งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์. เกมทาย ใจ เลขที่ทาย จำนวน เลขที่ถูก จำนวนเลขที่ถูกตำแหน่ง 1231- 41522 42511 41641611 71522 81533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์. เกมทาย ใจ เลขที่ทาย จำนวน เลขที่ถูก จำนวนเลขที่ถูกตำแหน่ง 1231- 41522 42511 41641611 71522 81533."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์

2 เกมทาย ใจ เลขที่ทาย จำนวน เลขที่ถูก จำนวนเลขที่ถูกตำแหน่ง 1231- 41522 42511 41641611 71522 81533

3 เลขที่ทาย จำนวน เลขที่ถูก จำนวน เลข ที่ถูก ตำแหน่ง

4 การแก้ปัญหาดังกล่าว ข้างต้นใช้วิธี ใช้วิธีลองผิดลองถูก ใช้เหตุผลประกอบการ แก้ปัญหา วิธีขจัด

5 เกมที่ 1 เกมเขมือบ คลิกเข้าเล่นเกม คลิกเข้าเล่นเกม วิธีการเล่น ให้นำผัก แกะ และสุนัขจิ้งจอกข้ามฝั่ง โดยถ้าหากผักกับแกะ หรือ แกะกับสุนัขจิ้งจอก อยู่กัน ตามลำพัง ผู้เล่นก็จะแพ้การเล่นในครั้งนั้นๆ เกมที่ 2 เกมปิศาจ คลิกเข้าเล่นเกม คลิกเข้าเล่นเกม วิธีการเล่น ให้นำนักบวช และปิศาจข้ามฝั่ง โดยถ้าหาก ในแต่ละฝั่งมีนักบวชจำนวนน้อยกว่าปิศาจ นักบวชจะถูก จับซึ่งหมายความว่า ผู้เล่นก็จะแพ้การเล่นในครั้งนั้นๆ เกมที่ 3 รีบหน่อย คลิกเข้าเล่นเกม คลิกเข้าเล่นเกม วิธีการเล่น ให้นำผัก แกะ และสุนัขจิ้งจอกข้ามฝั่ง โดยถ้าหากผักกับแกะ หรือ แกะกับสุนัขจิ้งจอก อยู่กัน ตามลำพัง ผู้เล่นก็จะแพ้การเล่นในครั้งนั้นๆ

6 ในการแก้ปัญหา -- ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อ พบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะ จัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่าง กันไป ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น

7 1 หลักการแก้ปัญหา 1. การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา (State the problem) 2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบ ขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development) 3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) 4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

8 1. การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา (State the problem) 1.1 การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การ พิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมาใน ปัญหา 1.2 การระบุข้อมูลออก ได้แก่ การ พิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหา คำตอบ 1.3 การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่ง คำตอบหรือ

9 2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบ ขั้นตอนวิธีการพัฒนา (Tools and Algorithm development) การแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอน วิธี (algorithm) ในการแก้ปัญหา เช่น ผัง งาน (flowchart) รหัสลำลอง (pseudo code) ขั้นตอน วิธี ผัง งาน รหัสลำลอง

10 3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) ช่วยงาน ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้ โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม แก้ปัญหา ภาษาคอมพิวเตอร์

11 4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่า ขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียด ของปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ใน ทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ใน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การ แก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

12 ข้อความหรือคำบรรยาย ข้อความหรือคำบรรยาย / สัญลักษณ์ -- ผัง งาน (flowchart) -- สัญลักษณ์ ผัง งาน ตัวอย่าง คำบรรยายแสดงขั้นตอนการ เปลี่ยนยางรถเมื่อยางแตกขณะขับรถ 1. จอดรถหลบข้างทาง 2. คลายสกรูยึดล้อ 3. นำแม่แรงออกยกรถ 4. ถอดล้อออก นำยางอะไหล่มาเปลี่ยน 5. ขันสกรูเข้า เก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม 6. คลายแม่แรง เก็บแม่แรง

13 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ -- ผังงาน (flowchart) -- ผังงาน คือ เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่ง ใช้สำหรับสื่อสารความหมายให้เข้าใจ ตรงกัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ อเมริกัน (The American National Standard Institute, ANSI) สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ อเมริกัน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์. เกมทาย ใจ เลขที่ทาย จำนวน เลขที่ถูก จำนวนเลขที่ถูกตำแหน่ง 1231- 41522 42511 41641611 71522 81533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google