งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Easy way to Estimate Training Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Easy way to Estimate Training Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Easy way to Estimate Training Project
โปรแกรมการคำนวณประมาณการการจัดโครงการฝึกอบรม โดย สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อ้างอิงข้อมูลจาก : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ว. 205) (มติคณะรัฐมนตรี) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (มติคณะรัฐมนตรี) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (ว. 5) ลงวันที่ 14 มกราคม (ส. กระทรวงการคลัง)

2 จุดเด่นของโปรแกรม ส่วนของระเบียบฯ
แบ่งส่วนของการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ “ส่วนของการ ประมวลผล” คือ การคิดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม(ใน ประเทศ) ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด และ “ส่วนของ ระเบียบฯ” คือ ส่วนที่สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ ที่ผู้จัด โครงการฝึกอบรมควรทราบในการประมาณการใช้จ่าย อีกทั้ง หากผู้ใช้งานส่วนของการประมวลมีปัญหาสงสัย สามารถดู รายละเอียดจากส่วนของระเบียบฯได้ ใช้ MS Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการทำงาน ของทุกหน่วยงาน มาประยุกต์เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ การคิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบฯ มีการปรับรูปแบบของ MS-Excel ให้เป็น โปรแกรมสำเร็จรูปที่อ่านง่าย ใช้งานง่าย รูปแบบทันสมัย (เหลือความเป็น MS-Excel น้อยที่สุด) ไม่แสดงสูตรการคำนวณ สร้างปุ่มกดเลือก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ในโปรแกรมนี้ได้ นอกจากส่วนที่ ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลเท่านั้น ส่วนของการประมวลผล

3 จุดเด่นของโปรแกรม (ต่อ)
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว (เพียงเติม ตัวเลข และคลิ๊กตัวเลือกเท่านั้น) ผลการประมวลผลของโปรแกรมสามารถ Print Out เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ส่วนที่จะต้องนำไปใช้งานจริง สามารถ Print Out ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรม ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งผู้รับบริการที่มาขอคำปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด และ ผู้รับบริการสามารถ Download โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ ได้เองจาก Website ของสำนักงานคลัง

4 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม
คลิ๊กเปิดไฟล์ Excel (โหลดจาก website ของ สำนักงานคลังจังหวัด หรือขอรับไฟล์จากสำนักงาน คลังจังหวัด คลิ๊ก!!

5 ระบุประเภทการฝึกอบรมตามระเบียบฯ
2. กรอกตัวเลขจำนวนกลุ่มเป้า ที่จะเข้ารับการอบรม ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่องสีชมพู การประมวลผลของระบบ รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ระบุประเภทการฝึกอบรมตามระเบียบฯ

6 การประมวลผลของระบบ 3. ใส่จำนวนวันที่กำหนดจะจัดอบรม
4. คลิ๊กเลือกสถานที่และการจัดอาหาร และการใช้อัตราค่าใช้จ่าย (กรณีการใช้อัตราสูงสุดหรือกำหนดเอง) การประมวลผลของระบบ แสดงยอดรวมค่าใช้จ่ายของ แต่ละรายการ ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ใน ช่องสีฟ้า กรณีใส่ค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด 5. คลิ๊กเลือกการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และการใช้อัตราค่าใช้จ่าย (กรณีการใช้อัตราสูงสุดหรือกำหนดเอง) 6. ใส่จำนวนห้องพัก และจำนวน

7 การประมวลผลของระบบ 7. คลิ๊กเลือกวิทยากร (เป็นบุคคลของรัฐ
หรือเอกชน หรือมีทั้งบุคคลของรัฐและเอกชน) 8. ใส่ตัวเลขจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนวิทยากร ใน ช่องสีชมพู ตามกรณีลักษณะของ การจัดฝึกอบรม การประมวลผลของระบบ แสดงค่าสมนาคุณวิทยากรของแต่ละกรณีลักษณะการบรรยายที่ใส่ข้อมูล ใน ช่องสีฟ้า

8 แสดงผลเป็น “เกินอัตรา” มีการประมวลผลปกติ
ส่วนของระเบียบฯ รายการค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระเบียบฯ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างตามระเบียบฯ 9. กรอกตัวเลขค่าใช้จ่ายตามรายการ ในช่องสีชมพู หากกรอกค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระเบียบฯกำหนด ระบบจะแสดงผล “เกินอัตรา” โดยผู้สามารถตรวจสอบกับ ส่วนของระเบียบฯ ได้ การประมวลผลของระบบ แสดงยอดค่าใช้ในแต่ละรายการ ใน ช่องสีฟ้า กรณี กรอกค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด กรณี กรอกค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ระเบียบกำหนด แสดงผลเป็น “เกินอัตรา” มีการประมวลผลปกติ

9 การประมวลผลข้อมูลภาพรวม
การประมวลผลทั้งหมดจะแสดงในตาราง “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม” ตาราง “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม” เป็นส่วนที่สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ จึงกำหนดให้เป็นส่วนเดียวที่สามารถ Print out ได้ ช่องหมายเหตุ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลเพิ่มได้ ผลการประมวลผล (ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้)

10 2. เลือก “พิมพ์” ในคำสั่ง เมนู
วิธีการ Print Out 1. กดปุ่ม คลิ๊ก!!Print ตัวอย่าง “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม” 2. เลือก “พิมพ์” ในคำสั่ง เมนู ทดลองใช้โปรแกรม คลิ๊กเลย !!


ดาวน์โหลด ppt Easy way to Estimate Training Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google