งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

2 Complex Number คอมเพล็กซ์นัมเบอร์ หรือ จำนวนเชิงซ้อน คือ ตัวเลขที่ประกอบไปด้วยจำนวนจริง (Real Number) และจำนวนจินตภาพ (Imaginary Number) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ ระบบต่าง ๆ

3 Complex Number จากค่า เป็นจำนวนที่ไม่ใช่ จำนวนจริง นักคณิตศาสตร์ จึงตั้งชื่อว่า จำนวน จริงลบ หรือ จำนวน จินตภาพ และใช้ สัญลักษณ์ i หรือ j แทนค่า ดังกล่าว

4 Complex Number รูปแบบของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ Z คือจำนวน เชิงซ้อน a คือ จำนวน จริง jb คือ จำนวน จินตภาพ รูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนยังสามารถแยก ออกเป็น # กรณี a และ b ไม่เท่ากับศูนย์ เรียกว่าจำนวนเชิงซ้อน

5 Complex Number รูปแบบของจำนวนเชิงซ้อน รูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนยังสามารถแยก ออกเป็น # กรณี a เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์ # กรณี a ไม่เท่ากับศูนย์และ b เท่ากับศูนย์ เรียกว่าจำนวนจินตภาพ เรียกว่าจำนวนจริง

6 Complex Number 1.1 การบวกจำนวนเชิงซ้อน ลักษณะการบวกกัน ของจำนวนเชิงซ้อน มีหลักการคือ ให้นำส่วนที่เป็นจำนวนจริงมาบวก กัน และนำส่วนที่เป็นจำนวนจินตภาพมาบวกกัน แล้วนำจำนวนทั้งสองมาเขียนในรูปของจำนวน เชิงซ้อน ตัวอย่างที่ 1.1 จงหาผลลัพธ์จากการบวกกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 3 + j4 และ Z 2 = 5 + j6 ตัวอย่างที่ 1.2 จงหาผลลัพธ์จากการบวกกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 90 + j100 และ Z 2 = j20

7 Complex Number 1.2 การคูณจำนวนเชิงซ้อน ตัวอย่างที่ 1.3 จงหาผลลัพธ์จากการคูณกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 3 + j4 และ Z 2 = 5 + j6 ตัวอย่างที่ 1.4 จงหาผลลัพธ์จากการบวกกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 90 + j100 และ Z 2 = j20

8 Complex Number 1.3 การลบจำนวนเชิงซ้อน ตัวอย่างที่ 1.5 จงหาผลลัพธ์จากการลบกันของ จำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 3 + j4 และ Z 2 = 5 + j6 การลบจำนวนเชิงซ้อน ใช้หลักการเดียวกัน กับการบวกคือ นำจำนวนจริง ลบกับจำนวนจริง และจำนวน จินตภาพลบกับจำนวนจินตภาพ

9 Complex Number 1.4 การหารจำนวนเชิงซ้อน กรณีที่สังยุคคูณกันจะได้ สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน Conjugate) ถ้า Z = a + jb เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ สังยุคของ Z จะเขียนได้ดังนี้ การหารจำนวนเชิงซ้อน ให้นำสังยุคของส่วนของจำนวนเชิงซ้อน มา คูณทั้งเศษและส่วน

10 Complex Number ตัวอย่างที่ 1.6 จงหาผลลัพธ์จากการหารกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = 3 + j4 และ Z 2 = 5 + j6 ตัวอย่างที่ 1.7 จงหาผลลัพธ์จากการหารกัน ของจำนวนเชิงซ้อน Z 1 และ Z 2 เมื่อ Z 1 = j4 + 9 และ Z 2 = 5 - j6

11 Complex Number 1.5 เฟสเซอร์ในรูปคอมเพลกซ์นัม เบอร์ การเขียนเฟสเซอร์แทนปริมาณ กระแส หรือ แรงดัน ของไฟสลับ ในวงจรไฟฟ้า จะสามารถ แยกพิจารณาออกเป็น สองลักษณะ คือ 1) การเขียนเฟสเซอร์ในรูปของโพล่าร์ ฟอร์ม (Polar Form) 2) การเขียนเฟสเซอร์ในรูปของเรคแทงกิว ล่าร์ฟอร์ม (Rectangular Form)

12 Complex Number 1.6 เฟสเซอร์ในรูปแบบของโพล่าร์ ฟอร์ม

13 Complex Number 1.7 เฟสเซอร์ในรูปแบบของเรคแทง กิวล่าร์ฟอร์ม

14 Complex Number 1.8 การเปลี่ยนเฟสเซอร์ 2.4.1 การเปลี่ยนโพล่าร์ฟอร์มเป็นเรคแทงกิว ล่าฟอร์ม

15 Complex Number 1.8 การเปลี่ยนเฟสเซอร์ 2.4.1 การเปลี่ยนโพล่าร์ฟอร์มเป็นเรคแทงกิว ล่าฟอร์ม

16 Complex Number 1.8 การเปลี่ยนเฟสเซอร์ 2.4.1 การเปลี่ยนโพล่าร์ฟอร์มเป็นเรคแทงกิว ล่าฟอร์ม

17 Complex Number 1.8 การเปลี่ยนเฟสเซอร์ 2.4.2 การเปลี่ยนเรคแทงกิวล่าฟอร์มเป็นโพ ล่าร์ฟอร์ม

18 Complex Number 1.8 การเปลี่ยนเฟสเซอร์ 2.4.2 การเปลี่ยนเรคแทงกิวล่าฟอร์มเป็นโพ ล่าร์ฟอร์ม

19 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

20 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

21 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

22 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

23 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

24 Complex Number 1.9 เลขคณิตของเฟสเซอร์

25 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 1) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ 2) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

26 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 3) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ 4) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

27 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 5) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ 6) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

28 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 7) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

29 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 8) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

30 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 9) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

31 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 10) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

32 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 11) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

33 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 12) จงเปลี่ยนปริมาณ ให้อยู่ในรูปของเรคแทง กิวล่าร์ ฟอร์ม

34 Complex Number 1.10 แบบฝึกหัด 13) จงเปลี่ยนปริมาณ ให้อยู่ในรูปของโพล่าร์ ฟอร์ม


ดาวน์โหลด ppt Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google