งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำหนดโจทย์วิจัย / ปัญหาการวิจัย (Research problem ) ดร. สุธาสินี บุญญา พิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ. กรุณา แดงสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำหนดโจทย์วิจัย / ปัญหาการวิจัย (Research problem ) ดร. สุธาสินี บุญญา พิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ. กรุณา แดงสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำหนดโจทย์วิจัย / ปัญหาการวิจัย (Research problem ) ดร. สุธาสินี บุญญา พิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ. กรุณา แดงสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา

2 2 ความสำคัญของการวิจัย ต่อการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาปัญญาเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ของมนุษย์ ปรับปรุง พัฒนาวิถีการ ดำรงชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

3 3 “ การทำวิจัยจะช่วยพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน ”

4 4 เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข การ ปกครองและกฎหมาย คุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพของคนและ การศึกษา การวิจัยด้านต่างๆใน ประเทศ

5 จุดอ่อนของการวิจัยใน มิติเดิม ตั้งโจทย์ โดยนักวิชาการ หน่วยงาน มุ่งทดสอบทฤษฎี หาคำตอบที่ นักวิชาการบางกลุ่มสนใจ คนนอกเข้าสู่ชุมชนเพื่อวิจัย วางแผนกำหนดนโยบาย ผลงานวิจัยมักมีข้อสงสัยในการ นำไปใช้แก้ปัญหาหรือใช้ ประโยชน์กับชุมชน คนส่วนใหญ่ ขาดการคำนึงถึงความต้องการ แท้จริงของชุมชนในการคลี่คลาย ปัญหา 5

6 การวิจัยในมิติใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น 6

7 7

8 ความหมายการวิจัย การวิจัยที่แท้จริงเป็นการ แสวงหาคำตอบที่เป็นระบบเปิด... และเรื่องของการพัฒนา จะต้องตั้งโจทย์ที่เป็นระบบเปิด นอกจากเข้าใจปัญหา และมอง แนวทางในการแก้ปัญหา... เราก็ มีโจทย์วิจัยซึ่งได้ชี้ช่องทางให้ เราเห็นถึงแนวทางการพัฒนา ที่ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของท้องถิ่น โดยเฉพาะ ( เสน่ห์ จามริก ) 8

9 9 โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย (Research problem ) ความหมาย ประเด็น ข้อสงสัยหรือคำถามที่ ผู้วิจัย ( คนในชุมชน ) มีต่อ ปรากฏการณ์ ( ของท้องถิ่นใน ประเด็นที่สนใจ ) และต้องการ แสวงหาคำตอบให้ถูกต้องตรงกับ สภาพความเป็นจริงใน ปรากฏการณ์นั้น ด้วย กระบวนการวิจัย

10 หลักการสร้างโจทย์วิจัย ทางสังคมศาสตร์ ต้องมีปัญหา ข้อสงสัยที่ต้องหา คำตอบ หรือมีความต้องการองค์ ความรู้เพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน มีข้อมูล กระบวนการที่น่าเชื่อถือ สนับสนุนโจทย์วิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ กระบวนการทำวิจัยที่สอดรับกับ โจทย์วิจัย 10

11 จุดเริ่มต้นงานวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น เชื่อมั่นในศักยภาพคนใน ชุมชน เป็นผู้ แก้ปัญหาและสามารถใช้ กระบวนการวิจัยได้ 11

12 12 จุดเริ่มต้นงานวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น งาน พัฒ นา

13 กระบวนการวิจัย ร่วมคิด วิเคราะห์ทบทวน สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุของ ปรากฏการณ์ ตั้งคำถาม วางแผน หาทางเลือก วิธีการ ทดลองทำ ( ยืดหยุ่น ปรับวิธีการ ) เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปคำตอบ และ ถอดบทเรียน - ความรู้ เพื่อปรับปรุง งาน ท้องถิ่น 13

14 กระบวนการวิจัย ( ต่อ ) ค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นขั้นตอนจากการปฏิบัติ จริง (Action research) คนเก่งในการแก้ปัญหาตนเอง ชุมชนเรียนรู้ เน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ทำให้คน / ชุมชนได้ประโยชน์ โดยตรง 14

15 ค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ เพื่อ ทำความเข้าใจปรากฏการณ์จาก ทัศนะคนใน (Inside-out) วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 15 กระบวนการวิจัย ( ต่อ )

16 16 ปรากฏการณ์ ของท้องถิ่น กระบวนกา รค้นหา โจทย์วิจัย กระบวนการ วิจัย โดยคนใน ชุมชน บทเรียน ข้อสรุป ทางเลือกในการ จัดการปัญหา คำถาม วิจัย


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำหนดโจทย์วิจัย / ปัญหาการวิจัย (Research problem ) ดร. สุธาสินี บุญญา พิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ. กรุณา แดงสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google