งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 1 การจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร โดย นายศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 1 การจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร โดย นายศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 1 การจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร โดย นายศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง ประเทศไทย

2 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2 Logistics Activities Logistics Customer service Demand Forecasting Inventory Management Material Handling Order Processing Location Selection Packaging Procurement Reverse Logistics Part and Service Support Traffic and Transportation Warehousing And Storage

3 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 3 Integrated logistics activities development both in company and supply chain

4 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 4 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของ ประเทศ ปี GDP ประเทศ ไทย ( ล้านล้าน บาท ) ต้นทุน ขนส่ง (% GDP) ต้นทุน การถือ ครอง สินค้า (% GDP) ต้นทุน บริหาร จัดการ (% GDP) ต้นทุน รวม (% GDP) ดัชนี ( ปีฐาน 2543) 254 3 5.2119.510.3221.8100 254 4 5.4449.29.41.920.595 254 5 5.777.88.81.718.386 254 6 6.2897.67.51.516.679 254 7 6.9747.16.91.415.475 254 8 7.53410.37.31.819.490 254 9 8.10112.79.02.223.9109 ที่มา : ศูนย์วิจัยด้านโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 5 Service Provider Service Level Customer’s expectation continuous increasing!!! 1 Customer Expectation 1 2 3 2 3 45 Service Provider who can created service level above customer expectation will have more competitiveness.

6 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 6 Logistics’ Characteristics in Future Environment Better-faster-cheaper Shrinking product life cycles More demanding customers Agile competitors Driving Factors for improvement

7 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 7 Global Logistics Trend Combining inbound & outbound transportation Improvements for facilitate Global Sourcing Outsourcing will expand Security will be a major concern Risk assessment of market strategies be important Business must keep up with the trends

8 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 8 Supply Chain Management in Future Environment Dependability & Flexibility will be Basic Requirement Reverse Logistics Product and Processes will be more complex Automation will replace “Human Intervention” Manufacture and assembly of products will nearer to final customers Required Efficient Logistics Management

9 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 9 อาการปัญหาด้านโลจิสติกส์   Stock outs in spite of high inventories   Inventory imbalance   Frequent production disruption   Always urgent   Frictions among department

10 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 10 รูปแบบทางเลือกการบริหารจัดการโล จิสติกส์ Investment Activities Outsourcing Low High LessComplicatedVery complicated Pay when use: per trip or volume. Own 3PL Higher investment, more activities but higher capacity-usage with other benefits. Own Operate High investment and pay for variable cost with low capacity-usage risk.

11 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 11 ความสำคัญของการจัดซื้อจัดหา Margin 100,000 Overhead Cost 150,000 Production 150,000 Raw Material 600,000 Reduced Raw Material Cost to 540,000 Production 150,000 Overhead Cost 150,000 Margin increased to 160,000 A 10% reduction in the raw material cost A 60% increase in its product margin

12 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 12 The use of time : Profit Erosion การบริหารเวลาที่ไม่ ถูกต้อง Profit Improvement การบริหารเวลาอย่าง เหมาะสม ที่มา : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

13 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 13 การพัฒนาบทบาทของฝ่าย จัดซื้อจัดหา EPI: Early Purchasing Involvement ฝ่ายจัดซื้อจัดหาเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ และเตรียมตัวเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ ESI: Early Supplier Involvement การวางแผนการผลิตร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุดิบทราบความต้องการของธุรกิจ และให้ธุรกิจทราบความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

14 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 14 Customer Order Cycle Customer Order Order transmittal Enter Customer Order Customer Delivery Ship Customer Order Inventory available Check credit Production Schedule Back Order Production Shipping Documentation Invoice Process Order Warehouse Withdrawal Transportation Scheduling Inventory File

15 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 15 Order Processing : Importance “The Order Processing System is the center of the Logistics System.” “The order processing and information system forms the foundation for logistics and corporate management information system”

