งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร  ความหมายของภาษีอากร  สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มิได้ตอบ แทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี  เงินได้ หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจาก เอกชนสู่รัฐบาล ไม่รวมการให้กู้ / การ ขาย / การให้บริการในราคาทุน โดย รัฐบาล 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร  หารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล  กระจายรายได้  ส่งเสริมความเจริญเติบโตของธุรกิจ  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน  เพื่อทำตามนโยบายรัฐบาล 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3

4 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี  มีความเป็นธรรม  มีความแน่นอนชัดเจน  มีความสะดวก  มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ  อำนวยรายได้  มีความยืดหยุ่น 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร

5 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร  ผู้เสียภาษี : บุคคลธรรมดา, นิติ บุคคล  ฐานภาษีอากรต้องกว้าง : รายได้, ทรัพย์สิน, การใช้จ่าย  อัตราภาษีอากร : คงที่, ก้าวหน้า, ถดถอย  การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร  การอุทธรณ์ภาษีอากร  เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และมีโทษ : แพ่ง, อาญา 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร

6 ประเภทของภาษีอากร  ภาษีทางตรง : ภงด., ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีทางอ้อม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีธุรกิจ เฉพาะ, ภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต กฎหมายภาษีของไทยคือ ประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย ภงด., ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร

7 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 7 รัฐพาณิชย์ หมายถึงอะไร ? Website ของกรมสรรพากร คือ http : // www.rd.go.th

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 8

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 9

10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร 6 สิงหาคม 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 10

11 LOGO 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 11 ผศ. กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 6 สิงหาคม 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google