งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail:wichai@buu.ac.th http://bucc4.buu.ac.th/~wichai

2 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th2 ASP กับ Access  วัตถุประสงค์ของการใช้ ASP เพื่อนำ ข้อมูลจากฐานข้อมูล Access มาแสดงผล บนเว็บ เรียกว่า Web database  เป็นการทำงานแบบ Server side และ Server ต้องสนับสนุนฐานข้อมูล Access และ ASP  Free server ที่สนับสนุน Access และ ASP http://www.webhostme.com http://www2.ewebcity.com

3 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th3 ทางเลือกการพัฒนา Web Database  CGI ใช้ ภาษา Java, Perl, C++ บน UNIX  PHP (Professional Home Page) เป็น Open source  JSP (Java Server Pages)  Cold Fusion บน Cold Fusion Server  ASP บน IIS และ PWS

4 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th4 การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database Connectivity) โดยการสร้าง DSN (Data Source Name)  DSNLess ไม่ใช้ DSN  OLEDB

5 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th5 รูปแบบการใช้ DSNLess คำสั่ง ASP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบ DNSLess มี 2 ส่วน 1 Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.C onnection”)  เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน DNSLess ด้วยออป เจ็กต์ ObjDB 2 ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=“F:\\home\\310303\\4402xxxx\\d b-file.mdb”  ใช้เมธอด Open เพื่อติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access โดยมี DBQ (Databasw Querry) บอกชื่อไฟล์ และไดเร็กทอรี่

6 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th6 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้ การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อดึงข้อมูลจาก Access มี 3 ส่วน  1 คำสั่ง ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต Set ObjRS=Server.CreateObject(“ADOD B.RecordSet”)  เมื่อ ObjRS เป็นออปเจ็กต์ที่ติดต่อเร็กคอร์ด เซ็ต  2 คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาไว้ในตัวแปร SQL เช่น SQL=Select * From Employee  3 เขียนคำสั่ง ASP ให้เอ็กซิคิวต์ SQL Set ObjRS = ObjDB.Execute(SQL)

7 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th7 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้ (2)  หมายเหตุ  ข้อ 5 อาจเขียนเป็น ObjRS.Open SQL, ObjDB  ข้อ 4 และ 5 อาจเขียนรวมกันเป็นคำสั่ง เดียว คือ ้ Set ObjRS=ObjDB.Execute(“Select * From Employee”) ก็ได้

8 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th8 สรุปขั้นตอนการติดต่อ Access 1 สร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2 เขียนโค้ด ASP เชื่อมต่อฐานข้อมูล ( ใช้ DNSLess) 3 เขียนโค้ด ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต 4 เขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน 5 เขียนคำสั่งให้เอ็กซิคิวต์ SQL

9 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th9 ตัวอย่างโปรแกรมเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล <% Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.Co nnection”) ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\staff\\wichai\\Bookshop. mdb” Set ObjRS=Server.CreateObject“ADODB.Rec ordSet”) SQL=“Select * From book by title” Set ObjRS=ObjDB.Execute(SQL) %>

10 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th10 Property ของ Object Recordset  Property ของ Object Recordset ที่ใช้ เปลี่ยนคำสั่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล BOF ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ EOF ตำแหน่งสุดท้ายของไฟล์ Name ชื่อฟิลด์ RecordCount จำนวนเรคคอร์ดทั้งหมด FieldsCount จำนวนฟีลด์ทั้งหมด Value ข้อมูลในฟิลด์นั้น

11 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th11 Method ของ Object Recordset Method ที่ใช้ Open เปิดเรคคอร์ดแรก Close ปิดเรคคอร์ด AddNew เพิ่มเรคคอร์ด Delete ลบเรคคอร์ด Update แก้ไขข้อมูลในเรคคอร์ด MoveNext ย้ายพอยท์เตอร์ไปยังเรคค อร์ดถัดไป

12 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th12 การอ่านข้อมูลและแสดงข้อมูล 1 พิมพ์หัวรายงาน 2 ติดต่อฐานข้อมูล และ สร้าง Object เพื่อ ดึงข้อมูล 3 พิมพ์หัวตาราง ( ชื่อคอลัมน์ ) 4 พิมพ์ข้อมูลใน Recordset ทีละเรคคอร์ด 5 เลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดไป โดยใช้ MoveNext 6 เมื่อหมดข้อมูลให้พิมพ์ท้ายตาราง 7 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_01.asp

13 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th13 การเพิ่มข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ครบ 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 บันทึกลงในฐานข้อมูล 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_02.asp

14 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th14 การตรวจสอบการส่งข้อมูล 1 ถ้าคลิกปุ่ม Add โดยไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกไม่ครบ ให้แสดงข้อความว่า “ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ 2 ถ้าเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ แสดงข้อความว่า “ เพิ่มข้อมูลให้แล้ว ” และถามว่า จะเพิ่มอีก หรือจะหยุด หรือจะดูข้อมูล

15 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th15 การสืบค้นข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลสืบค้น โดยระบุว่าเป็น ฟิลด์ใด 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบข้อมูล ที่ต้องการ ” 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_03.asp

16 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th16 การแก้ไขข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และเขียน ข้อมูลใหม่ทับ 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_04.asp และ ex10_05.asp

17 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th17 การลบข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่จะลบ 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และลบ ข้อมูลเรคอร์ดนั้น 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_06.asp และ ex10_07.asp

18 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th18 The End


ดาวน์โหลด ppt ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google