งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ แก้ปัญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ แก้ปัญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ แก้ปัญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา

2 กระบวนการแก้ปัญหา  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี  การดำเนินการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา  การตรวจสอบและปรับปรุง การตรวจสอบและปรับปรุง  แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

3 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ การทำความเข้าใจกับ ปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่า ข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหา หรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร สิ่งที่ต้องการคืออะไร และวิธีการที่ใช้ประมวลผลเป็นอย่างไร องค์ประกอบใน การวิเคราะห์ปัญหามีดังนี้  การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา  การระบุข้อมูลออก ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมายหรือ สิ่งที่ต้องหาคำตอบ  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งคำตอบ หรือข้อมูลออก

4 ตัวอย่าง แสดงการวิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของการหา ค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 0 3 4 8 และ 12 (1) การระบุข้อมูลเข้า ในที่นี้โจทย์กำหนดให้หาค่าเฉลี่ยของ จำนวนเต็ม 5 จำนวน ดังนั้นข้อมูลเข้าได้แก่ จำนวน 0 3 4 8 และ 12 (2) การระบุข้อมูลออก จากโจทย์สิ่งที่เป็นคำตอบของปัญหา คือค่าเฉลี่ย (x) ของจำนวนทั้งห้า (3) การกำหนดวิธีการประมวลผล จากสิ่งที่โจทย์ต้องการ “ ค่าเฉลี่ย ” หมายถึง ผลรวมของจำนวนทั้ง 5 หารด้วย 5 ดังนั้น ขั้นตอนการประมวลผลประกอบด้วย 3.1 รับค่าจำนวนทั้ง 5 จำนวน 3.2 นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน 3.3 นำผลลัพธ์จากข้อ 3.2 มาหารด้วย 5

5 การเลือกเครื่องมือ และออกแบบ ขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหา อย่างละเอียดถี่ถ้วน  เริ่มจากการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดย พิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไข ต่างๆ ของปัญหา ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถของ เครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว และสิ่งที่สำคัญคือ ความคุ้นเคยในการใช้งานเครื่องมือนั้นๆ ของผู้ แก้ปัญหา  ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอน วิธี (algorithm)  ในการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหา ควรใช้แผนภาพ หรือเครื่องมือในการแสดงขั้นตอนการ ทำงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น ผังงาน (Flowchart)

6 การดำเนินการแก้ปัญหา  หลังจากที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน นี้ เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือที่ ได้เลือกไว้  หากการแก้ปัญหาดังกล่าว ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยงาน ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา  ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจ และเชี่ยวชาญ

7 การตรวจสอบและปรับปรุง  หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้อง ตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ รายละเอียดของปัญหา ได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูล ออก  ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การ แก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

8 แบบฝึกหัด  ให้นักเรียนแสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของการหาค่าผลคูณของจำนวนเต็ม 6 จำนวน ได้แก่ 5 4 8 9 2 และ 11  ให้นักเรียนแสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของการหาค่าพื้นสามเหลี่ยม โดยกำหนดจำนวนเต็ม ดังนี้ ฐาน = 8 และสูง = 24  ให้นักเรียนแสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของการหาค่า X เมื่อ X คือจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งใน กลุ่มจำนวนเต็ม 5 จำนวน ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 10 และ จำนวนอีก 4 จำนวนได้แก่ 3 4 8 และ 12 -------------------------------------------------


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ แก้ปัญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google