งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายเกรียงไกร อินต๊ะจันทร์ เลขที่ ๑ นางสาวจิตรลดา จันต๊ะ เลขที่ ๖ นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่ เลขที่ ๒๓ นางสาวสาลินี สีวิจี๋ เลขที่ ๒๖ นายภูลกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายเกรียงไกร อินต๊ะจันทร์ เลขที่ ๑ นางสาวจิตรลดา จันต๊ะ เลขที่ ๖ นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่ เลขที่ ๒๓ นางสาวสาลินี สีวิจี๋ เลขที่ ๒๖ นายภูลกิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จัดทำโดย นายเกรียงไกร อินต๊ะจันทร์ เลขที่ ๑ นางสาวจิตรลดา จันต๊ะ เลขที่ ๖ นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่ เลขที่ ๒๓ นางสาวสาลินี สีวิจี๋ เลขที่ ๒๖ นายภูลกิต พัลลา เลขที่ ๓๙ ห้อง ม. ๖๐๒

4

5 ผู้แต่งคือ โกวิท นวลรัตน์, อรุณี ปิ่นประยงค์ และ เอื้อ เชิงสะอาด บทความเรื่องนี้นำมาจากเอกสารเผยแพร่ ของกรมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรเพื่อให้เรียนรู้ วิชาการเกี่ยวกับการเกษตรและการจัดการอาชีพ ของตนให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น

6 ระบบเกษตรและชีวิต ระบบเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์ใน อดีต ดำเนินไปอย่างมีอิสระและเกื้อกูลกัน ซึ่งกันและกัน เน้นการพึ่งพาตัวเอง โดย ผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลักต่อมาเมื่อ ประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับประเทศ ไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศ จึงได้ กำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรโดยเน้น หลักการที่ว่าต้องเพิ่มผลผลิตในเนื้อที่ว่าต้อง เพิ่มผลผลิตในเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อ การค้า ตามความต้องการของตลาด ต่างประเทศ มีการนำเทคโนโลยีการเกษตร แผนใหม่มาใช้เพิ่มผลผลิตเรียกว่า “ การ ปฏิวัติเขียว ” ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมี มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการทำลาย สมดุลทางธรรมชาติทำลายระบบการพึ่งพา ตนเองของเกษตรกร

7 ทำให้เกษตรกรเกิดหนี้สิน เพราะขายผลผลิต ได้ในราคาต่ำไม่คุ้มกับการลงทุน ระบบ การเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นหนทางที่จะ ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง โดยลดการ พึ่งพาปัจจัยภายนอก เน้นหลักการ๔ประการ คือ ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติ ไม่เกิด มลภาวะต่อสภาพแวดล้อม มีผลต่อการอยู่รอด ของมนุษย์และสัตว์ และไม่ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ระบบ การเกษตรแบบนี้ได้รับความสนใจมากในช่วง ปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ( พ. ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ ) โดยเริ่ม จากเกษตรกรในภาคกลางแล้วค่อยๆ ขยาย ผลสู่เกษตรกรภาคอื่นๆ การปลูกไม้ผลยืนต้น ในระบบเกษตรผสมผสาน เป็นการฟื้นฟูความ อุดมสมบูรณ์ของดิน ความชุ่มชื้น เป็นแหล่ง อาหาร สร้างรายได้ขึ้นทดแทน เพื่อหยุดยั้ง การบุกรุกทำลายป่าและเสริมสร้างนิสัยรัก ธรรมชาติแก่เกษตรกร

8 การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็น การเพิ่มโปรตีนอาหารและเพิ่ม รายได้ให้แก่ชาวนา โดยดัดแปลง ผืนนาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถ เลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกข้าว ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ ประโยชน์จากผืนนาได้เต็มที่ ปลา ช่วยกำจัดวัชพืชกำจัดศัตรูของต้น ข้าว ช่วยพรวนดินในนา ช่วยเพิ่ม ปุ๋ย และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้ สูงขึ้น

9 คุณค่าของเรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหา ให้ความรู้วิชาการเกษตรแก่ประชาชนทั่วไป และแฝง ข้อคิดเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณค่าด้านภาษา ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์วิชาการที่เป็นอุปสรรคใน การอ่าน คุณค่าด้านสังคม สะท้อนปัญหาของเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศ และชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ พึ่งพาตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายเกรียงไกร อินต๊ะจันทร์ เลขที่ ๑ นางสาวจิตรลดา จันต๊ะ เลขที่ ๖ นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่ เลขที่ ๒๓ นางสาวสาลินี สีวิจี๋ เลขที่ ๒๖ นายภูลกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google