16 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 16 Four way to evaluate order transmittal Speed Cost Consistency Accuracy

17 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 17 Variability of total order cycle day 41016 Before System Change Average : 10 days Range: 4 to 16 Days 71013 After System Change Average : 10 days Range: 7 to 13 Days Reduce Variation make more planning accuracy

18 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 18 EDI vs Traditional Method Post Office Purchasing Order Purchasing Order Purchasing Buyer’s Server Order Entry Seller’s Computer Traditional Method PurchasingBuyer’s Application EDI Flow Seller’s ApplicationSeller

19 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 19 Developing Logistics Information System Standard cost Product movement Order status Credit file Inventory Customer master file Transportation history Freight payment system Common Database Customer data Order Processing System Customer order Company Record Industry Data Management Data Order Performance Inventory Management Shipment Performance Damage report and product return report Transportation administration System configuration Product tracking and forecasting report Performance and Cost reports for Physical distribution

20 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 20 ประโยชน์จากการเทคโนโลยี สมัยใหม่  สามารถลดความผิดพลาดจากการทำงาน ของมนุษย์ สามารถลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในองค์กร และ ระหว่างองค์กร สามารถลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในองค์กร และ ระหว่างองค์กร สามารถลดอุบัติเหตุในการทำงานของ กระบวนการผลิต จากความประมาทของ บุคลากร สามารถลดอุบัติเหตุในการทำงานของ กระบวนการผลิต จากความประมาทของ บุคลากร  การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ใน การวิเคราะห์สถานการณ์แบบ Real Time และ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์มากขึ้น

21 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 21 ABC Analysis for Sales, Expense, Stock A B C Sales Percentage of items Percentage of Dollars Classified by Pareto’s Rule

22 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 22 มุมมองใหม่ในการจัดการคลังสินค้า : ++ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามารถใน การแข่งขัน ++ Location Analysis -Production-Position -Market-Position -Intermediately- Positioned Material Handling Manual VS Automated Warehouse Layout and Design Warehouse Management System “ กิจกรรมที่ ก่อให้เกิด ความสามารถใน การแข่งขันทั้งการ สร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้าและ ประสิทธิภาพของ ธุรกิจ ”

23 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 Source of Supply or Production site. Location Analysis Production Positioned Close to source of supply or production facilities. Intermediately Positioned Located midpoint of customer and producer to offer high customer service Level. Market Positioned Nearest to final customer. Market place or Customer

24 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 24 WMS : Warehouse Management System Uses IT in Warehouse Operation Increased data accuracy Reduced non-value added activities Generated report for managerial Increased service level

25 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 25 Warehouse Layout and Design   จำแนกลักษณะสินค้าที่จะจัดเก็บ   ประเมินระบบการจัดเก็บที่ใช้   Fixed   Random   ประเมินพื้นที่ทางเดิน ( Aisle )   พื้นที่ว่างสำหรับรองรับการขยายตัว   สรุปความต้องการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า Cost trade-off between labor, equipment, space and information.

26 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 26 Material Handling   Manual system warehouse “Storage and order-picking equipment controlled by operator such as storage racks, forklift truck, order-picker truck, pallet trucks etc. ”  Automated systems warehouse “Automated storage and retrieval systems (AS/RS), carousels, conveyors, robots, scanning systems and case/item-picking have become common place in warehousing.” V.S.

27 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 27 Automated System Warehouse

28 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 28 Automated Picking

29 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 29 Barcode

30 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 30 RFID : Radio Frequency Identification

31 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 31 RFID : Tag

32 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 32 RFID : Reader

33 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 33 RFID : Reader

34 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 34 ประโยชน์จากการจัดการสินค้า คงคลัง  สามารถแก้ปัญหาระดับสินค้าคงคลัง โดยรวมสูง แต่มีสินค้าบางรายการขาดตลาด  สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังที่ล้าสมัย (Obsolesce)  การวางแผนระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม มี สินค้าในเวลาที่มีความต้องการและมีคำสั่ง ซื้อ ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ได้รวดเร็วมากขึ้น

