งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อไป. “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อไป. “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อไป

2 “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กลับ ต่อไป

3 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรง อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ กลับ ต่อไป

4 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของทางสาย กลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ การกระทำ กลับ ต่อไป

5 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ ทฤษฎี ใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถ ในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดย ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความ พอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มี ความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี กลับ ต่อไป

6 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ( สศช.) เสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและ เชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาการนำหลักปรัชญาฯ ไป ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิด ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุก ภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง กลับ ต่อไป

7 กลับ ต่อไป

8 กลับ


ดาวน์โหลด ppt ต่อไป. “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google