งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com กลวิธีการ สอน คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com กลวิธีการ สอน คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com กลวิธีการ สอน คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา

2 การสอนความคิด รวบยอด การสอนทักษะการ คิดคำนวณ การแก้โจทย์ ปัญหา / สถานการณ์ 1 2 3 หัวใจของการสอน คณิตศาสตร์

3 การสอนคิดรวบยอด Deduc tive Induc tive ให้ความคิดรวบยอด / หลักการ นำเสนอข้อมูล หรือตัวอย่างต่างๆ ให้ตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง ฝึกใช้ความคิดรวบยอด / หลักการ กับตัวอย่างใหม่ๆ สรุปความคิดรวบยอด / หลักการ ที่ได้เรียนมาอีกครั้ง ให้ผู้เรียนสังเกต ข้อมูล หรือตัวอย่าง พร้อมจำแนกความ เหมือน มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ Deductive และ Inductive โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้ สรุปความคิด รวบยอด / หลักการ จาก ข้อมูลหรือ ตัวอย่าง ฝึกใช้ความคิดรวบยอด / หลักการกับตัวอย่างใหม่

4 การสอนทักษะการ คิดคำนวณ การประมาณหรือคะเนคำตอบอย่างคร่าวๆ เป็นสิ่งจำเป็น และ เป็นประโยชน์มากในสถานการณ์จริง และบางครั้ง ยังเป็นตัวช่วย เตือนให้ทราบว่า คำตอบจริงที่เราคำนวณได้ถูกหรือผิด การคิดคำนวณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น การฝึกคิดในใจ หรือทำแบบฝึกทักษะเป็น ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และประเมินความสามารถ ของตนเองด้วยว่า ควรปรับปรุงแก้ไข หรือ พัฒนาทักษะเรื่องใด อย่างไร 2. ฝึกให้คิดประมาณ คำตอบ 3. ฝึกให้คิดประเมิน ตนเอง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเคยชินความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข เครื่องหมายและปัญหา / สถานการณ์ 1. เชื่อมโยงการฝึกทักษะ คิดคำนวณกับโจทย์ ปัญหา / สถานการณ์เข้าไว้ด้วยกัน

5 เป็นโจทย์ปัญหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับชั้น ต่างๆ ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่เตรียมขึ้นเพื่อรองรับ และพัฒนาทักษะการคิดคำนวณในแต่ละเนื้อหา สาระ ดังนั้นการคำตอบของโจทย์ปัญหาประเภท นี้ จึงใช้วิธีที่เป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์เดิมๆ ไม่ติ องใช้ความสามารถใดๆ ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม 1. โจทย์ ปัญหา ในชั้น เรียน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีความหลากหลาย พอจะจัด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ การแก้โจทย์ปัญหา / สถานการณ์ 2. โจทย์ปัญหา ที่เน้น กระบวนก าร แก้ปัญหา มักไม่สามรถหาคำตอบได้โดยการคิด คำนวณหาคำตอบตามวิธีที่เคยใช้อยู่เดิม แต่ผู้ แก้ปัญหามักต้องใช้ความคิด การวางแผน การ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นสำคัญ และ คำตอบที่ได้อาจมีมากกว่า 1 คำตอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโจทย์ หรือสถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

6 ขั้นตอนการสอนโจทย์ ปัญหา ขั้นตอนการ สอนโจทย์ ปัญหามี 4 ขั้นตอน 1. ทำความเข้าใจกับ ปัญหา - โจทย์บอกอะไร - โจทย์ถามอะไร 2. ขั้นวางแผน แก้ปัญหา พิจารณาดูว่า ข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร คำตอบควรเป็นเช่นไร ก็จะตัดสินใจ เลือกวิธีหาคำตอบ ( บวก ลบ คูณ หาร ) 3. ขั้นลงมือ แก้ปัญหา 4. ขั้นทบทวนปัญหา และคำตอบ - ตอบคำถามได้ตรงตามที่โจทย์ ต้องการหรือไม่ - คิดคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่ - ฝึกพิจารณาความเป็นไปได้ของ คำตอบที่คำนวณได้ สอดคล้อง กับข้อมูลของโจทย์หรือไม่ - ฝึกทดลองหาคำตอบด้วยวิธี อื่นๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของ คำตอบที่คำนวณได้ - ฝึกให้รู้จักประมาณคำตอบ - ฝึกให้ตรวจสอบการคิดคำนวณ ทุกขั้นตอน - ฝึกให้ตรวจสอบคำตอบที่ได้ ว่า มีเหตุผลสอดคล้องกับข้อมูลของ โจทย์ - ฝึกให้สรุปคำตอบให้ชัดเจน และตรงกับโจทย์ถาม

7 การสอนชั้นป.1

8 การสอนชั้นป.2

9 การสอนชั้นป.3

10 การสอนชั้นป.4

11 การสอนชั้นป.5

12 การสอนชั้นป.6

13 L/O/G/O www.themegallery.com ขอบคุณ ค่ะ Add Your Company Slogan


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com กลวิธีการ สอน คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google