งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เริ่มกันเลยนะครับ โดย...นายสมชาย แป้นปรุง

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆไป เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1. พืชชนิดใดเป็นพืชไร้ดอก
ก. บานบุรี ข. เฟื่องฟ้า ค. เฟิร์น ง. กุหลาบ

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ผิดจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
ก. การปักชำ ข. การเพาะเมล็ด ค. การตอนกิ่ง ง. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

8 ผิดจ้า กลับไปเมนูหลัก

9 ประเภทของพืช กลับไปเมนูหลัก หน้าต่อไป พืชแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. พืชดอก หมายถึง พืชที่ออกดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ เช่น ชบา กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น 2. พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่ไม่มีดอกเป็นส่วนประกอบ เช่น มอส เฟิร์นประเภทต่างๆ หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก พืชขยายพันธุ์ หน้าที่แล้ว
การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชให้มีมากขึ้น ไม่สูญพันธุ์ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ เช่น การปลูกด้วยเมล็ด 2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ การโน้มกิ่ง การติดตา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google