งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 20 July ASP กับ Access  วัตถุประสงค์ของการใช้ ASP เพื่อนำ ข้อมูลจากฐานข้อมูล Access มาแสดงผล บนเว็บ เรียกว่า Web database  เป็นการทำงานแบบ Server side และ Server ต้องสนับสนุนฐานข้อมูล Access และ ASP  Free server ที่สนับสนุน Access และ ASP

3 20 July ทางเลือกการพัฒนา Web Database  CGI ใช้ ภาษา Java, Perl, C++ บน UNIX  PHP (Professional Home Page) เป็น Open source  JSP (Java Server Pages)  Cold Fusion บน Cold Fusion Server  ASP บน IIS และ PWS

4 20 July การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database Connectivity) โดยการสร้าง DSN (Data Source Name)  DSNLess ไม่ใช้ DSN  OLEDB

5 20 July รูปแบบการใช้ DSNLess คำสั่ง ASP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบ DNSLess มี 2 ส่วน 1 Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.C onnection”)  เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน DNSLess ด้วยออป เจ็กต์ ObjDB 2 ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=“F:\\home\\310303\\4402xxxx\\d b-file.mdb”  ใช้เมธอด Open เพื่อติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access โดยมี DBQ (Databasw Querry) บอกชื่อไฟล์ และไดเร็กทอรี่

6 20 July การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้ การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อดึงข้อมูลจาก Access มี 3 ส่วน  1 คำสั่ง ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต Set ObjRS=Server.CreateObject(“ADOD B.RecordSet”)  เมื่อ ObjRS เป็นออปเจ็กต์ที่ติดต่อเร็กคอร์ด เซ็ต  2 คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาไว้ในตัวแปร SQL เช่น SQL=Select * From Employee  3 เขียนคำสั่ง ASP ให้เอ็กซิคิวต์ SQL Set ObjRS = ObjDB.Execute(SQL)

7 20 July การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้ (2)  หมายเหตุ  ข้อ 5 อาจเขียนเป็น ObjRS.Open SQL, ObjDB  ข้อ 4 และ 5 อาจเขียนรวมกันเป็นคำสั่ง เดียว คือ ้ Set ObjRS=ObjDB.Execute(“Select * From Employee”) ก็ได้

8 20 July สรุปขั้นตอนการติดต่อ Access 1 สร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2 เขียนโค้ด ASP เชื่อมต่อฐานข้อมูล ( ใช้ DNSLess) 3 เขียนโค้ด ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต 4 เขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน 5 เขียนคำสั่งให้เอ็กซิคิวต์ SQL

9 20 July ตัวอย่างโปรแกรมเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล <% Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.Co nnection”) ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\staff\\wichai\\Bookshop. mdb” Set ObjRS=Server.CreateObject“ADODB.Rec ordSet”) SQL=“Select * From book by title” Set ObjRS=ObjDB.Execute(SQL) %>

10 20 July Property ของ Object Recordset  Property ของ Object Recordset ที่ใช้ เปลี่ยนคำสั่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล BOF ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ EOF ตำแหน่งสุดท้ายของไฟล์ Name ชื่อฟิลด์ RecordCount จำนวนเรคคอร์ดทั้งหมด FieldsCount จำนวนฟีลด์ทั้งหมด Value ข้อมูลในฟิลด์นั้น

11 20 July Method ของ Object Recordset Method ที่ใช้ Open เปิดเรคคอร์ดแรก Close ปิดเรคคอร์ด AddNew เพิ่มเรคคอร์ด Delete ลบเรคคอร์ด Update แก้ไขข้อมูลในเรคคอร์ด MoveNext ย้ายพอยท์เตอร์ไปยังเรคค อร์ดถัดไป

12 20 July การอ่านข้อมูลและแสดงข้อมูล 1 พิมพ์หัวรายงาน 2 ติดต่อฐานข้อมูล และ สร้าง Object เพื่อ ดึงข้อมูล 3 พิมพ์หัวตาราง ( ชื่อคอลัมน์ ) 4 พิมพ์ข้อมูลใน Recordset ทีละเรคคอร์ด 5 เลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดไป โดยใช้ MoveNext 6 เมื่อหมดข้อมูลให้พิมพ์ท้ายตาราง 7 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_01.asp

13 20 July การเพิ่มข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ครบ 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 บันทึกลงในฐานข้อมูล 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_02.asp

14 20 July การตรวจสอบการส่งข้อมูล 1 ถ้าคลิกปุ่ม Add โดยไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกไม่ครบ ให้แสดงข้อความว่า “ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ 2 ถ้าเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ แสดงข้อความว่า “ เพิ่มข้อมูลให้แล้ว ” และถามว่า จะเพิ่มอีก หรือจะหยุด หรือจะดูข้อมูล

15 20 July การสืบค้นข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลสืบค้น โดยระบุว่าเป็น ฟิลด์ใด 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบข้อมูล ที่ต้องการ ” 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_03.asp

16 20 July การแก้ไขข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และเขียน ข้อมูลใหม่ทับ 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_04.asp และ ex10_05.asp

17 20 July การลบข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่จะลบ 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และลบ ข้อมูลเรคอร์ดนั้น 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_06.asp และ ex10_07.asp

18 20 July The End


ดาวน์โหลด ppt ASP and Database เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP and Database โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google