งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของตาราง ภาษา SQL การจัดการฐานข้อมูลใน visual C#.NET 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของตาราง ภาษา SQL การจัดการฐานข้อมูลใน visual C#.NET 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของตาราง ภาษา SQL การจัดการฐานข้อมูลใน visual C#.NET 1

2 ฐานข้อมูลคืออะไร ระบบฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมี ระบบระเบียบ โดยอาศัยรูปแบบของตารางเป็นตัว แบ่งแยกข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล สามารถถูกเรียกใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่ละตารางประกอบด้วย ฟิลด์ กับ เร็คคอร์ด ตัวอย่างฐานข้อมูล : db_ATM ชื่อตาราง : AccountInformation 2

3 ตัวอย่างฐานข้อมูล : db_reservations ชื่อตาราง : flights และตาราง : reservations 3

4 ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการเขียนคิวรี เพื่อใช้ในการเรียกค้นข้อมูล และจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล 1. คำสั่งสำหรับการเรียกค้น SELECT ชื่อฟิลด์ข้อมูล, ชื่อฟิลด์ข้อมูล... FROM ชื่อตาราง หมายเหตุ : เมื่อต้องการเลือกทุกฟิลด์ เราสามารถใช้ SELECT * การกำหนดเงื่อนไข : เป็นวิธีในการเปรียบเทียบค่า โดยเราจะใช้ เครื่องหมาย เรายังสามารถใช้เครื่องหมายอื่นๆ ได้ด้วยเช่น like SELECT ชื่อฟิลด์ข้อมูล, ชื่อฟิลด์ข้อมูล... FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข 4

5 การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง ทำได้คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางทำได้ 2 วิธีคือ 1. เพิ่มทุกฟิลด์ 2. เพื่อเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการ คำสั่งคือ INSERT INTO ชื่อตาราง ( ชื่อฟิลด์ 1, ชื่อฟิลด์ 2) VALUES ( ค่าที่ 1, ค่าที่ 2.....) หากไม่รู้ว่าต้องใส่ข้อมูลใดให้ ใส่ ค่า Null แทนเช่น INSERT INTO industry VALUES (5225, NULL, ‘Tak Company’) 5

6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง UPDATE ชื่อตาราง SET ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล, ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล WHERE เงื่อนไข การลบ เรคอร์ดด้วย DELETE DELETE FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข 6

7 การเรียกค้นข้อมูลจากหลาย ๆ ตาราง SELECT reservations.FirstName, flights.Date FROM flights, reservations WHERE reservations. FlightNumber = 350 SELECT flights.Date, reservations.FirstName FROM flights, reservations WHERE flights.FlightNumber = reservations. FlightNumber 7

8 ฐานข้อมูล db_Menu2 ตาราง : menu ตาราง : tables 8

9 ทำความรู้จักกับกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET ADO.NET มาจากคำว่า ActiveX Data Object.NET ทำ หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการข้อมูลใน ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม.NET โดยอาศัยเทคโนโลยี OLEDB Data Provider เป็น ตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแต่ละประเภท 9

10 Connection DataAdapter DataSet XML ----- Window Form Apps.exe Web Form Apps.aspx VB.NET VC++.NET VC#.NET ASP.NET -VB.NET -C# -Jscript.NET 10

11 กลุ่มออบเจ็กต์หลักของเทคโนโลยี ADO.NET กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย.NET OLEDB Data Provider ทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล มี 3 ตัว คือ ออบเจ็กต์ OleDbConnection, OleDbDataAdapter และ OleDbCommand กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย.NET MS SQL Server Data Provider ทำ หน้าที่เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล มี 3 ตัว คือออบเจ็กต์ SqlConnection, SqlDataAdapter และ SqlCommand กลุ่มออบเจ็กต์ที่ใช้เก็บผลการทำงาน มี 3 ตัว คือออบเจ็กต์ DataSet, OleDataReader และ SqlDataReader 11

12 OleDbConnectionSqlConnection OleDbCommandOleDbDataAdapterSqlDataAdapterSqlCommand OleDbDataReaderDataSetSqlDataReader ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ทั้ง 9 ตัว 12

13 ออบเจ็กต์ OleDbConnection ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล ออบเจ็กต์ OleDbCommand ทำหน้าที่รันชุดคำสั่ง SQL ทั้งประเภทอ่าน (Read Operation) และเขียนข้อมูล (Write Operation) ออบเจ็กต์ OleDbDataAdapter ทำหน้าที่รันชุดคำสั่ง SQL ประเภทอ่านอย่างเดียว 13

14 รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยกลุ่ม ออบเจ็กต์ ADO.NET ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยอาศัยกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET มี 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ OleDbConnection 2. คิวรีข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง sql โดยแยกได้ 2 ลักษณะคือ 2.1 ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะอาศัย ออบเจ็กต์ OleDbDataAdapter ร่วมกับชุดคำสั่ง ประเภทเลือกดูข้อมูล คือ คำสั่ง select ทำหน้าที่คิวรีข้อมูล ออกมา ผลการคิวรีที่จะได้จะเก็บอยู่ในออบเจ็กต์ DataSet 2.2 ถ้าต้องการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเรียกดูข้อมูล จะอาศัยชุดคำสั่ง sql ประเภท อ่านและจัดการข้อมูล ร่วมกับออบเจ็กต์ OleDbCommand ผลการคิวรีที่ได้จะเก็บอยู่ในออบเจ็กต์ OleDbDataReader 14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของตาราง ภาษา SQL การจัดการฐานข้อมูลใน visual C#.NET 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google