งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ้างอิงข้อมูลจาก : 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ. ศ. 2549 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ้างอิงข้อมูลจาก : 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ. ศ. 2549 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ้างอิงข้อมูลจาก : 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ. ศ. 2549 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2555 4. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ( ว. 205) ( มติคณะรัฐมนตรี ) 5. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ( มติคณะรัฐมนตรี ) 6. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ( ว. 5) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 ( ส. กระทรวงการคลัง ) โดย สำนักงานคลัง จังหวัดพิจิตร

2 แบ่งส่วนของการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ “ส่วนของการประมวลผล” คือ การคิด ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม(ในประเทศ) ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด และ “ส่วน ของระเบียบฯ” คือ ส่วนที่สรุปสาระสำคัญ ของระเบียบฯ ที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรม ควรทราบในการประมาณการใช้จ่าย อีกทั้ง หากผู้ใช้งานส่วนของการประมวลมีปัญหา สงสัย สามารถดูรายละเอียดจากส่วนของ ระเบียบฯได้ ใช้ MS Excel ซึ่งเป็นโปรแกรม พื้นฐานในการทำงานของทุกหน่วยงาน มาประยุกต์เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ การคิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม ระเบียบฯ มีการปรับรูปแบบของ MS-Excel ให้ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่อ่านง่าย ใช้งาน ง่าย รูปแบบทันสมัย (เหลือความเป็น MS-Excel น้อยที่สุด) ไม่แสดงสูตรการคำนวณ สร้างปุ่มกดเลือก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ งาน ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ในโปรแกรมนี้ ได้ นอกจากส่วนที่ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลเท่านั้น 2 ส่วนของการ ประมวลผล ส่วนของ ระเบียบฯ

3 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว (เพียงเติมตัวเลข และคลิ๊ก ตัวเลือกเท่านั้น) ผลการประมวลผลของโปรแกรม สามารถ Print Out เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไปได้ ส่วนที่จะต้องนำไปใช้งานจริง สามารถ Print Out ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรม ตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งผู้รับบริการ ที่มาขอคำปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด และผู้รับบริการสามารถ Download โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ ได้เองจาก Website ของสำนักงานคลัง 3

4 1. คลิ๊กเปิดไฟล์ Excel ( โหลดจาก website ของสำนักงานคลังจังหวัด หรือขอรับไฟล์จากสำนักงานคลัง จังหวัด 4 คลิ๊ก !!

5 2. กรอกตัวเลขจำนวนกลุ่มเป้า ที่จะ เข้ารับการอบรม ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่องสี ชมพู 2. กรอกตัวเลขจำนวนกลุ่มเป้า ที่จะ เข้ารับการอบรม ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่องสี ชมพู รวมจำนวนผู้เข้าอบรม ทั้งหมด ระบุประเภทการ ฝึกอบรมตาม ระเบียบฯ 5

6 4. คลิ๊กเลือกสถานที่และการจัด อาหาร และการใช้อัตรา ค่าใช้จ่าย ( กรณีการใช้อัตรา สูงสุดหรือกำหนดเอง ) 3. ใส่จำนวนวันที่กำหนดจะ จัดอบรม 6. ใส่จำนวนห้องพัก และ จำนวน 5. คลิ๊กเลือกการจัดอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และการใช้อัตรา ค่าใช้จ่าย ( กรณีการใช้อัตราสูงสุด หรือกำหนดเอง ) แสดงยอดรวม ค่าใช้จ่ายของ แต่ละ รายการ ตามอัตราที่ ระเบียบฯ กำหนด ใน ช่องสีฟ้า 6 กรณีใส่ค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ ระเบียบกำหนด

7 7. คลิ๊กเลือกวิทยากร ( เป็น บุคคลของรัฐ หรือเอกชน หรือมีทั้งบุคคลของ รัฐและเอกชน ) 8. ใส่ตัวเลขจำนวนชั่วโมงหรือ จำนวนวิทยากร ใน ช่องสีชมพู ตามกรณี ลักษณะของ การจัดฝึกอบรม 7. คลิ๊กเลือกวิทยากร ( เป็น บุคคลของรัฐ หรือเอกชน หรือมีทั้งบุคคลของ รัฐและเอกชน ) 8. ใส่ตัวเลขจำนวนชั่วโมงหรือ จำนวนวิทยากร ใน ช่องสีชมพู ตามกรณี ลักษณะของ การจัดฝึกอบรม แสดงค่าสมนาคุณ วิทยากรของแต่ละกรณี ลักษณะการบรรยายที่ ใส่ข้อมูล ใน ช่องสีฟ้า 7

8 แสดงผลเป็น “ เกินอัตรา ” มีการประมวลผลปกติ แสดงยอดค่าใช้ในแต่ละรายการ ใน ช่องสีฟ้า รายการค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในระเบียบฯ ทำให้ ผู้ใช้ทราบว่า สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายอะไรได้ บ้างตามระเบียบฯ หากกรอก ค่าใช้จ่ายเกินอัตรา ที่ระเบียบฯกำหนด ระบบจะแสดงผล “ เกินอัตรา ” โดยผู้ สามารถตรวจสอบ กับ ส่วนของ ระเบียบฯ ได้ 9. กรอกตัวเลขค่าใช้จ่าย ตามรายการ ในช่องสีชมพู 9. กรอกตัวเลขค่าใช้จ่าย ตามรายการ ในช่องสีชมพู 8 ส่วนของ ระเบียบฯ

9 ช่องหมายเหตุ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ ข้อมูลเพิ่มได้ การประมวลผลทั้งหมด จะแสดงในตาราง “ ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ” ตาราง “ ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ” เป็นส่วนที่ สามารถนำไปใช้งาน ต่อไปได้ จึงกำหนดให้ เป็นส่วนเดียวที่สามารถ Print out ได้ 9 ผลการประมวลผล ( ผู้ใช้ไม่สามารถ แก้ไขได้ )

10 ทดลองใช้ โปรแกรม คลิ๊กเลย !! 1. กดปุ่ม คลิ๊ก !!Pri nt 2. เลือก “ พิมพ์ ” ในคำสั่ง เมนู ตัวอย่าง “ ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม ” 10


ดาวน์โหลด ppt อ้างอิงข้อมูลจาก : 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ. ศ. 2549 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google