งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นาย สมชาย แป้น ปรุง. ความรู้ รอบตัว ทั่วๆไป แบบทดสอบก่อน เรียน แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นาย สมชาย แป้น ปรุง. ความรู้ รอบตัว ทั่วๆไป แบบทดสอบก่อน เรียน แบบทดสอบก่อน เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นาย สมชาย แป้น ปรุง

2 ความรู้ รอบตัว ทั่วๆไป แบบทดสอบก่อน เรียน แบบทดสอบก่อน เรียน

3 ข้อ 1. พืชชนิดใด เป็นพืชไร้ดอก ก. บานบุรี ก. บานบุรี ข. เฟื่องฟ้ า ข. เฟื่องฟ้ า ค. เฟิร์น ค. เฟิร์น ง. กุหลาบ ง. กุหลาบ

4 ถูกต้อง ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

5 ผิดจ้า ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดเป็นการ ขยายพันธุ์พืชแบบอาศัย เพศ ก. การปัก ชำ ก. การปัก ชำ ข. การเพาะ เมล็ด ข. การเพาะ เมล็ด ค. การตอน กิ่ง ค. การตอน กิ่ง ง. การ เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ ง. การ เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

7 ถูกต้ อง กลับไปเมนูหลัก

8 ผิด จ้า กลับไปเมนูหลัก

9 กลับไป เมนูหลัก กลับไป เมนูหลัก ประเภท ของพืช พืชแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. พืชดอก หมายถึง พืชที่ออกดอก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ เช่น ชบา กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น 2. พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่ไม่มี ดอกเป็นส่วนประกอบ เช่น มอส เฟิร์นประเภทต่างๆ พืชแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. พืชดอก หมายถึง พืชที่ออกดอก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ เช่น ชบา กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น 2. พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่ไม่มี ดอกเป็นส่วนประกอบ เช่น มอส เฟิร์นประเภทต่างๆ หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก พืช ขยาย พันธุ์ การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนของ พืชให้มีมากขึ้น ไม่สูญพันธุ์ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ เช่น การปลูกด้วยเมล็ด 2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ การโน้มกิ่ง การติดตา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนของ พืชให้มีมากขึ้น ไม่สูญพันธุ์ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ เช่น การปลูกด้วยเมล็ด 2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ การโน้มกิ่ง การติดตา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น หน้าที่ แล้ว หน้าที่ แล้ว


ดาวน์โหลด ppt โดย... นาย สมชาย แป้น ปรุง. ความรู้ รอบตัว ทั่วๆไป แบบทดสอบก่อน เรียน แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google