Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.open Sql,Conn,1,3 barcode="P006" description=" หนังสือเล่มที่ 6" price=350 page=450 writer= " ผู้แต่งคนที่ 6" Rs.AddNew Rs("barcode") = barcode Rs("description") = description Rs("price") = price Rs("page") = page Rs("writer") = writer Rs.Update Conn.Close response.write(" เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ") %> PD_Add006.asp ถ้า Run ไม่ได้ลองใช้ http://localhost/webasp/PD_ADD006.asp

11 11 ประยุกต์ใช้กับ Form เพื่อเพิ่ม ข้อมูลลงใน DB กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ กรุณากรอกข้อมูล Barcode Description PD_Form.asp

12 12 PD_Form.asp ( ต่อ ) Price Page Writer Type 1 Type

13 13 <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where barcode='"&Request.Form("barcode")&"'" ' ป้องกัน barcode ซ้ำ Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.open Sql,Conn,1,3 if NOT(RS.EOF) then response.write(" รหัส barcode นี้มีอยู่แล้ว ") else Rs.AddNew Rs("barcode") = Request.Form("barcode") Rs("description") = Request.Form("description") Rs("price") = Request.Form("price") Rs("page") = Request.Form("page") Rs("writer") = Request.Form("writer") Rs("Type_ID") = Request.Form("Type_ID") Rs.Update Conn.Close response.write(" เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ") end if %> PD_add.asp

14 14 การค้นหาข้อมูลจากตาราง ค้นหาจาก Description "> กรุณากรอก Keyword เพื่อค้นหาจาก Field Description ") else Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where description like '%"&Request.Form("keyword")&"%'" Set Rs = Conn.Execute(sql) PD_find.asp

15 15 If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer PD_find.asp ( ต่อ ) ลองสร้างการเลือก การค้นจากฟิลด์ เพิ่ม นอกจาก Description โดย ให้เป็น Combo box

16 16 การแก้ข้อมูลในตาราง ค้นหาจาก Description "> กรุณากรอก Keyword เพื่อค้นหาจาก Field Description ") else Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where description like '%"&Request.Form("keyword")&"%'" Set Rs = Conn.Execute(sql) ไฟล์ PD_editList.asp PD_EditList.aspPD_EditForm.aspPD_Edit.asp ไฟล์

17 17 If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Description Price Page writer Edit ">Edit PD_editList.asp ( ต่อ )

18 18 ไฟล์ PD_editForm.asp แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล "> PD_editForm.asp

19 19 Barcode "> Description "> Price "> Page "> Writer "> PD_editForm.asp ( ต่อ )

20 20 <% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("db/product.mdb"),"", "" ' หรือจะใช้เป็น Conn.Open "product","","" sql ="Select * From product where id="&Request.Form("id") Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.open Sql,Conn,1,3 Rs("barcode") = Request.Form("barcode") Rs("description") = Request.Form("description") Rs("price") = Request.Form("price") Rs("page") = Request.Form("page") Rs("writer") = Request.Form("writer") Rs.Update Conn.Close response.write(" แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ") %> PD_edit.asp

21 21 การลบข้อมูลในตางราง ให้เขียนผลลัพธ์ให้ได้ดัง รูป คล้ายกับไฟล์ PD_editList.asp PD_delList.asp ">Del

22 22 PD_del.asp

23 23 การใช้ Include ประยุกต์ใช้กับ ฐานข้อมูล เป็นการนำเอาข้อความหรือชุดคำสั่ง ที่มีการใช้งาน ซ้ำกันหลาย ๆ page แยกออกมาเก็บไว้ในรูปของ File คล้ายกับ Subroutine ทำให้โปรแกรม Script มีขนาดเล็กลง และง่ายต่อ การแก้ไข เช่น คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูล เรา จะเขียนไฟล์อีกไฟล์หนึ่งและทุก ๆ คั้งถ้าเรามีการ เรียนใช้ฐานข้อมูล เราเพียงแค่ Include ไฟล์นี้ขึ้นมาก็สามารถติดต่อ กับฐานข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขในส่วนของการติดต่อกับ ฐานข้อมูล

24 24 ถ้าทุกไฟล์ต่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล a.asp DB d.asp DB …..asp DB c.asp DB e.asp DB ….. b.asp DB แต่จะยุ่งยากในการจัดการ

25 25 dbconnect.asp กำหนดไฟล์ Connect ไว้ที่ไฟล์ เดียว a.asp DB b.aspe.aspd.aspc.asp Include File

26 26 dbconnect.asp // เป็นไฟล์ที่เก็บคำสั่งในการติดต่อกับ ฐานข้อมูล sample1.asp // เป็นไฟล์ที่มีการเรียกใช้ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือ แก้ไขข้อมูล

27 27 sample2.asp // เป็นไฟล์ที่มีการเรียกใช้ฐานข้อมูล เพื่อลบข้อมูล จากตัวอย่างจะเห็นว่า เรียกใช้ไฟล์ dbconnect.asp โดยการ ได้เลย เป็นการเรียกใช้คำสั่งที่อยู่ในไฟล์ dbconnect.asp ประโยชน์ก็คือ ง่ายต่อการเขียน ทำให้โปรแกรมสั้นลง และง่ายต่อ การแก้ไขเมื่อเราเปลี่ยน รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [ # 11 ] เตรียมความพร้อมก่อนติดต่อกับ Ms Access การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การค้นหาข้อมูลจากตาราง การแก้ข้อมูลในตาราง การลบข้อมูลในตางราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google