35 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 35 Shipment Consolidation

36 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 36 การจัดเส้นทางการขนส่ง สวน 1 สวน 2 สวน 1 สวน 4 สวน 5 สวน 6 สวน 7 สวน 8 สวน 9 ผู้ผลิต / แปรรูป สินค้า

37 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 37 Collaboration between small shipper for inland transportation: Central Trucking Company Trucking Company สวน 1 สวน 2 สวน 1 สวน 4 สวน 5 สวน 6 สวน 7 สวน 8 สวน 9

38 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 38 Service Contract Jointly negotiate Service Contract with Transporter and Liner. Exporter Inland Transporter & Liner Exporter Service Contract

39 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 39 ความร่วมมือในการขนส่งสินค้า ระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ “ ด้วยความจริงใจ และไม่ แตกแถว ”

40 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 40 Buy Full Service with One Transporter Cost reduction by -Reduced Administrative Activities -More Bargaining Power Destination Country’s Inland Transportation Long Haul Domestics Inland Transportation Full service freight package. สวนผัก / สวน ผลไม้ Importer Port/ Airport คนกลาง ส่งออก Consumer Export ผู้ผลิต / แปรรูป สินค้า

41 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 41 Inland Transportation Sea Freight Inventory Warehousing Other Uses Sea Transportation Select Modes of Transportation by Total Cost Concept Cost Inland Transportation Uses Air Transportation Air Freight Warehousing Inventory Other Freight increased But Total Cost Reduced

42 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 42 การจัดการโลจิสติกส์สามารถลด เวลาในการขนส่ง  เกิดประโยชน์ต่อสินค้าที่มีวงจรอายุสั้น (Short Product Life Cycle) อาทิ เสื้อผ้า, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การขนส่งทางรูปแบบใหม่ใช้เวลา 40 วัน การขนส่งรูปแบบเดิมใช้เวลา 60 วัน Shelf life 50 วัน Shelf life 30 วัน Gap of Time ระยะเวลาในการกระจายสินค้าสู่ตลาดและเวลาในการ วางขายสินค้าประมาณ 90 วัน

43 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 43 การจัดการโลจิสติกส์สามารถลดเวลา ในการขนส่ง ( ต่อ )  เกิดประโยชน์ต่อสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods) อย่างเช่น ผลไม้สด, ไม้ดอก เป็นต้น Market 7 Days 2 Days 3 Days

44 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 44 ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพ ของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สามารถป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่ง สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อยลง ลูกค้ามีความพึงพอใจในการซื้อสินค้า ค่าเบี้ยประกันลดลง หีบห่ออยู่ในสภาพดี ความได้เปรียบในด้านราคา

45 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 45 Capacity Building   People Awareness Mindset Knowledge & Skill Commitment   Learning Organization System & Process Improvement Sustainable Development Capacity building is the most important for long-term efficiency

46 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 46 ระบุต้นทุนแต่ละกิจกรรมโดยใช้ ACTIVITY BASED COSTING Cost Cost such as depreciation, rental etc. Marketing Production Administration Logistics Maintenance Other Activities Declare Cost to Activities by percentage of usage ทำให้ทราบต้นทุนแฝงของแต่ ละกิจกรรม และสามารถ กำหนดราคาได้อย่างถูกต้อง

47 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 47 “The Key of Logistics Management is reduced Non-Value Added activities.”

48 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 48 In the near Future: “Logistics Management is A Managerial Common Sense.”

49 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 49 Outcome of Logistics Improvement Why Logistics can create competitiveness??? Increased Efficiency Both in production and other related Operation. Reduced Cost By reduced waste of input. Increased Customer satisfaction Both in need and expectation Increased in sale and more economies of scale Sustainable Competitiveness

50 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 50 Question and Answer More information at: www.tnsc.com


ดาวน์โหลด ppt Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 1 การจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร โดย นายศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google